Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 75/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Carao-S - Sec?ia I civila în vederea pronun?arii unei hotarâri prealabile cu privire la unele chestiuni de drept

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, învestit cu soluționarea Dosarului nr. 1.364/1/2017, a fost constituit conform dispozițiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă și ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul).

aedin?a este prezidata de doamna judecator G Elena Bogasiu, vicepreoedintele Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

La oedin?a de judecata participa doamna Elena A S, magistrat-asistent, desemnata în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulament.

Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulata de Tribunalul Carao-S - Sec?ia I civila în vederea pronun?arii unei hotarâri prealabile cu privire la urmatoarele chestiuni de drept:

- întreruperea cursului prescripției dreptului material la acțiune, în cazul acțiunilor care au ca obiect stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei, atunci când acțiunea este promovată de mamă în numele minorului, iar judecata nu s-a finalizat pe fond;

- norma de drept aplicabilă în cazul copilului născut înainte de intrarea în vigoare a Codului civil și de abrogarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile art. 427 din Codul civil, cu aplicarea art. 6 alin. (6) din Codul civil și art. 5 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

- aplicabilitatea prevederii din art. 427 din Codul civil, referitoare la imprescriptibilitatea dreptului la acțiune în stabilirea paternității pe timpul vieții copilului, și copiilor născuți înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori, ce a fost comunicat părților, conform dispozițiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă; părțile nu au depus puncte de vedere asupra chestiunii de drept.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Tribunalul Carao-S - Sec?ia I civila a dispus, prin Încheierea din 30 martie 2017, în Dosarul nr. 258/208/2016, aflat pe rolul acestei instan?e, sesizarea Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, în temeiul dispozi?iilor art. 519 din Codul de procedura civila, în vederea pronun?arii unei hotarâri prealabile cu privire la chestiunea de drept men?ionata.

2. Sesizarea a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 8 mai 2017 cu nr. 1.364/1/2017.

II. Expunerea succintă a procesului

3. Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeș cu nr. 258/208/2016, reclamanta X, în calitate de reprezentant legal al minorului Y, a chemat în judecată pe pârâtul Z, solicitând instanței ca prin sentința pe care o va pronunța să se constate că pârâtul este tatăl minorului, născut la 27 mai 2000; să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 1/4 din veniturile pe care le realizează sau, în situația în care nu realizează venituri, la nivelul venitului minim pe economie, "de la data introducerii acțiunii în anul 2000"; de asemenea, pârâtul să fie obligat la plata pretențiilor civile în cuantum de 9.000 lei, conform tranzacției încheiate la 11 ianuarie 2001, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

4. În motivarea cererii reclamanta a arătat că minorul este rezultatul unei relații avute cu pârâtul în anul 1999. În anul 2000 a formulat la Judecătoria Caransebeș o acțiune prin care a solicitat stabilirea paternității, în Dosarul nr. xxxx/C/2000. La primul termen de judecată, respectiv 11 ianuarie 2001, pârâtul a recunoscut că este tatăl minorului, instanța luând act de această recunoaștere, iar cu privire la pretenții au încheiat o tranzacție, prin care pârâtul s-a obligat să îi achite o sumă globală de 90.000.000 lei (ROL), în trei rate lunare, iar în situația în care nu se va achita suma, cauza se va repune pe rol. Pârâtul nu și-a îndeplinit obligațiile asumate, iar la data de 2 decembrie 2015 s-a înregistrat cererea de repunere pe rol a cauzei. Judecătoria Caransebeș, prin adresa nr. 4.339 din 4 decembrie 2015, i-a comunicat faptul că această cauză a fost perimată prin Sentința civilă nr. xxx/2002, motiv pentru care a promovat prezenta acțiune.

5. În drept și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile art. 424-428 și art. 2.267 din Codul civil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...