Parlamentul României

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere

Referințe (1), Cărți (1), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007
Formă aplicabilă de la 15 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prevederile prezentei legi reglementează condițiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților în întreprinderile de dimensiune comunitară și în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, în vederea îmbunătățirii dreptului la informare și consultare al salariaților.

Art. 2. - Referințe în cărți (1)

(1) Comitetul european de întreprindere sau procedura de informare și consultare se instituie, după modalitățile prevăzute de prezenta lege, în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară și în fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, definite potrivit art. 6.

(2) Modalitățile de informare și consultare a salariaților prevăzute la alin. (1) se definesc și se aplică în baza principiului eficienței, astfel încât să se asigure exercitarea efectivă a dreptului de informare și consultare transnațională a salariaților și să se permită luarea unor decizii eficiente de către întreprinderi sau grupuri de întreprinderi.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară include una sau mai multe întreprinderi ori unul sau mai multe grupuri de întreprinderi care sunt, de asemenea, de dimensiune comunitară, comitetul european de întreprindere se constituie la nivelul grupului, în afara cazului în care acordul la care se referă art. 22 prevede altfel.

Art. 3. - Reviste (1)

(1) Informarea și consultarea salariaților se efectuează la un nivel relevant de conducere și de reprezentare, în funcție de subiectul tratat.

(2) În sensul alin. (1), competența comitetului european de întreprindere și domeniul de aplicare a procedurii de informare și consultare a lucrătorilor, reglementată de prezenta lege, se limitează la aspectele transnaționale.

(3) Aspectele transnaționale prevăzute la alin. (2) sunt acele aspecte care se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, ca întreg, ori la cel puțin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în două state membre diferite.

(4) În stabilirea caracterului de transnaționalitate a unui aspect se iau în considerare, indiferent de numărul de state membre implicate, nivelul de conducere și de reprezentare pe care îl implică, precum și amploarea posibilelor efecte asupra forței de muncă europene sau care presupun transferuri de activități între state membre.

Art. 4. -

(1) Informarea și consultarea comitetului european de întreprindere sunt corelate cu informarea și consultarea organismelor naționale de reprezentare a salariaților, ținând seama în mod corespunzător de competențele și sfera de intervenție a fiecăreia dintre acestea și de principiile enunțate la art. 3.

(2) Modalitățile de corelare a informării și consultării comitetului european de întreprindere cu informarea și consultarea organismelor naționale de reprezentare a salariaților sunt stabilite prin acordul prevăzut la art. 22.

(3) În lipsa modalităților prevăzute la alin. (2) și în cazul în care se prevăd decizii care ar putea să producă modificări importante ale organizării muncii sau ale contractelor colective de muncă, procesele de informare și de consultare se desfășoară concomitent, la nivel național, de ramură sau grup de unități, după caz, și în cadrul comitetului european de întreprindere.

(4) Exprimarea unui punct de vedere de către comitetul european de întreprindere nu aduce atingere capacității conducerii centrale de a organiza consultările necesare, respectând, în același timp, termenele prevăzute de legislațiile și/sau practicile naționale.

Art. 5. -

Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială.

CAPITOLUL II Definiții și domeniu de aplicare

SECȚIUNEA 1 Termeni și expresii utilizate

Art. 6. -

În sensul prevederilor prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. întreprindere - o entitate publică sau privată care desfășoară o activitate economică, cu scop lucrativ sau nu;

2. grup de întreprinderi - un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate;

3. reprezentanții salariaților - reprezentanții organizațiilor sindicale sau persoanele alese și mandatate să reprezinte salariații, potrivit legii și/sau practicii naționale;

4. întreprindere de dimensiune comunitară - întreprinderea care angajează minimum 1.000 de salariați în statele membre și, în cel puțin două state membre diferite, cel puțin 150 de salariați în fiecare dintre acestea;

5. întreprindere care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi - întreprinderea care poate exercita o influență dominantă asupra unei alte întreprinderi, denumită întreprindere controlată, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al regulilor care o guvernează.

Se prezumă capacitatea de a exercita o influență dominantă, fără a se exclude însă proba contrară, atunci când o întreprindere, direct sau indirect, îndeplinește unul dintre următoarele criterii:

a) poate numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, comitetului de direcție sau ai consiliului de supraveghere al unei alte întreprinderi;

b) controlează majoritatea voturilor atașate acțiunilor emise de o altă întreprindere;

c) deține majoritatea capitalului social subscris al unei alte întreprinderi.

Drepturile de vot și de numire pe care le deține întreprinderea care exercită controlul le includ pe cele ale oricărei alte întreprinderi controlate și pe cele ale oricărei persoane sau ale oricărui organism care acționează în nume propriu, dar în interesul întreprinderii care exercită controlul sau al oricărei alte întreprinderi controlate.

