Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 134/2007 de înființare a Consiliului European pentru Cercetare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007D0134

Modificări (...)

În vigoare de la 24 februarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 2 februarie 2007
de înființare a Consiliului European pentru Cercetare
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2007/134/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere de Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind cel de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități cu caracter demonstrativ (2007-2013)(1), în special articolele 2 și 3,

având în vedere Decizia 2006/972/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific: "Ideas" ("Idei")de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru (2007-2013) al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități cu caracter demonstrativ(2), în special articolul 4 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1) În cadrul celui de-al șaptelea program-cadru, programul specific "Idei" are drept obiectiv să sprijine cercetarea aflată la frontiera cunoașterii, la întrepătrunderea tuturor domeniilor științifice, tehnologice și academice, inițiată și desfășurată de cercetători pe teme alese de aceștia.

(2) Decizia 2006/972/CE prevede înființarea de către Comisie a unui Consiliu European pentru Cercetare (denumit în continuare "CEC"), care să reprezinte instrumentul principal de punere în aplicare a programului specific "Idei".

(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Decizia 2006/972/CE, CEC este format dintr-un consiliu științific independent (denumit în continuare "Consiliul științific"), beneficiind de susținerea unei structuri destinate punerii în aplicare a programului specific menționat.

(4) Consiliul științific este compus din oameni de știință, ingineri și savanți de cel mai înalt renume, numiți de Comisie și acționând în nume propriu, independent de orice influență externă. Consiliul științific acționează conform mandatului care i-a fost atribuit prin articolul 5 din Decizia 2006/972/CE și în mod exclusiv în interesul realizării obiectivelor științifice, tehnologice și academice ale programului specific "Idei".

(5) Consiliul științific alege în mod independent un secretar general care acționează sub autoritatea sa. Inter alia, secretarul general oferă asistență Consiliului științific în ceea ce privește asigurarea unei relații eficiente cu Comisia și cu structura destinată punerii în aplicare a programului specific, precum și în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare eficace a strategiei și a pozițiilor Consiliului științific de către această structură auxiliară.

(6) Consiliul științific lucrează în conformitate cu principii de excelență științifică, eficiență și transparență. Comisia acționează ca garant al autonomiei și integrității Consiliului științific și asigură funcționarea corespunzătoare a acestuia.

(7) Sunt stabilite reglementări privind divulgarea de informații de către membrii Consiliului științific, fără a aduce atingere normelor privind securitatea anexate la Regulamentul de procedură al Comisiei prin Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom(3).

(8) Datele personale referitoare la membrii Consiliului științific sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind prelucrarea datelor personale de către instituțiile și organismele comunitare și libera circulație a acestui tip de date(4).

___________

(1) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(2) JO L 400, 30.12.2006.

(3) JO L 317, 3.12.2001, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/548/CE, Euratom (JO L 215, 5.8.2006, p. 38).

(4) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...