Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la activitățile medicilor dentiști (78/687/CEE)
Număr celex: 31978L0687

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 24 august 1978

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 25 iulie 1978
privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau
administrative referitoare la activitățile medicilor dentiști
(78/687/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, 57, 66 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât, în vederea recunoașterii reciproce a diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic dentist, prevăzute în Directiva Consiliului 78/686/CEE din 25 iulie 1978 privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic dentist, inclusiv măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii3, caracterul comparabil al cursurilor de formare din statele membre permite limitarea coordonării în acest domeniu la cerința respectării normelor minime, lăsând, pentru restul, statelor membre libertatea de organizare a procesului de învățământ;

întrucât, în vederea recunoașterii reciproce a diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic specialist în stomatologie și pentru a-i pune pe picior de egalitate în cadrul Comunității pe toți membrii acestei profesii, care sunt resortisanți ai statelor membre, este necesară o anumită coordonare a condițiilor de formare ca medic specialist în stomatologie; întrucât este oportun să se prevadă anumite criterii minime în acest sens, cu privire atât la dreptul de formare specializată, cât și la durata minimă de formare, modul de predare și locul în care se desfășoară, precum și la controlul la care este supusă; întrucât aceste criterii privesc numai specializările comune mai multor state membre;

întrucât este necesar ca, din motive de sănătate publică, să se acționeze în cadrul Comunității în vederea definirii comune a domeniului de activitate al membrilor profesiei în cauză; întrucât prezenta directivă nu permite în acest stadiu realizarea unei coordonări complete a domeniului de activitate al medicilor dentiști în diferite state membre;

întrucât statele membre asigură ca, din momentul punerii în aplicare a prezentei directive, formarea medicilor dentiști să le confere acestora competențele necesare pentru ansamblul activităților de prevenire, diagnostic și tratament în ceea ce privește anomaliile și bolile dentare, bucale, maxilare și ale țesuturilor asociate;

întrucât coordonarea condițiilor de exercitare, prevăzută în prezenta directivă, nu exclude totuși o coordonare ulterioară;

întrucât coordonarea prevăzută de prezenta directivă se referă la formarea profesională a medicilor dentiști; întrucât, în ceea ce privește formarea, majoritatea statelor membre nu fac în prezent distincția între medicii dentiști salariați și cei care desfășoară activități independente; întrucât, din acest motiv și pentru a favoriza pe deplin libera circulație a membrilor acestei profesii în cadrul Comunității, apare, în consecință, necesitatea de a extinde aplicarea prezentei directive la medicii dentiști salariați;

întrucât, în momentul notificării prezentei directive, activitățile de medic dentist sunt exercitate în Italia numai de către medici, fie că sunt sau nu specializați în odontostomatologie; întrucât prezenta directivă are ca efect să oblige Italia să creeze o nouă categorie profesională de persoane abilitate să practice stomatologia sub un alt titlu decât acela de medic; întrucât crearea unei noi profesii necesită în Italia nu numai introducerea unei formări specifice care să fie în conformitate cu criteriile prevăzute în prezenta directivă, dar și crearea structurilor noii profesii, cum ar fi, de exemplu, ordinul profesional; întrucât, în consecință, având în vedere amploarea măsurilor care trebuie adoptate, este oportun să se acorde un termen suplimentar pentru a permite Italiei să se conformeze prezentei directive,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I CONDIȚII DE FORMARE

Articolul 1

1. Statele membre condiționează accesul și exercitarea activităților de medic dentist cu titlurile menționate în art. 1 din Directiva 78/686/CEE de posesia unei diplome, a unui certificat sau a altor titluri prevăzute în art. 3 din directiva menționată, care garantează că, pe durata completă a formării, persoana respectivă a dobândit:

(a) cunoștințe corespunzătoare despre științele pe care se bazează stomatologia și o bună înțelegere a metodelor științifice, în special a principiilor de măsurare a funcțiilor biologice, evaluarea faptelor determinate științific și analiza datelor;

(b) cunoștințe corespunzătoare despre constituția, fiziologia și comportamentul persoanelor sănătoase și bolnave, precum și despre influența mediului natural și a mediului social asupra stării de sănătate a ființei umane, în măsura în care aceste elemente au legătură cu stomatologia;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...