Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor calificări oficiale de asistent medical generalist, inclusiv măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii (77/452/CEE)
Număr celex: 31977L0452

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 15 iulie 1977

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 27 iunie 1977
privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor
calificări oficiale de asistent medical generalist, inclusiv măsurile
destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire
și a libertății de a presta servicii (77/452/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, 57, 66 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât, conform dispozițiilor Tratatului, de la sfârșitul perioadei de tranziție este interzis orice tratament discriminatoriu pe baza cetățeniei în ceea ce privește stabilirea și prestarea de servicii; întrucât principiul unui astfel de tratament pe baza cetățeniei se aplică în special eliberării oricărei certificări necesare pentru a practica profesia de asistent medical generalist, precum și înregistrării sau afilierii la organizații sau organisme profesionale;

întrucât pare totuși necesar să se introducă anumite dispoziții pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii în legătură cu activitățile asistenților medicali generaliști;

întrucât, conform dispozițiilor Tratatului, statele membre sunt obligate să nu ofere nici un fel de asistență care ar putea să denatureze condițiile de stabilire;

întrucât art. 57 alin. (1) din Tratat prevede adoptarea de directive privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor calificări oficiale;

întrucât ar putea părea oportun ca, simultan cu recunoașterea reciprocă a diplomelor, să se ia măsuri de coordonare a condițiilor care reglementează formarea asistenților medicali generaliști; întrucât o astfel de coordonare face obiectivul Directivei 77/453/CEE3;

întrucât în câteva state membre legea permite inițierea și exercitarea activităților de asistent medical generalist pe baza unei diplome de asistent medical generalist; întrucât în anumite alte state membre în care această cerință nu există, dreptul de a folosi denumirea de asistent medical generalist este totuși reglementat prin lege,

întrucât, în ceea ce privește posesia unui certificat oficial de calificare, datorită faptului că o directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor nu implică în mod necesar echivalența formării certificate de aceste diplome, utilizarea acestor calificări ar trebui autorizată numai în limba statului membru de origine sau de proveniență;

întrucât, pentru a facilita aplicarea prezentei directive de către autoritățile naționale, statele membre pot prevedea ca, pe lângă certificatele oficiale de calificare, persoana care îndeplinește condițiile de pregătire conform cerințelor din prezenta directivă să prezinte un certificat de la autoritățile competente din țara sa de origine sau din țara de proveniență, care să confirme că aceste certificate de calificare sunt cele vizate de prezenta directivă;

întrucât, în ceea ce privește cerințele de moralitate și onorabilitate, trebuie făcută o distincție între cerințele care trebuie îndeplinite la inițierea în profesie și cele care trebuie îndeplinite pentru practicarea acesteia;

întrucât, în cazul prestării de servicii, pentru că se află în relație cu natura stabilită și permanentă a activității exercitate în țara gazdă, în mod sigur cerința de înregistrare ca membru al organizațiilor sau grupurilor profesionale ar constitui un obstacol pentru persoana care dorește să presteze serviciul, din cauza naturii temporare a activității sale; întrucât; prin urmare, această cerință ar trebui eliminată; întrucât, cu toate acestea, în această eventualitate, trebuie garantat controlul disciplinei profesionale care este răspunderea acestor organizații sau organisme profesionale; întrucât, în acest scop, ar trebui să se prevadă, sub rezerva aplicării art. 62 din Tratat, ca persoanei vizate să i se ceară să furnizeze autorităților competente ale statului membru gazdă detalii cu privire la prestarea serviciilor;

întrucât, în ceea ce privește activitățile exercitate de asistenții medicali generaliști salariați, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1612/68 din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității4 nu prevede dispoziții specifice pentru profesiile reglementate privind moralitatea și onorabilitatea, disciplina profesională sau utilizarea titlului; întrucât, în funcție de fiecare stat membru în parte, astfel de reguli sunt sau pot fi aplicabile atât persoanelor salariate, cât și celor care desfășoară activități independente; întrucât activitățile asistenților medicali generaliști sunt condiționate în câteva state membre de posesia unei diplome, certificat sau a altei calificări oficiale de asistent medical generalist; întrucât astfel de activități sunt exercitate atât de către salariați, cât și de către lucrătorii independenți sau de către aceleași persoane în ambele calități în cursul vieții profesionale a acestora; întrucât, pentru a încuraja cât de mult posibil libera circulație a membrilor acestei profesii în cadrul Comunității, apare, în consecință, necesitatea de a extinde aplicarea prezentei directive asistenților medicali generaliști;

___________

1 JO C 65, 05.06.1970, p. 12.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...