Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor calificări oficiale în farmacie, inclusiv măsuri de facilitare a exercitării efective a dreptului de stabilire cu privire la anumite activități din domeniul farmaciei (85/433/CEE)
Număr celex: 31985L0433

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 24 septembrie 1985

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 16 septembrie 1985
privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor
calificări oficiale în farmacie, inclusiv măsuri de facilitare a
exercitării efective a dreptului de stabilire cu privire la anumite
activități din domeniul farmaciei (85/433/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49 și 57,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât, conform Tratatului, orice tratament discriminatoriu bazat pe naționalitate privind stabilirea și prestarea de servicii este interzis începând cu sfârșitul perioadei tranzitorii; întrucât principiul unui asemenea tratament bazat pe naționalitate se aplică, în special, la acordarea oricărei autorizații necesare pentru practicarea anumitor activități și, de asemenea, la înscrierea sau afilierea la organizații sau organisme profesionale;

întrucât este totuși necesar ca anumite dispoziții să fie introduse pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire;

întrucât, conform art. 54 alin. (3) lit. (h) din Tratat, statelor membre li se solicită să nu acorde nici o formă de asistență care ar putea să denatureze condițiile de stabilire;

întrucât art. 57 alin. (1) din Tratat prevede ca directivele pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor calificări oficiale să fie adoptate;

întrucât, în vederea evitării actualelor neconcordanțe privind formarea profesională în farmacie dispusă de statele membre, este necesară stabilirea anumitor prevederi coordonatoare pentru a îndreptăți statele membre să introducă recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor calificări oficiale; întrucât o asemenea coordonare a fost stabilită prin Directiva Consiliului 85/432/CEE din 16 septembrie 1985 privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la anumite activități din domeniul farmaciei(4);

întrucât, în anumite state membre, accesul la anumite activități din domeniul farmaciei, pe lângă acordarea diplomei, certificatului sau altei calificări oficiale relevante, face obiectul cerinței de experiență profesională suplimentară; întrucât, deoarece până acum nu există o convergență de puncte de vedere între statele membre în această privință, este recomandabil, pentru a înlătura orice dificultate, să fie recunoscută ca o condiție suficientă experiența practică în raport de egalitate cu experiența acumulată într-un alt stat membru;

întrucât, conform politicilor naționale din domeniul sănătății publice, al căror scop este, printre altele, să asigure o distribuție satisfăcătoare a produselor medicamentoase pe întregul lor teritoriu, anumite state membre restrâng numărul noilor farmacii, în timp ce altele nu au adoptat astfel de dispoziții; întrucât, în aceste împrejurări, este prematur să se prevadă că efectele recunoașterii diplomelor, certificatelor și altor calificări oficiale în farmacie trebuie să se extindă la desfășurarea activității de farmacist ca inspector al unei farmacii publice pentru mai mult de trei ani; întrucât această problemă trebuie reexaminată de către Comisie și Consiliu într-o anume perioadă;

întrucât, în ceea ce privește posesia unui certificat oficial de formare, deoarece directiva privind recunoașterea reciprocă a diplomelor nu implică neapărat echivalența în formarea reglementată de aceste diplome, utilizarea acestor calificări ar trebui autorizată doar în limba statului membru de origine sau a statului membru de proveniență a cetățeanului străin;

întrucât, pentru a facilita aplicarea prezentei directive de către autoritățile naționale, statele membre pot pretinde că, pe lângă certificatele oficiale de pregătire solicitate de prezenta directivă, trebuie să obțină un certificat de la autoritățile competente ale țării sale de origine sau din țara de proveniență declarând că aceste certificate de pregătire sunt conform celor reglementate de directivă;

întrucât prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative ale statelor membre, care interzic companiilor practicarea anumitor activități sau le impun anumite condiții pentru astfel de practici;

întrucât este dificil să se estimeze în ce măsură regulile destinate să faciliteze libertatea farmaciștilor de a presta servicii este în prezent adecvată; întrucât, în aceste împrejurări, nu este recomandabil să se adopte, pentru moment, asemenea reguli;

întrucât, având în vedere moralitatea și buna reputație, ar trebui făcută o distincție între cerințele care trebuie satisfăcute la inițierea în profesie și cele pentru practicarea acesteia;

întrucât, în ceea ce privește activitățile persoanelor salariate, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1612/68 din 15 octombrie 1968 privind libertatea de circulație a lucrătorilor pe teritoriul Comunității(5) nu conține dispoziții specifice legate de moralitate și buna reputație, disciplină profesională sau utilizarea unui titlu pentru profesiile reglementate; întrucât, în funcție de fiecare stat membru, asemenea reguli sunt sau pot fi aplicabile atât persoanelor salariate, cât și celor care desfășoară activități independente; întrucât activitățile supuse posesiei unei diplome, certificat sau altei calificări oficiale în farmacie în statele membre sunt realizate atât de persoanele salariate, cât și de cele cu activitate independentă sau de aceleași persoane în ambele situații, în cursul carierei lor profesionale; întrucât, pentru a încuraja cât mai mult posibil libera circulație a profesioniștilor pe teritoriul Comunității, apare astfel necesară extinderea domeniului de aplicare a prezentei directive și asupra persoanelor salariate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...