Parlamentul României

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Modificări (3), Puneri în aplicare (2), Referințe (5), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 2002
Formă aplicabilă de la 12 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman, cu excepția cazului în care Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale*) aprobă folosirea apei și este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea și salubritatea produsului alimentar în forma lui finită;

___________

*) În perioada 2002-2011, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fostul Minister al Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcție de condițiile locale specifice, autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pot face excepție de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

2. Prin sistem de distribuție sau instalație interioară se înțelege totalitatea conductelor, garniturilor și dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman și rețeaua de distribuție exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător și/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 3. -

(1) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:

a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autoritățile competente, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) apelor care au proprietăți terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:

a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiții speciale, pentru care Ministerul Sănătății se declară satisfăcut de calitatea acesteia, și care nu influențează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;

b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puțin de 10 m3 în medie/zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazului în care apa este produsă ca parte a unei activități comerciale sau publice.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, va informa populația în cauză asupra acestor exceptări și asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătății de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situația în care se evidențiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potențial pericol pentru sănătate, populației afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile.

CAPITOLUL II Condiții de calitate

Art. 4. -

(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, îndeplinind următoarele condiții:

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană;

b) să întrunească cerințele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B și 2 din anexa nr. 1;

c) să respecte prevederile art. 5-8 și 12.

(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calității reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creșterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obținerea apei potabile.

Art. 5. -

(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1. În privința parametrilor prevăzuți în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calității apei potabile în programele de monitorizare și în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 8.

(2) Ministerul Sănătății aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluși în anexa nr. 1, la propunerea autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, acolo unde măsurile de protecție a sănătății publice pe teritoriul unui județ sau al municipiului București ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Art. 6. -

(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului și la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție;

b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;

c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile îmbuteliate;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producție, în cazul apei utilizate în industria alimentară.

(2) Dacă în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuție interioară sau a modului de întreținere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligațiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepția situației în care apa este furnizată direct publicului, precum: unități de învățământ, unități de asistență medicală, instituții socioculturale și cantine.

(3) În cazul constatării situației prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:

a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere și întreținere a rețelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;

b) autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

CAPITOLUL III Monitorizare

Art. 7. - Puneri în aplicare (2)

(1) Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor și de autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Producătorii și distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit și de control a calității apei potabile. Modificări (1)

(3) Autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, asigură supravegherea și controlul monitorizării calității apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerințele de calitate și nu creează riscuri pentru sănătatea publică.

(4) Ministerul Sănătății va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile*), conform cerințelor minime din anexa nr. 2.

___________

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

(5) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puțin controlul eficienței tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecției, și al calității apei potabile produse, distribuite și utilizate. Modificări (1)

(6) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (5) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.

(7) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificațiile prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliți.

(8) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calității apei, se face publică de către Ministerul Sănătății.

(9) Se pot utiliza și alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obținute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informațiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3. Modificări (1)

(10) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 și care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză.

CAPITOLUL IV Măsuri de remediere și restricții în utilizare

Art. 8. -

(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică ce efectuează inspecția și controlul calității apei potabile, precum și de către producătorii, distribuitorii și utilizatorii implicați, în scopul identificării cauzei.

(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întrunește valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, dispune luarea de urgență a măsurilor de remediere necesare restabilirii calității apei. Se acordă prioritate acțiunilor corective pentru parametrii a căror depășire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

(3) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, dispune interzicerea sau restricționarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformități față de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană și verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informați de îndată și primesc toate recomandările ce se impun.

(4) Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, împreună cu alte instituții și servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ținând seama de riscurile pentru sănătatea populației generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricții în utilizarea acesteia.

(5) În cazul neconformității cu valorile parametrilor sau cu specificațiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populației și va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calității apei în scopul protejării sănătății.

(6) În orice situație în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București dispune informarea consumatorilor, cu excepția cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora.

CAPITOLUL V Derogări

Art. 9. -

(1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apă potabilă, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliți în tabelul 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiția ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea publică și numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populației.

(2) Aceste derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă și care nu va depăși 3 ani;

b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menționați la alin. (1), ce va fi propusă de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București și aprobată de Institutul Național de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populației rezidente.

(3) Cu 3 luni înainte de sfârșitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă întocmește un raport privind progresul înregistrat și, după caz, cererea de acordare a celei de-a doua derogări, însoțită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condițiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentație este înaintată direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

(4) În baza documentației primite, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări.

(5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătății decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însoțită de referatul de evaluare care cuprinde și motivele solicitării de acordare a acestei derogări.

(6) Ministerul Sănătății face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmițându-i și referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie.

(7) A doua perioadă de derogare nu poate depăși termenul de 3 ani.

(8) În cazuri excepționale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, cu cel puțin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări.

(9) Ministerul Sănătății poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentației întocmite de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București sau de către Institutul Național de Sănătate Publică, după caz.

Art. 10. - Jurisprudență (2)

(1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) motivele derogării;

b) parametrul în cauză, rezultatele controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;

c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producție alimentară în cauză;

d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente;

e) un rezumat al planului de acțiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții în materie de bilanț;

f) durata necesară derogării.

(2) Dacă direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă acțiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, dispozițiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române" sau, după caz, prin autoritățile bazinale în domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentrației maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.

(3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9.

(4) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sunt obligate să informeze în mod rapid și corespunzător populația rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea, cu privire la derogare și la condițiile care o reglementează și să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populație vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligații nu se aplică în situațiile prevăzute la alin. (2), cu excepția cazului în care autoritățile teritoriale ale Ministerului Sănătății decid altfel.

(5) Ministerul Sănătății, cu excepția derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 în medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

Prevederile art. 9 și 10 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau în recipiente.

CAPITOLUL VI Asigurarea calității tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanțelor și materialelor care vin în contact cu apa potabilă

Art. 12. -

(1) Nicio substanță sau material utilizat în instalațiile de producere, distribuție, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentrații mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat și nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuși ori impurități care să diminueze protecția sănătății.

(2) Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri*) vor elabora, în termen de 180 de zile de la data publicării**) prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme privind testarea materialelor și substanțelor care vin în contact cu apa potabilă.

___________

*) În perioada 2002-2011, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, fostul Minister al Industriei și Resurselor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

**) Legea nr. 458/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002.

(3) Ministerul Sănătății va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau în alte recipiente***).

___________

***) A se vedea Ordinul ministrului sănătății publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2007.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...