Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 37/2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului]
Număr celex: 32004L0037

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2004/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de
muncă [a șasea directivă individuală în sensul articolului
16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului]
(versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 137 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat2,

___________

1 JO C 368, 20.12.1999, p. 18.

2 Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) Directiva 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni (a șasea directivă individuală în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)3 a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial4. Pentru mai multă claritate și raționalitate, această directivă trebuie codificată.

___________

3 JO L 196, 26.7.1990, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 1999/38/CE (JO L 138, 1.6.1999, p. 66).

4 Vezi anexa IV, partea A.

(2) Respectarea cerințelor minime destinate să garanteze un nivel mai bun de securitate și sănătate în ceea ce privește protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă reprezintă un imperativ pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor și urmărește în egală măsură să asigure un nivel minim de protecție pentru toți lucrătorii din Comunitate.

(3) Prezenta directivă este o directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă5. În consecință, dispozițiile acestei directive se aplică în totalitate domeniului expunerii lucrătorilor la agenții cancerigeni sau mutageni, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice din prezenta directivă.

___________

5 JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...