Nu este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care deține participații într-o altă întreprindere, atunci când prima dintre acestea se găsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 11 lit. b) sau c) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu se prezumă exercitarea unei influențe dominante exclusiv pe baza faptului că un reprezentant își exercită atribuțiile, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la lichidare, faliment, insolvabilitate, încetare de plăți sau o procedură similară.

Atunci când două sau mai multe întreprinderi dintr-un grup îndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c) ale prezentului punct, este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care îndeplinește criteriul prevăzut la lit. a), fără a se exclude însă posibilitatea probei că o altă întreprindere are capacitatea de a exercita o influență dominantă.

Legislația aplicabilă pentru a determina dacă o întreprindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a statului membru care guvernează întreprinderea respectivă. Dacă legislația care guvernează întreprinderea nu este cea a unui stat membru, legislația aplicabilă este cea a statului membru pe al cărui teritoriu este situat reprezentantul întreprinderii sau, în absența unui astfel de reprezentant, conducerea centrală a întreprinderii din grup care angajează cel mai mare număr de salariați;

6. grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară - grupul de întreprinderi care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) angajează cel puțin 1.000 de salariați în statele membre;

b) conține cel puțin două întreprinderi membre ale grupului în state membre diferite;

c) cel puțin o întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariați într-un stat membru și cel puțin o altă întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariați într-un alt stat membru;

7. conducerea centrală - conducerea centrală a întreprinderii de dimensiune comunitară sau conducerea centrală a întreprinderii care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

8. informare - transmiterea de date de către angajator către reprezentanții salariaților, pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat și să îl examineze în cunoștință de cauză; informarea se face într-un moment, într-un mod și cu un conținut corespunzător, pentru a permite reprezentanților salariaților să examineze problema în mod adecvat și să pregătească, dacă este cazul, consultarea;

9. consultare - schimbul de opinii și stabilirea unui dialog între reprezentanții salariaților și conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere. Consultarea are loc:

a) într-un moment, într-un mod și cu un conținut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanților salariaților să elaboreze un punct de vedere;

b) pe baza informațiilor puse la dispoziția reprezentanților salariaților privind măsurile propuse la care se referă consultarea;

c) fără a afecta responsabilitățile conducerii;

d) într-un termen rezonabil, care poate fi luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

10. salariatul - persoana încadrată în muncă în baza unui contract individual de muncă sau de ucenicie;

11. comitetul european de întreprindere - comitetul constituit conform prevederilor cuprinse în cap. III sau IV, în vederea informării și consultării salariaților;

12. grupul special de negociere - grupul constituit în conformitate cu prevederile art. 16 și 17, în vederea negocierii cu conducerea centrală cu privire la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților;

13. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European.

Pentru stabilirea numărului de salariați, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară și al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariați, inclusiv salariații încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial, angajați în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a inițiat negocierea prevăzută la art. 11.

SECȚIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare

Art. 7. -

(1) Prezenta lege se aplică: Reviste (1)

a) întreprinderilor de dimensiune comunitară și grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară care au conducerea centrală în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;

b) întreprinderilor de dimensiune comunitară și grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, dar și-a desemnat un reprezentant în România;

c) întreprinderilor de dimensiune comunitară și grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru și nici nu și-a desemnat un reprezentant într-un stat membru, atunci când filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar al unei astfel de întreprinderi ori, după caz, întreprinderea membră a grupului care angajează cel mai mare număr de salariați într-un stat membru este situată în România.

(2) În aplicarea prezentei legi, reprezentantul prevăzut la alin. (1) lit. b) și, respectiv, conducerea întreprinderii, filialei, sucursalei sau a oricărui alt sediu secundar prevăzut la alin. (1) lit. c) sunt considerați drept conducere centrală.

(3) Atribuțiile și competența comitetului european de întreprindere, precum și sfera procedurii de informare și consultare acoperă toate filialele, sucursalele și celelalte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre și toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre, cu excepția cazului în care acordul prevăzut la art. 22 stabilește o arie mai largă de aplicare.

Art. 8. -

(1) Prevederile prezentei legi nu se aplică societăților europene înființate conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001, precum și societăților cooperatiste europene înființate conform Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003, în cazul în care acestea sunt întreprinderi de dimensiune comunitară sau întreprinderi care exercită controlul asupra unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară.

(2) În cazul în care grupul special de negociere constituit în cadrul societăților prevăzute la alin. (1) decide să nu înceapă negocieri sau să pună capăt negocierilor deja începute, prevederile prezentei legi sunt aplicabile.

