Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 25/2004 privind ofertele publice de cumpărare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004L0025

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (1), Jurisprudență

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2004/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind ofertele publice de cumpărare
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 45 E, 25.2.2003, p. 1.

2 JO C 208, 3.9.2003, p. 55.

3 Avizul Parlamentului European din 16 decembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 44 alineatul (2) litera (g) din tratat, este necesar, în vederea uniformizării în întreaga Comunitate, să se coordoneze anumite garanții pe care statele membre le impun pentru protecția atât a intereselor asociaților, cât și ale terților, ale societăților care intră sub incidența dreptului unui stat membru și ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a unui stat membru.

(2) Este necesar să se protejeze interesele deținătorilor de valori mobiliare ale societăților care intră sub incidența dreptului unui stat membru, atunci când aceste societăți fac obiectul unor oferte publice de cumpărare sau al unor schimbări de control și cel puțin o parte a valorilor lor mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a unui stat membru.

(3) Este necesar să se asigure, la nivelul Comunității, claritate și transparență în privința chestiunilor juridice care trebuie reglementate în cazul ofertelor publice de cumpărare și să se împiedice ca planurile de restructurare a întreprinderilor din Comunitate să fie denaturate din cauza diferențelor arbitrare dintre culturile administrativă și managerială.

(4) Având în vedere utilitatea publică pe care o au, este de neconceput ca băncile centrale din statele membre să facă obiectul unei oferte publice de cumpărare. Având în vedere că, din motive istorice, valorile mobiliare ale unora dintre acestea sunt cotate pe o piață reglementată a unui stat membru, este necesar ca acestea să fie excluse în mod expres din domeniul de aplicare a prezentei directive.

(5) Fiecare stat membru ar trebui să desemneze una sau mai multe autorități care să controleze aspectele legate de ofertele care intră sub incidența prezentei directive și care să asigure respectarea de către părțile la ofertele publice de cumpărare a normelor stabilite în conformitate cu prezenta directivă. Toate aceste autorități ar trebui să coopereze între ele.

(6) Pentru a fi eficiente, este necesar ca normele referitoare la ofertele publice de cumpărare trebuie să fie flexibile și adaptabile noilor realități care apar și, în consecință, să prevadă posibilitatea unor excepții și derogări. Cu toate acestea, pentru orice normă sau excepție stabilită sau orice derogare acordată, este necesar ca autoritățile de control să se conformeze anumitor principii generale.

(7) Controlul trebuie să poată fi efectuat de organismele de autoreglementare.

(8) În conformitate cu principiile generale de drept comunitar, în special dreptul la un proces echitabil, deciziile unei autorități de control ar trebui, în condițiile corespunzătoare, să facă obiectul unui control din partea unei instanțe independente. Cu toate acestea, statele membre trebuie lăsate să stabilească dacă este necesar să se prevadă drepturi ce pot fi invocate în cadrul unei proceduri administrative sau judiciare, indiferent dacă este vorba despre o procedură inițiată împotriva unei autorități de control sau de o procedură între părțile la o ofertă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...