Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 101/2018 privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme
Număr celex: 32018D0101

Modificări (...)

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) Strategia europeană de securitate adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003 subliniază cinci provocări fundamentale cu care se confruntă Uniunea: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, eșecul statal și criminalitatea organizată. Consecințele circulației necontrolate a armelor convenționale se află în centrul a patru dintre aceste cinci provocări. Strategia respectivă subliniază importanța controlului exporturilor pentru limitarea proliferării armelor. Noua Strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii intitulată "Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică", care a fost prezentată de Înaltul Reprezentant la 28 iunie 2016, confirmă sprijinul Uniunii pentru universalizarea, punerea în aplicare deplină și asigurarea respectării tratatelor și regimurilor multilaterale privind dezarmarea, neproliferarea și controlul armamentului.

(2) La 5 iunie 1998, Uniunea a adoptat Codul de conduită privind exporturile de arme, obligatoriu din punct de vedere politic, care stabilește criterii comune de reglementare a comerțului legal cu arme convenționale.

(3) Strategia Uniunii de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de arme de calibru mic și armament ușor (SALW), precum și de muniție aferentă, adoptată de Consiliul European din 15-16 decembrie 2005, prevede că Uniunea sprijină, la nivel regional și internațional, întărirea controalelor exporturilor și promovarea criteriilor Codului de conduită privind exporturile de arme, printre altele prin acordarea de asistență țărilor terțe pentru elaborarea legislației interne în acest domeniu și pentru promovarea măsurilor de îmbunătățire a transparenței.

(4) Codul de conduită privind exporturile de arme a fost înlocuit la 8 decembrie 2008 de Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului (1), care stabilește opt criterii în raport cu care se evaluează cererile privind exportul de arme convenționale. Aceasta include de asemenea un mecanism de notificare și consultare pentru refuzurile exporturilor de arme și măsuri în materie de transparență, precum publicarea în fiecare an a unui raport anual al UE privind exporturile de arme. O serie de țări terțe s-au aliniat la Poziția comună 2008/944/PESC.

(1) Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008).

(5) Articolul 11 din Poziția comună 2008/944/PESC prevede că statele membre depun toate eforturile pentru a încuraja alte state care exportă tehnologie sau echipament militar să aplice criteriile din respectiva poziție comună.

(6) Tratatul privind comerțul cu arme (TCA) a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU în aprilie 2013 și a intrat în vigoare la 24 decembrie 2014. Tratatul vizează consolidarea transparenței și a responsabilității în comerțul cu arme. Ca și Poziția comună 2008/944/PESC, TCA stabilește o serie de criterii de evaluare a riscurilor în raport cu care trebuie să fie evaluate exporturile de arme. Uniunea sprijină în mod concret punerea în aplicare eficace și universalizarea TCA prin intermediul programelor sale dedicate, adoptate în temeiul Deciziei 2013/768/PESC a Consiliului (2) și al Deciziei (PESC) 2017/915 a Consiliului (3). Programele respective sprijină o serie de țări terțe, la cererea acestora, în ceea ce privește consolidarea sistemelor lor de control al transferurilor de arme în conformitate cu cerințele tratatului.

(2) Decizia 2013/768/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2013 privind activitățile UE de susținere a punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (JO L 341, 18.12.2013).

(3) Decizia (PESC) 2017/915 a Consiliului din 29 mai 2017 privind activitățile Uniunii de informare în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme (JO L 139, 30.5.2017).

(7) În consecință, este important să se asigure complementaritatea dintre activitățile de informare și de asistență prevăzute de prezenta decizie și cele prevăzute în Decizia (PESC) 2017/915.

(8) Activitățile Uniunii de promovare a controlului eficace și transparent al exporturilor de arme au evoluat începând cu 2008 în cadrul Acțiunii comune 2008/230/PESC a Consiliului (4) și al Deciziilor 2009/1012/PESC (5) și 2012/711/PESC (6) ale Consiliului, precum și al Deciziei (PESC) 2015/2309 a Consiliului (7). Activitățile desfășurate au sprijinit în special continuarea cooperării regionale, sporirea transparenței și creșterea gradului de responsabilitate, în conformitate cu principiile Poziției comune 2008/944/PESC și cu criteriile de evaluare a riscurilor prevăzute în aceasta. Activitățile în cauză s-au referit, în mod tradițional, la țări terțe din vecinătatea estică și sudică a Uniunii.

(4) Acțiunea comună 2008/230/PESC a Consiliului din 17 martie 2008 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme (JO L 75, 18.3.2008).

(5) Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC (JO L 348, 29.12.2009).

(6) Decizia 2012/711/PESC a Consiliului din 19 noiembrie 2012 privind sprijinirea activităților Uniunii pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC (JO L 321, 20.11.2012).

(7) Decizia (PESC) 2015/2309 a Consiliului din 10 decembrie 2015 privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme (JO L 326, 11.12.2015).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...