CAPITOLUL III Constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților

Art. 9. -

Conducerea centrală are obligația creării condițiilor și mijloacelor necesare pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare și consultare în întreprinderile ori grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 10. -

(1) Conducerea fiecărei întreprinderi din cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, a fiecărei filiale, sucursale sau a fiecărui sediu secundar al unei întreprinderi de dimensiune comunitară, precum și conducerea centrală ori conducerea centrală prezumată în sensul art. 7 alin. (1) lit. c) a întreprinderii sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt responsabile de obținerea și transmiterea către părțile interesate de aplicarea prezentei legi a informațiilor necesare deschiderii negocierilor prevăzute la art. 11, în special a informațiilor referitoare la structura întreprinderii ori a grupului și la efectivele sale.

(2) În sensul alin. (1), prin parte interesată se înțelege salariații și reprezentanții salariaților unei întreprinderi sau ai unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, conducerea centrală situată în România, reprezentantul conducerii centrale în România, în cazul în care a fost desemnat, sau, în absența unui astfel de reprezentant, conducerea centrală prezumată în sensul art. 7 alin. (1) lit. c).

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) se referă în special la informațiile privind numărul de salariați prevăzut la art. 6 pct. 4 și 6.

(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt necesare pentru a permite salariaților sau reprezentanților acestora să adreseze cererea privind inițierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare prevăzută la art. 11 și nu pot fi condiționate de primirea acesteia.

SECȚIUNEA 1 Grupul special de negociere

Art. 11. -

(1) Conducerea centrală situată în România inițiază negocieri pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare și consultare, din oficiu sau la solicitarea scrisă a cel puțin 100 de salariați ori, după caz, a reprezentanților acestora din cel puțin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare situate în cel puțin două state membre diferite.

(2) Cererea privind inițierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare și consultare se adresează conducerii centrale definite potrivit prezentei legi.

Art. 12. - Reviste (1), Referințe în cărți (1)

În vederea constituirii comitetului european de întreprindere sau a instituirii procedurii de informare și consultare a salariaților, se creează un grup special de negociere.

Art. 13. - Reviste (1)

Grupul special de negociere are rolul de a stabili cu conducerea centrală din România, printr-un acord scris, domeniul de aplicare, componența, atribuțiile și durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de întreprindere ori modalitățile de aplicare a uneia sau mai multor proceduri de informare și consultare a salariaților.

Art. 14. - Reviste (1)

Grupul special de negociere este compus din membrii desemnați sau aleși în număr proporțional cu numărul de salariați angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranșă de salariați angajați în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariați angajați în toate statele membre în ansamblu sau o fracțiune din tranșa respectivă.

Art. 15. -

(1) În România membrii grupului special de negociere sunt desemnați de către reprezentanții salariaților din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. În situația inexistenței acestor reprezentanți, membrii grupului special de negociere sunt desemnați cu majoritatea voturilor salariaților din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. Reviste (1)

(2) Membrii grupului special de negociere pot alege un președinte dintre ei și pot adopta un regulament de organizare și funcționare. Reviste (1)

(3) Regulamentul de organizare și funcționare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum și aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.

Art. 16. -

Pentru asigurarea continuității în cadrul grupului special de negociere în situații prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare, se constituie o listă de rezervă, alocându-se fiecărui stat membru câte un înlocuitor pentru fiecare tranșă de salariați angajați în statul membru, respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariați angajați în toate statele membre în ansamblu sau o fracțiune din tranșa respectivă.

Art. 17. -

(1) Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componența grupului special de negociere și a persoanelor care figurează pe lista de rezervă, precum și asupra deschiderii negocierilor.

(2) Conducerea centrală informează, de asemenea, conducerile filialelor, sucursalelor și ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, precum și organizațiile europene competente ale salariaților și ale angajatorilor, consultate de Comisia Europeană în baza art. 154 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Obligația de informare revine părților.

Art. 18. - Referințe în cărți (1)

(1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților se suportă de conducerea centrală.

(2) Conducerea centrală depune toate diligențele în vederea asigurării membrilor grupului special de negociere a resurselor materiale și financiare necesare îndeplinirii atribuțiilor lor.

(3) În măsura în care conducerea centrală și grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experți, conducerea centrală va suporta cheltuielile numai pentru un expert.

SECȚIUNEA a 2-a Acordul privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților

Art. 19. -

(1) Conducerea centrală convoacă, în termen de 30 de zile de la data comunicării componenței grupului special de negociere, o reuniune cu membrii acestuia, în scopul încheierii unui acord privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare și consultare a salariaților. Conducerea centrală informează despre aceasta conducerile locale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...