Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 7/2006 privind gestionarea calității apei de îmbăiere și de abrogare a Directivei 76/160/CEE
Număr celex: 932006L0007

Modificări (...)

În vigoare de la 04 martie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/7/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 15 februarie 2006
privind gestionarea calității apei de îmbăiere și de abrogare
a Directivei 76/160/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005,

întrucât:

(1) Ca urmare a comunicării Comisiei privind dezvoltarea durabilă, Consiliul European a stabilit obiectivele ca orientări generale pentru dezvoltarea viitoare în domeniile prioritare, precum resursele naturale și sănătatea publică.

(2) Apa este o resursă naturală rară, a cărei calitate trebuie protejată, apărată, gestionată și tratată ca atare. Apele de suprafață, în special, sunt resurse regenerabile a căror capacitate de regenerare în urma unor consecințe negative rezultate din activitățile umane este limitată.

(3) Politica comunitară în domeniul mediului ar trebui să vizeze un nivel ridicat de protecție și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de conservare, protejare și îmbunătățire a calității mediului și de protejare a sănătății oamenilor.

(4) În decembrie 2000 Comisia a adoptat o comunicare către Parlamentul European și către Consiliu, intitulară Elaborarea unei noi politici a apei de îmbăiere și a inițiat o consultare la scară largă a tuturor părților interesate și implicate. Principalul rezultat al acestei consultării a fost un sprijin general acordat elaborării unei noi directive, bazată pe cele mai recente dovezi științifice și acordând o atenție specială participării mai largi a publicului.

(5) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu5 conține un angajament de a asigura un nivel ridicat de protecție a apei de îmbăiere, în special prin revizuirea Directivei 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei de îmbăiere6.

(6) În conformitate cu Tratatul, în elaborarea politicii de mediu, Comunitatea ia în special în considerare datele științifice și tehnice disponibile. Prezenta directivă ar trebui să utilizeze dovezi științifice pentru a pune în aplicare cei mai fiabili parametri indicatori, care să permită prevederea unui risc microbiologic pentru sănătate și asigurarea unui nivel ridicat de protecție. Ar trebui realizate urgent noi studii epidemiologice referitoare la riscurile pentru sănătate asociate îmbăierii, în special îmbăierea în apă dulce.

(7) Pentru a favoriza o utilizare mai eficientă și rațională a resurselor, prezenta directivă trebuie să fie coordonată strâns cu legislația comunitară privind apa, în special Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale7, Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole8 și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acțiune în domeniul strategiei apelor9.

(8) Trebuie diseminate informații corespunzătoare către părțile în cauză cu privire la măsurile prevăzute și progresul înregistrat în punerea în aplicare a acestora. Publicul ar trebui să dispună în timp util de informații adecvate cu privire la rezultatele monitorizării calității apei de îmbăiere și la măsurile de gestionare a riscurilor în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate, în special în cadrul poluărilor care pot fi prevăzute pe termen scurt sau al unor situații anormale. Ar trebui să se utilizeze noile tehnologii, care permit publicului să fie informat în mod eficient și comparabil cu privire la apele de îmbăiere din Comunitate.

(9) În sensul monitorizării, ar trebui să se aplice metode și practici de analiză armonizate. Observarea și evaluarea calității trebuie efectuate pe o perioadă extinsă pentru a putea obține o clasificare realistă a apei de îmbăiere.

(10) Conformitatea ar trebui să se realizeze pe baza unor prevederi adecvate de gestionare și de asigurare a calității, nu numai pe baza calculelor și a măsurării. Prin urmare, este necesară instituirea unui mecanism de profiluri ale apei de îmbăiere, pentru a permite o mai bună înțelegere a riscurilor în vederea adoptării unor măsuri de gestionare. În paralel, ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării conformității cu standardele de calitate și tranziției coerente cu Directiva 76/160/CEE.

(11) La 17 februarie 2005, Comunitatea a ratificat Convenția Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE) privind accesul la informație și participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în materie de mediu ("Convenția Aarhus"). În consecință, este oportun ca prezenta directivă să includă dispoziții privind accesul publicului la informație și să prevadă participarea publicului la punerea în aplicare a acesteia pentru a completa Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu10 și Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul11.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...