Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre
Număr celex: 32011L0085

Modificări (...)

În vigoare de la 23 noiembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 126 alineatul (14) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul Parlamentului European din 28 septembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

___________

(2) JO C 150, 20.5.2011, p. 1.

întrucât:

(1) Este necesar să se profite de experienţa dobândită în prima decadă de funcţionare a uniunii economice şi monetare. Evoluţiile economice recente au generat noi provocări la adresa aplicării politicii bugetare în cadrul Uniunii şi au subliniat în special necesitatea stabilirii şi asumării mai puternice la nivel naţional a unor cerinţe uniforme în ceea ce priveşte normele şi procedurile care alcătuiesc cadrele bugetare ale statelor membre. În particular, este necesar să se specifice ce trebuie să facă autorităţile naţionale pentru a se conforma dispoziţiilor Protocolului (nr. 12) privind procedura de deficit excesiv anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în special celor de la articolul 3 din respectivul protocol.

(2) Guvernele statelor membre şi subsectoarele administraţiilor publice recurg la sisteme publice de contabilitate care includ elemente cum ar fi contabilitatea, controlul intern, raportarea financiară şi auditul. Aceste de contabilitate ar trebui distinse de datele statistice care se referă la rezultatele finanţelor publice bazate pe metodologii statistice, precum şi de previziunile sau de acţiunile de stabilire a bugetului care se referă la evoluţia viitoare a finanţelor publice.

(3) Existenţa unor practici de contabilitate publică fiabile şi complete pentru toate subsectoarele administraţiei publice este o condiţie prealabilă pentru realizarea de statistici de înaltă calitate, care să fie comparabile între statele membre. Practicile de control intern ar trebui să garanteze că regulile existente se aplică tuturor subsectoarelor administraţiei publice. Auditul independent efectuat de instituţii publice precum Curtea de Conturi sau de organisme private de audit ar trebui să încurajeze cele mai bune practici la nivel internaţional.

(4) Disponibilitatea datelor fiscale este esenţială pentru buna funcţionare a cadrului de supraveghere bugetară al Uniunii. Disponibilitatea constantă a unor date fiscale fiabile şi actualizate este cheia unei monitorizări adecvate şi oportune care, la rândul său, permite o acţiune promptă în cazul unor evoluţii bugetare neaşteptate. Un element esenţial în asigurarea calităţii datelor fiscale este transparenţa, care trebuie să determine publicarea regulată a acestor date.

(5) În ceea ce privește statisticile, Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (3) a stabilit un cadru legislativ pentru elaborarea de statistici europene în vederea formulării, aplicării, monitorizării și evaluării politicilor Uniunii. Regulamentul în cauză a stabilit, de asemenea, principiile care reglementează dezvoltarea, producția și difuzarea statisticilor europene: independența profesională, imparțialitatea, obiectivitatea, fiabilitatea, confidențialitatea statistică și eficiența costurilor, dând definiții exacte pentru fiecare dintre aceste principii. Regulamentul (CE) nr. 479/2009 din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (4), astfel cum a fost modificat, a consolidat competențele Comisiei de a verifica datele statistice utilizate pentru procedura de deficit excesiv.

___________

(3) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(4) JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

(6) Definițiile noțiunilor de "administrație", "deficit" și "investiție" sunt prevăzute în Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive cu trimitere la Sistemul european al conturilor economice integrate (SEC), înlocuit cu Sistemul european al conturilor naționale și regionale din Comunitate, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (5) ("SEC 95").

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...