Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 131/2007 privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2007) 522] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007D0131

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 23 februarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 21 februarie 2007
privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de
frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia
de bandă ultralargă în cadrul Comunității
[notificată cu numărul C(2007) 522]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2007/131/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Consiliul European a recunoscut că înființarea unei societăți informaționale pe deplin integratoare, bazate pe utilizarea larg răspândită a tehnologiei informației și comunicațiilor (ICT) în cadrul serviciilor publice, al întreprinderilor mici și mijlocii și al gospodăriilor, are o contribuție semnificativă la creșterea economică și la crearea locurilor de muncă (2). În cadrul inițiativei i2010, Comisia a evidențiat rolul semnificativ al tehnologiei informației și comunicațiilor ca factori ai competitivității, ai creșterii economice și ai creării locurilor de muncă (3).

(2) Crearea, în cadrul Comunității, a unei piețe unice, deschise și concurențiale pentru echipamente și servicii ale societății informaționale și media este esențială pentru adoptarea ICT. Cadrul de reglementare comunitar pentru echipamente și servicii de comunicații electronice poate stimula competitivitatea și intensifica concurența în cadrul sectorului ICT, asigurând, inter alia, introducerea în timp util a noilor tehnologii.

(3) Tehnologia de bandă ultralargă, caracterizată în principal printr-o putere foarte scăzută emisă într-o bandă de frecvențe radio cu o lărgime foarte mare, ar putea să ofere un număr mare de aplicații medicale, de comunicații, de măsurare, de localizare, de supraveghere și de imagine, utile pentru diverse politici comunitare, incluzându-le pe cele relative la societatea informațională și piața internă. În acest context, este important să se stabilească condițiile de reglementare care vor încuraja dezvoltarea unor piețe viabile din punct de vedere economic pentru aplicații ale tehnologiei de bandă ultralargă în funcție de oportunitățile comerciale apărute.

(4) Dezvoltarea și adoptarea în timp util a aplicațiilor care utilizează tehnologia de bandă ultralargă la nivel comunitar vor fi susținute de armonizarea reglementărilor privind utilizarea spectrului radio în cadrul Comunității, creându-se, astfel, o piață unică reală pentru aceste aplicații, ceea ce va genera economii de scală și avantaje pentru consumator.

(5) Deși semnalele de bandă ultralargă au în general o putere extrem de redusă, posibilitatea apariției interferențelor prejudiciabile cu serviciile actuale de radiocomunicații există și trebuie luată în considerație. Prin urmare, cadrul de reglementare privind utilizarea spectrului radio pentru tehnologia de bandă ultralargă trebuie să respecte drepturile de protecție împotriva interferențelor prejudiciabile (incluzând accesul la spectrul radio prin sisteme de radioastronomie, de observare a Pământului prin satelit și de cercetare spațială) și să păstreze un echilibru între interesele serviciilor existente și obiectivul general de creare a unor condiții favorabile pentru introducerea tehnologiilor inovatoare în beneficiul societății.

(6) Utilizarea spectrului este supusă cerințelor dreptului comunitar pentru protecția sănătății publice, în special Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (4) și Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) (5). În ceea ce privește echipamentele radio, protecția sănătății este asigurată prin conformitatea acestor echipamente cu cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora ("Directiva R&TTE")(6).

(7) În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio, Comisia a acordat CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații) trei mandate (7) pentru a lua toate măsurile necesare în vederea identificării celor mai adecvate criterii tehnice și operaționale pentru introducerea armonizată a aplicațiilor de bandă ultralargă în cadrul Uniunii Europene.

(8) Prezenta decizie este elaborată pe baza studiilor tehnice realizate de CEPT punând în aplicare mandatul CE. Aceste studii de compatibilitate includ, inter alia, prezumția că echipamentul care utilizează tehnologia de bandă ultralargă va fi folosit cel mai frecvent în interior și va înceta să emită într-un interval de timp de cel mult zece secunde, în cazul în care acest echipament nu a recepționat un semnal de la un receptor asociat, care să-i indice că emisia sa a fost recepționată. Mai mult, semnalele video vor fi transmise folosind în mod predominant o codare de înaltă eficacitate.

(9) Utilizarea în exterior a echipamentelor care folosesc tehnologia de bandă ultralargă reglementate de prezenta decizie nu trebuie să includă utilizarea acestora într-un amplasament exterior fix sau conectate la o antenă exterioară fixă sau într-un vehicul. Posibilele interferențe cauzate de astfel de utilizări necesită studii aprofundate ulterioare.

(10) Echipamentele care utilizează tehnologia de bandă ultralargă reglementate de prezenta decizie intră în domeniul de aplicare a Directivei R&TTE. Cu toate acestea, utilizarea benzilor de frecvențe de către echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă pentru comunicații legate de gestionarea traficului aerian și pentru aplicații de salvare pe mare nu intră în domeniul de aplicare a Directivei R&TTE, iar orice utilizare a unor astfel de echipamente în aceste circumstanțe de siguranță a vieții trebuie să fie stabilită printr-un regulament adecvat, specific sectorului de activitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...