Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală Număr celex: 32004R0853

În vigoare de la 20.05.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 15 mai 2002, poziţia comună a Consiliului din 27 octombrie 2003. Poziţia Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 16 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Prin Regulamentul (CE) nr. 852/2004, Parlamentul European şi Consiliul stabilesc norme generale privind igiena produselor alimentare pe care trebuie să le respecte operatorii din sectorul alimentar.

(2) Anumite produse alimentare pot periclita în mod specific sănătatea umană şi este necesară stabilirea unor norme specifice de igienă. Este, în special, cazul produselor alimentare de origine animală la care au fost frecvent constatate riscuri microbiologice şi chimice.

(3) În cadrul politicii agricole comune au fost adoptate numeroase directive în scopul stabilirii unor norme de sănătate specifice pentru producerea şi introducerea pe piaţă a produselor înscrise în lista prevăzută de anexa I la tratat. Aceste norme de sănătate au redus barierele cu privire la comerţul cu produsele respective, ceea ce a contribuit la realizarea pieţei interne, asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat al protecţiei sănătăţii publice.

(4) În ceea ce priveşte sănătatea publică, aceste norme prevăd principii comune, în special în ceea ce priveşte responsabilităţile fabricanţilor şi ale autorităţilor competente, cerinţe în domeniul structurii, organizării şi igienei pentru unităţi, proceduri de autorizare a acestor unităţi, cerinţe în domeniul depozitării şi transportului şi mărci de salubritate.

(5) Aceste principii constituie o bază comună pentru producţia de produse alimentare de origine animală în condiţii de igienă şi permit simplificarea directivelor existente.

(6) Este de dorit ca simplificarea să fie realizată în continuare prin aplicarea aceloraşi norme, după caz, tuturor produselor de origine animală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...