Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 113/2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii
Număr celex: 32004L0113

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (3)

În vigoare de la 21 decembrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2004/113/CE A CONSILIULUI
din 13 decembrie 2004
de aplicare a principiului egalității de tratament între femei
și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și
furnizarea de bunuri și servicii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 13 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetul Regiunilor3,

___________

1 Avizul din 30 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 JO C 241, 28.9.2004, p. 44.

3 JO C 121, 30.4.2004, p. 27.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea se bazează pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și al statului de drept, principii comune statelor membre, și respectă drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate de Convenția europeană de apărare a drepturilor omului și libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar.

(2) Dreptul oricărei persoane la egalitate în fața legii și la protecție împotriva discriminării constituie un drept universal recunoscut prin Declarația universală a drepturilor omului, prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, prin Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, prin pactele Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale și prin Convenția europeană de apărare a drepturilor omului și libertăților fundamentale, semnate de toate statele membre.

(3) În afară de interzicerea discriminării, este important să se respecte alte libertăți și drepturi fundamentale, în special protecția vieții private și de familie, precum și tranzacțiile care se desfășoară în acest cadru, și libertatea religioasă.

(4) Egalitatea între bărbați și femei este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene interzic orice formă de discriminare pe criterii de sex și prevăd că egalitatea între bărbați și femei trebuie să fie asigurată în toate domeniile.

(5) Articolul 2 din Tratatul de instituire a Comunității Europene prevede că promovarea acestei egalități este una din sarcinile esențiale ale Comunității. De asemenea, articolul 3 alineatul (2) din tratat prevede că, prin toate acțiunile sale, Comunitatea caută să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei.

(6) Comisia și-a făcut cunoscută intenția de a propune o directivă privind discriminarea pe criterii de sex în afara pieței muncii, în comunicarea sa privind Agenda pentru politica socială. Această propunere este pe deplin în conformitate cu Decizia 2001/51/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 de instituire a unui program de acțiune comunitar referitor la strategia comunitară privind egalitatea între femei și bărbați (2001-2005)1, care reglementează toate politicile comunitare și urmărește promovarea egalității între bărbați și femei prin adaptarea acestor politici și punerea în aplicare a acțiunilor concrete concepute în vederea îmbunătățirii situației bărbaților și femeilor în societate.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...