Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind coordonarea legislației statelor membre referitoare la agenții comerciali independenți (86/653/CEE)
Număr celex: 31986L0653

Modificări (...), Reviste (3)

În vigoare de la 31 decembrie 1986

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 18 decembrie 1986
privind coordonarea legislației statelor membre referitoare
la agenții comerciali independenți
(86/653/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 57 alin. (2) și art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât restricțiile în calea libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii privind activitățile de intermediere în comerț, industrie și industriile artizanale au fost eliminate prin Directiva 64/244/CEE(4),

întrucât diferențele dintre legislațiile naționale privind reprezentarea comercială afectează în mod considerabil condițiile de concurență și de derulare a activității respective în cadrul Comunității și dăunează atât protecției agenților comerciali în raporturile cu comitenții lor, cât și siguranței tranzacțiilor comerciale; întrucât, în plus, diferențele respective inhibă în mod substanțial încheierea și derularea contractelor de reprezentanță comercială în care comitentul și agentul comercial au sediul în state membre diferite;

întrucât schimbul de mărfuri între statele membre trebuie să aibă loc în condiții similare celor de pe piața unică, iar acest lucru necesită apropierea sistemelor juridice din statele membre în asemenea măsură încât să satisfacă buna funcționare a pieței comune; întrucât, în această privință, regulile referitoare la conflictul dintre legi nu înlătură, în materie de reprezentare comercială, incompatibilitățile susmenționate și nici nu ar putea să o facă chiar dacă ar fi uniformizate și, prin urmare, că armonizarea propusă este necesară făcând abstracție de existența regulilor respective;

întrucât, în această privință, trebuie să se acorde prioritate relației juridice dintre agentul comercial și comitent;

întrucât armonizarea legilor statelor membre referitoare la agenții comerciali trebuie să se facă luând în considerare principiile de la art. 117 din Tratat și menținând îmbunătățirilor deja făcute;

întrucât ar trebui să se acorde perioade de tranziție suplimentare anumitor state membre care trebuie să depună un efort deosebit pentru a-și adapta reglementările, în special cele legate de despăgubirea pentru rezilierea contractului dintre comitent și agentul comercial, conform cerințelor prezentei directive,

ADOPTĂ PEZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1 Domeniul de aplicare

Articolul 1

1. Armonizarea măsurilor prevăzute în prezenta directivă se aplică dispozițiilor legislative, regulamentare și administrative din statele membre, care reglementează relațiile dintre agenții comerciali și comitenții lor.

2. În sensul prezentei directive, "agentul comercial" reprezintă intermediarul care desfășoară o activitate independentă și care este în permanență autorizat să negocieze vânzarea sau cumpărarea produselor în numele altei persoane, denumită în continuare "comitent", sau să negocieze și să încheie astfel de tranzacții pentru și în numele comitentului în cauză.

3. În sensul prezentei directive, agentul comercial nu include în mod special:

- o persoană care, în calitatea sa de angajat cu funcție superioară, este împuternicită să contracteze angajamente care sunt obligatorii pentru o companie sau asociație,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...