Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 851/2004 de creare a unui Centru european de prevenire și control al bolilor
Număr celex: 32004R0851

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 851/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
de creare a unui Centru european de prevenire și control al bolilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

___________

#SNOTA#1$$1)#ENOTA# JO C 32, 5.2.2004, p. 57.

#SNOTA#2$$2)#ENOTA# Avizul Parlamentului European din 10 februarie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

(1) Comunitatea și-a stabilit ca prioritate protecția și îmbunătățirea sănătății umane prin prevenirea bolilor umane, în special a bolilor transmisibile, și contracararea potențialelor amenințări pentru sănătate în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătății cetățenilor europeni. O reacție eficientă în caz de epidemie necesită o abordare coerentă în statele membre și contribuții ale experților cu experiență în domeniul sănătății publice, coordonate la nivel comunitar.

(2) Comunitatea trebuie să răspundă preocupărilor cetățenilor europeni privind amenințările la adresa sănătății publice în mod coordonat și coerent. Întrucât protecția sănătății poate îmbrăca forme diverse, mergând de la măsuri de pregătire și control până la prevenirea bolilor umane, domeniul de aplicare a acțiunilor trebuie să rămână vast. Și riscul de diseminare deliberată a unor agenți impune o reacție coerentă a Comunității.

(3) Statele membre trebuie să furnizeze informații privind bolile transmisibile prin intermediul structurilor și/sau al autorităților desemnate corespunzătoare, în conformitate cu articolul 4 din Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei rețele de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate3, care impune realizarea unei analize științifice în timp util care să îi permită Comunității să întreprindă acțiuni eficiente.

(4) Decizia nr. 2119/98/CE prevede în mod expres îmbunătățirea acoperirii și a eficienței rețelelor speciale de supraveghere a bolilor transmisibile existente între statele membre pe care trebuie să se bazeze acțiunile comunitare și nevoia de a încuraja cooperarea cu țări terțe și cu organizații internaționale competente din domeniul sănătății publice, în special promovarea unei colaborări strânse cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Prin urmare, Centrul de prevenire și control al bolilor trebuie să stabilească proceduri clare de cooperare cu OMS.

___________

#SNOTA#3$$3)#ENOTA# JO L 268, 3.10.1998, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003).

(5) O agenție independentă, denumită Centrul european de prevenire și control al bolilor, trebuie să ofere Comunității o sursă de opinii, asistență și experiență științifică practică furnizate de propriul personal medical, științific și epidemiologic format sau de personalul unor organisme competente recunoscute care acționează în numele autorităților statelor membre care răspund de sănătatea umană.

(6) Prezentul regulament nu îi conferă centrului nici o competență de reglementare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...