Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 2335/2017 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2017/38)
Număr celex: 32017O0038

Modificări (...)

În vigoare de la 15 decembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatele (2) și (5),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1) Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) instituie o bază comună de date analitice cu caracter granular cu privire la credite (denumită în continuare "AnaCredit"), care cuprinde date cu privire la credite de la toate statele membre a căror monedă este euro. AnaCredit va sprijini Eurosistemul, SEBC și Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) în îndeplinirea atribuțiilor lor, inclusiv analiza politicii monetare și operațiunile de politică monetară, gestionarea riscurilor, supravegherea stabilității financiare, precum și politica și cercetarea macroprudențială și supravegherea bancară.

(2) Regulamentul (UE) 2016/867 al Băncii Centrale Europene (BCE/2016/13) (1) prevede că agenții raportori rezidenți într-un stat membru raportor trebuie să raporteze băncii centrale naționale (BCN) a statului membru respectiv date cu privire la credite și date de referință cu privire la contrapărți. BCN ale statelor membre raportoare trebuie să transmită aceste date Băncii Centrale Europene (BCE). În consecință, este necesar să se definească procedurile pentru aceste transmiteri de date în conformitate cu cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). În special, este necesar ca BCN să furnizeze date de referință cu privire la contrapărți și, dacă este cazul, să înregistreze în timp util contrapărțile în Registrul bazei de date a instituțiilor și companiilor afiliate (RIAD), registrul central care păstrează atributele privind unitățile organizaționale individuale, precum și diferitele tipuri de relații dintre acestea, care, printre altele, permit derivarea structurilor de grup prin trimitere la diferite definiții din RIAD.

(1) Regulamentul (UE) 2016/867 al Băncii Centrale Europene din 18 mai 2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2016/13) (JO L 144, 1.6.2016).

(3) În plus, pentru facilitarea reducerii dublei raportări și, astfel, pentru asigurarea unei implementări eficace și eficiente a procedurilor statistice de-a lungul întregului lanț de producție statistică, este necesar să se aloce în mod clar responsabilitățile BCN legate de raportarea către BCE a datelor cu privire la credite și a datelor de referință cu privire la contrapărți provenite de la agenții monitorizați care sunt sucursale străine din statul membru raportor.

(4) AnaCredit poate conține de asemenea date cu privire la credite de la statele membre a căror monedă nu este euro, dar care decid să devină stat membru raportor prin includerea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) în legislația lor națională sau printr-o altă modalitate de impunere a cerințelor de raportare relevante, în conformitate cu legislația lor națională. Pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor aplicabile cu privire la transmiterea datelor către BCE într-un mod armonizat, aceste state membre pot să includă de asemenea dispozițiile prezentei orientări în legislația lor națională sau pot să recurgă la o altă modalitate de implementare a măsurilor în conformitate cu legislația lor națională.

(5) Potrivit articolului 24 din Orientarea BCE/2014/15 (2), BCN comunică și actualizează toate datele de referință care descriu unități instituționale sau juridice, acolo unde este aplicabil, și care sunt necesare în scop statistic prin intermediul RIAD. Datele din RIAD sunt de asemenea utilizate pentru elaborarea listelor oficiale ale instituțiilor financiare monetare (IFM), ale fondurilor de investiții, ale societăților vehicul investițional, ale instituțiilor relevante pentru statisticile plăților și ale societăților de asigurare.

(2) Orientarea BCE/2014/15 din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (JO L 340, 26.11.2014).

(6) RIAD ar trebui să fie registrul datelor de referință cu privire la toate contrapărțile definite în Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). Identificarea unică a tuturor contrapărților este o cerință preliminară pentru funcționarea corectă a AnaCredit.

(7) Este necesar să se definească conținutul datelor care urmează să fie furnizate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), care prevede că BCN pot genera circuite de răspuns sau pot îmbunătăți circuitele de răspuns existente cu agenții raportori utilizând un subset de date cu privire la credite colectate în temeiul acelui Regulament. Aceste circuite de răspuns contribuie la furnizarea către agenții raportori a unei baze mai largi pentru evaluările bonității pe care le efectuează, în special în ceea ce privește debitorii transfrontalieri, și determină o îmbunătățire a gestionării riscurilor de către instituțiile de credit și alte entități de creditare. Un circuit de răspuns poate îmbunătăți contribuția SEBC la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar.

(8) Într-o etapă ulterioară, BCE ar trebui să instituie, în colaborare cu BCN ale statelor membre raportoare, un cadru juridic care stabilește detaliile cu privire la sfera de aplicare și implementarea circuitelor de răspuns. Acest cadru juridic nu ar trebui să împiedice BCN să facă schimb de date de referință cu privire la contrapărți cu agenții raportori corespunzători acestora, dacă acest lucru este considerat necesar pentru îmbunătățirea eficienței și consecvenței procedurii de raportare și pentru a contribui la o mai bună calitate a datelor de referință cu privire la contrapărți stocate în RIAD.

(9) Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcina de raportare. În cadrul acestei proceduri, ar trebui să se ia în considerare opiniile Comitetului de Statistică al SEBC (denumit în continuare "STC"). BCN și alte Comitete ale SEBC pot propune astfel de modificări tehnice ale anexelor prin intermediul STC,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Domeniu de aplicare

Prezenta orientare furnizează informații referitoare la obligațiile BCN de a transmite BCE date cu privire la credite și date de referință cu privire la contrapărți colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), inclusiv responsabilitățile BCN legate de înregistrarea contrapărților în RIAD, precum și informații referitoare la procedurile de transmitere a acestor date.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...