Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 868/2004 privind protecția împotriva subvenționării și practicilor tarifare neloiale ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii transportatorilor aerieni comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare
Număr celex: 32004R0868

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 868/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind protecția împotriva subvenționării și practicilor tarifare
neloiale ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii transportatorilor
aerieni comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului European Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 151 E, 25.6.2002, p. 285.

2 JO C 61, 14.3.2003, p. 29.

3 Avizul Parlamentului European din 14 ianuarie 2003 (JO C 38 E, 12.2.2004, p. 75), Poziția comună a Consiliului din 18 decembrie 2003 (JO C 66 E, 16.3.2004, p. 14). Poziția Parlamentului European din 11 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) Poziția concurențială a transportatorilor aerieni comunitari care furnizează servicii aeriene către, prin sau din Comunitate ar putea fi afectată negativ de practici neloiale și discriminatorii ale transportatorilor aerieni necomunitari care furnizează servicii aeriene similare.

(2) Astfel de practici neloiale și discriminatorii pot apare ca o consecință a subvenționării sau a altor forme de ajutor acordat de un guvern sau organism regional sau o altă organizație publică dintr-o țară care nu este membră a Comunității sau a anumitor practici tarifare ale unui transportator aerian necomunitar care beneficiază de avantaje necomerciale.

(3) Este necesar să se stabilească măsurile reparatorii ce urmează a fi adoptate împotriva unor astfel de practici neloiale.

(4) În cadrul Comunității există reglementări stricte privind acordarea de ajutoare de stat transportatorilor aerieni și pentru ca transportatorii aerieni comunitari să nu se afle în dezavantaj concurențial și să sufere prejudicii este necesară introducerea unui instrument care să ofere protecție împotriva transportatorilor aerieni necomunitari care sunt subvenționați sau beneficiază de alte indemnizații guvernamentale.

(5) Prezentul regulament nu înlocuiește acordurile în domeniul serviciilor aeriene încheiate cu țări terțe care pot fi utilizate pentru combaterea eficientă a practicilor reglementate de prezentul regulament; în cazul în care la nivelul unui stat membru există un instrument juridic, care permite un răspuns satisfăcător într-o perioadă de timp rezonabilă, instrumentul în cauză are precădere asupra prezentului regulament pe durata perioadei respective.

(6) Comunitatea trebuie să fie în măsură să acționeze pentru a combate aceste practici neloiale rezultate din subvențiile acordate de guvernul unei țări nemembre; de asemenea, Comunitatea trebuie să fie în măsură să rezolve problema practicilor tarifare neloiale.

(7) Este necesar să se stabilească situațiile în care se poate considera că există o subvenție și principiile în temeiul cărora poate fi contracarată, în special în cazul în care subvenția respectivă are ca destinație expresă anumite întreprinderi ori sectoare sau în cazul în care este condiționată de prestarea de servicii aeriene unor țări terțe.

(8) Pentru a stabili existența unei subvenții, este necesar să se demonstreze existența unei contribuții financiare din partea unui guvern sau organism regional sau altă organizație publică prin virament de fonduri sau că debitele de orice natură care reprezintă venituri de stat restante sunt abandonate sau nepercepute și că în acest fel întreprinderea beneficiară a primit un avantaj material.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...