Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 11/2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (Versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0011

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 04 martie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/11/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 15 februarie 2006
privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate
în mediul acvatic al Comunității (Versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,2

întrucât:

(1) Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității3 a fost modificată în mod semnificativ în mai multe ocazii4. Pentru a clarifica subiectul, ar trebui elaborată o codificare a dispozițiilor în cauză.

___________

1 JO C 117, 30.4.2004, p. 10.

2 Avizul Parlamentului European din 26 octombrie 2004 (JO C 174 E, 14.7.2005, p. 39) și Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006.

3 JO L 129, 18.5.1976, p. 23. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

4 A se vedea anexa II partea A.

(2) Este nevoie de acțiunea generală și simultană a statelor membre pentru a proteja mediul acvatic al Comunității de poluare, mai ales de cea cauzată de anumite substanțe persistente, toxice și bioacumulabile.

(3) Mai multe convenții sunt destinate protejării cursurilor de apă internaționale și a mediului marin de poluare. Este important să se asigure o punere în aplicare coordonată a respectivelor convenții.

(4) Discrepanțele dintre dispozițiile care se aplică în diferite state membre cu privire la deversarea anumitor substanțe periculoase în mediul acvatic poate determina condiții inegale de concurență și astfel să aibă o influență directă asupra funcționării pieței interne.

(5) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu1 prevede un număr de măsuri de protejare a apei dulci și a apei de mare de anumiți poluanți.

(6) Pentru a asigura o protecție efectivă a mediului acvatic al Comunității, este necesar să se stabilească o primă listă, numită lista I, a anumitor substanțe selectate mai ales pe baza toxicității, persistenței și bioacumulării acestora, cu excepția acelora care nu sunt dăunătoare biologic sau care sunt repede convertite în substanțe care nu sunt dăunătoare biologic și o a doua listă, numită lista II, care să conțină substanțe care au un efect nociv asupra mediului acvatic, care poate fi, cu toate acestea, limitat la o anumită zonă și care depinde de caracteristicile și amplasamentul apei în care sunt deversate respectivele substanțe. Orice deversare a respectivelor substanțe ar trebui să fie supusă unei autorizări prealabile, care să specifice standardele de emisie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...