Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1214/2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro
Număr celex: 32011R1214

Modificări (...)

În vigoare de la 29 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea propunerii de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 278, 15.10.2010, p. 1.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 27 octombrie 2011.

întrucât:

(1) Introducerea monedei euro a crescut considerabil necesitatea transportului rutier transfrontalier de numerar. În cadrul zonei euro, băncile, sectorul marii distribuţii şi alţi profesionişti care manipulează numerar ar trebui să poată încheia contracte cu societatea de transport de numerar (CIT) care oferă cel mai bun preţ şi/sau serviciu şi să profite de serviciile de numerar ale celei mai apropiate sucursale a băncii centrale naţionale (BCN) sau ale celui mai apropiat centru de numerar al unei CIT, chiar dacă acestea sunt situate în alt stat membru. În plus, un mare număr de state membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre participante") au încheiat sau este posibil să dorească să încheie acorduri pentru producerea bancnotelor şi monedelor în străinătate. Însuşi principiul monedei unice presupune libertatea de circulaţie a numerarului între statele membre participante.

(2) Din cauza diferenţelor semnificative dintre legislaţiile naţionale ale statelor membre, efectuarea transporturilor rutiere transfrontaliere profesioniste de numerar în euro între statele membre participante este în general foarte dificilă. Această situaţie contravine principiului liberei circulaţii a monedei unice şi este în detrimentul principiului libertăţii de a furniza servicii, care constituie unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene.

(3) Prezentul regulament reprezintă răspunsul la posibilitatea de a prezenta instrumente de armonizare pentru transportul de numerar, prevăzută la articolul 38 litera (b) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (3).

___________

(3) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

(4) Pentru a îmbunătăți condițiile de securitate aferente CIT, atât pentru personalul de securitate CIT, cât și pentru populație, ar trebui încurajată utilizarea sistemului inteligent de neutralizare a bancnotelor (IBNS) și, în urma unei analize detaliate a impactului potențial, efectuată de Comisie, ar trebui să fie posibilă dezvoltarea acestuia într-un mod care să atragă după sine armonizarea IBNS în statele membre participante, fără a aduce atingere normelor stabilite în prezentul regulament privind modalitățile de transport aplicabile.

(5) Având în vedere pericolele deosebite la adresa sănătăţii şi vieţii personalului de securitate CIT, precum şi a publicului larg, aferente activităţii de transport de numerar, este necesar ca transportul transfrontalier de numerar în euro să facă obiectul unei licenţe specifice CIT. Licenţa respectivă ar trebui să fie suplimentară faţă de licenţa naţională CIT care este necesară în majoritatea statelor membre participante şi pe care prezentul regulament nu o armonizează. Mai mult decât atât, este oportun ca societăţile CIT care sunt stabilite în statele membre participante care nu au o procedură specifică de autorizare a societăţilor CIT în plus faţă de normele lor generale aplicabile domeniilor securităţii sau transportului, să dovedească o experienţă minimă de 24 de luni de transport periodic de numerar în statul membru în care sunt stabilite, fără a fi încălcat legislaţia naţională înainte ca statul membru respectiv să le acorde o licenţă CIT de transport transfrontalier. O asemenea abordare ar creşte încrederea reciprocă între statele membre.

(6) Pentru a evita suprapunerea obligațiilor și crearea unei proceduri nejustificat de greoaie, este necesar totodată să se prevadă că titularul unei licențe CIT de transport transfrontalier nu este obligat să dețină în același timp o licență comunitară pentru transportul rutier internațional de mărfuri, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...