Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 847/2004 privind negocierea și punerea în aplicare a acordurilor de reglementare a serviciilor aeriene dintre statele membre și țările terțe
Număr celex: 32004R0847

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 847/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind negocierea și punerea în aplicare a acordurilor de
reglementare a serviciilor aeriene dintre statele membre și țările terțe

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat2,

întrucât:

___________

1 JO C 234, 30.9.2003, p. 21.

2 Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2003 (nepublicat în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 5 decembrie 2003 (JO C 54 E, 02.03.2004, p. 33), Poziția Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2004.

(1) Relațiile internaționale dintre statele membre și țările terțe în domeniul transporturilor aeriene sunt reglementate, prin tradiție, de acorduri bilaterale de servicii aeriene între statele membre și țările terțe, de anexele acestora și de alte acorduri bilaterale și multilaterale aferente.

(2) Ca urmare a hotărârilor pronunțate de Curtea de Justiție a Comunităților Europene în cauzele C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 și C476/98, Comunitatea dispune de competențe exclusive în ceea ce privește diversele aspecte ale acestor acorduri.

(3) Curtea a confirmat, de asemenea, dreptul transportatorilor aerieni comunitari de a se putea stabili în Comunitate, inclusiv dreptul la un acces nediscriminatoriu pe piață.

(4) În cazul în care rezultă că obiectul unui acord se înscrie parțial în competența Comunității și parțial în cea a unui stat membru, este esențial să se asigure o cooperare strânsă între statele membre și instituțiile comunitare, atât în cadrul procesului de negociere și încheiere, cât și în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor asumate. Obligativitatea cooperării derivă din cerința existenței unei reprezentări internaționale unite a Comunității. Instituțiile comunitare și statele membre ar trebui să adopte toate măsurile necesare asigurării celei mai bune cooperări posibile în acest sens.

(5) Procedura de cooperare dintre statele membre și Comisie stabilită în prezentul regulament ar trebui sa nu aducă atingere repartizării competențelor între Comunitate și statele membre, în conformitate cu dreptul comunitar interpretat de Curtea de Justiție.

(6) Toate acordurile bilaterale existente între statele membre și țările terțe care cuprind dispoziții contrare dreptului comunitar ar trebui modificate sau înlocuite cu noi acorduri pe deplin compatibile cu dreptul comunitar.

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor tratatului, în special articolului 300, statele membre pot aduce modificări acordurilor existente și introduce dispoziții de gestionare a punerii în aplicare a acestora, până la intrarea în vigoare a unui acord încheiat de Comunitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...