Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0809

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 809/2004 AL COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European
și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în
prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin
trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu
caracter publicitar (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE1, în special articolul 5 alineatul (5), articolul 7, articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (3), articolul 14 alineatul (8) și articolul 15 alineatul (7),

după solicitarea avizului tehnic al Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM)2,

___________

1 JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

2 CAERPVM a fost instituit prin Decizia 2001/527/CE a Comisiei (JO L 191, 13.7.2001, p. 43).

întrucât:

(1) Directiva 2003/70/CE enunță principiile care trebuie respectate la elaborarea prospectelor. Aceste principii trebuie completate în ceea ce privește informațiile care trebuie să apară în prospectele, structura acestor documente, modalitățile de publicare, informațiile care pot fi incluse prin trimiteri și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar.

(2) În funcție de tipul emitentului și de categoria de valori mobiliare în cauză, este necesar să se stabilească o tipologie a cerințelor minime de publicitate corespunzătoare schemelor cel mai des utilizate în practică. Ar fi oportun să se aplice scheme care să fie bazate pe informațiile impuse de normele de publicitate ale OICVM privind ofertele și primele cotații multinaționale (disclosure standards for cross-border offering and initial listings, partea I) și pe schemele deja prevăzute de Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare.

(3) Este oportun ca informațiile furnizate de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată în conformitate cu prezentul regulament să intre sub incidența prevederilor Uniunii Europene privind protecția datelor.

(4) Este important să se evite duplicarea informațiilor în cazul în care un prospect este format din mai multe documente. În acest sens și pentru a include fiecare categorie de valori mobiliare, pentru documentul de înregistrare și nota privind valorile mobiliare ar trebui prevăzute scheme detaliate distincte, adaptate tipului de emitent și categoriei de valori mobiliare în cauză.

(5) Emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată este autorizat(ă) să includă, într-un prospect sau un prospect de bază, informații suplimentare în plus față de cele prevăzute în scheme și module. Orice informație suplimentară furnizată astfel ar trebui să fie adecvată categoriei de valori mobiliare și tipului de emitent în cauză.

(6) În cele mai multe cazuri, dată fiind multitudinea de cazuri posibile - diferite tipuri de emitenți, diverse categorii de valori mobiliare, intervenția sau neintervenția unei terțe părți în calitate de garant, existența sau inexistența unei cotații - o schemă unică nu ar fi suficientă pentru a le furniza investitorilor informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii de investiții. Prin urmare, ar trebui să fie posibilă combinarea mai multor scheme. Este oportun deci să se propună un tabel neexhaustiv al diverselor combinații de scheme și module posibile pentru cea mai mare parte a categoriilor de valori mobiliare existente, pentru a ajuta emitenții să își elaboreze prospectele.

(7) Schema documentului de înregistrare pentru acțiuni ar trebui să nu se aplice exclusiv acțiunilor și celorlalte valori mobiliare tranzacționabile asimilate acțiunilor, ci și altor titluri care asigură accesul la capitalul emitentului prin conversie sau schimb. În cel deal doilea caz, această schemă nu ar trebui utilizată atunci când acțiunile subiacente de livrat au fost deja emise înainte de emisiunea de titluri care asigură accesul la capitalul emitentului. Cu toate acestea, această schemă ar trebui utilizată în cazul în care acțiunile subiacente au fost deja emise, dar nu au fost încă admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(8) Divulgarea voluntară a previziunilor privind beneficiul într-un document de înregistrare pentru acțiuni ar trebui să se facă în mod coerent și comparabil și să fie însoțită de o declarație elaborată de contabili sau auditori independenți. Aceste informații nu ar trebui să poată fi confundate cu tendințele cunoscute sau alte date reale având o influență semnificativă asupra perspectivelor emitentului. În plus, este oportun ca orice modificare a politicii de divulgare a previziunilor privind beneficiul aplicată în momentul elaborării unei completări la un prospect existent sau a unui nou prospect să fie motivată.

(9) Furnizarea de informații financiare pro forma este necesară în cazul unei modificări semnificative a situației unui emitent ca urmare a unei anumite tranzacții, ca, de exemplu, o variație cu peste 25% a unuia sau mai multor indicatori ai activității sale, cu excepția cazului în care se impune aplicarea metodei contabile a fuziunii.

(10) Schema notei privind valorile mobiliare, în cazul în care este vorba de acțiuni, ar trebui să se aplice oricărei categorii de acțiuni, din moment ce prevede furnizarea de informații precum descrierea drepturilor conexe acestor titluri și a procedurilor de exercitare a acestor drepturi.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...