Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 168/2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Număr celex: 32007R0168

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 22 februarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 168/2007 AL CONSILIULUI
din 15 februarie 2007
privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale
a Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Uniunea Europeană este întemeiată pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a statului de drept, care sunt valori comune tuturor statelor membre.

(2) Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene(2), având în vedere statutul și domeniul său de aplicare, împreună cu explicațiile însoțitoare, reflectă drepturile, așa cum rezultă acestea în special din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale comune statelor membre, din Tratatul privind Uniunea Europeană, din tratatele comunitare, din Convenția europeană privind apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din cartele sociale adoptate de către Comunitate și de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

(3) Comunitatea și statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale în punerea în aplicare a legislației comunitare.

(4) Respectul deplin pentru drepturile fundamentale se bazează pe o cunoaștere mai aprofundată și pe creșterea sensibilizării cu privire la chestiunile legate de drepturile fundamentale în Uniune. La atingerea acestui obiectiv poate contribui înființarea unei agenții comunitare a cărei însărcinare să fie aceea de a furniza informații și date cu privire la chestiunile ce țin de drepturile fundamentale. De asemenea, dezvoltarea unor instituții eficiente pentru protecția și promovarea drepturilor omului reprezintă o valoare comună a societăților internaționale și europene, după cum exprimă Recomandarea nr. R (97) 14 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 30 septembrie 1997.

(5) Reprezentanții statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului European din 13 decembrie 2003, au convenit să dezvolte Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe existent, care a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului(3), și să extindă mandatul acestuia, pentru a-l transforma într-o agenție a drepturilor omului. De asemenea aceștia au decis, cu aceeași ocazie, ca sediul agenției să rămână la Viena.

___________

(1) JO C 88, 11.4.2006, p. 37.

(2) JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

(3) JO L 151, 10.6.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1652/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 33).

(6) Comisia a fost de acord și și-a manifestat intenția de a prezenta o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1035/97 în acest sens. Ulterior, Comisia a emis Comunicarea privind Agenția Drepturilor Fundamentale din 25 octombrie 2004, pe baza căreia a fost desfășurată o amplă consultare publică.

(7) Trebuie, prin urmare, să fie înființată o Agenție pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, dezvoltându-se Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe, pentru a furniza instituțiilor și autorităților relevante ale Comunității, precum și statelor membre, atunci când acestea pun în aplicare legislația comunitară, informații, asistență și expertiză în domeniul drepturilor fundamentale, în scopul de a le susține pe acestea de fiecare dată când iau măsuri sau formulează acțiuni în cadrul domeniilor proprii de competență, astfel încât acestea să respecte pe deplin drepturile fundamentale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...