Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală în Dosarul nr. 2.056/116/2015 (3.486/2016), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel București - Secția I penală în Dosarul nr. 2.056/116/2015 (3.486/2016), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: "dacă în sensul legii penale, profesorul din învățământul preuniversitar de stat este funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal sau în accepțiunea art. 175 alin. (2) din Codul penal".

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală și art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

aedin?a a fost prezidata de catre preoedintele Sec?iei penale a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, doamna judecator M S P.

La oedin?a de judecata a participat doamna S D, magistrat-asistent în cadrul Sec?iei penale, desemnat în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulamentul privind organizarea oi func?ionarea administrativa a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, republicat, cu modificarile oi completarile ulterioare.

Judecator-raportor a fost desemnat, conform prevederilor art. 476 alin. (7) din Codul de procedura penala, doamna judecator R A P, judecator în cadrul Sec?iei penale a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

Procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie a fost reprezentat de doamna procuror M M.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, învederând obiectul Dosarului nr. 129/1/2017 aflat pe rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala, precum oi faptul ca, drept urmare a solicitarilor formulate în temeiul art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedura penala, la dosarul cauzei au fost transmise puncte de vedere asupra problemei de drept deduse dezlegarii de catre judecatorii de la cur?ile de apel Alba I, Bacau, Braoov, Bucureoti, Cluj, Constan?a, Craiova, Gala?i, Iaoi, Oradea, Piteoti, Ploieoti, Suceava, Târgu Mureo oi Timiooara oi de la instan?ele din circumscrip?ia acestora.

De asemenea, magistratul-asistent a învederat ca asupra problemei de drept supuse dezlegarii au comunicat puncte de vedere Universitatea N T din Bucureoti, Universitatea de Vest din Timiooara oi Universitatea Babeo-Bolyai din Cluj-N.

De asemenea a fost transmis la dosar și punctul de vedere exprimat de Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La data de 22 februarie 2017 a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor și comunicat părților, potrivit dispozițiilor art. 476 alin. (9) din Codul de procedură penală, care nu au transmis puncte de vedere privind chestiunea de drept supusă judecății.

La data de 17 februarie 2017, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a depus Adresa nr. 151C/130/III-5/2017 prin care s-a adus la cunoștință că în cadrul Secției judiciare - Serviciul judiciar penal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii vizând problema de drept supusă dezlegării în prezenta cauză.

Preoedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala, doamna judecator M S P, constatând ca nu sunt alte cereri sau excep?ii de formulat, a solicitat reprezentantului Ministerului Public sa sus?ina punctul de vedere al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie cu privire la problema supusa dezbaterii în Dosarul nr. 129/1/2017.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, a arătat că formulează concluzii de respingere a sesizării, ca inadmisibilă, deoarece problema de drept a cărei dezlegare se solicită a fost implicit lămurită prin deciziile nr. 20 din 29 septembrie 2014 și nr. 26 din 3 decembrie 2014, pronunțate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în care au fost definite sintagmele "funcționar public", "interes public", "funcție publică", noțiuni ce se regăsesc și în cuprinsul dispozițiilor art. 3 lit. f) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, legea educației naționale, decizii față de care a apreciat că instanța de trimitere avea suficiente mecanisme cu ajutorul cărora să distingă faptul că profesorul din cadrul învățământului preuniversitar este funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal și nu ar fi incidente dispozițiile art. 175 alin. (2) din Codul penal.

În continuare, a arătat că unitatea de învățământ preuniversitar este o structură finanțată din fonduri publice, fiind inclusă în categoria funcțiilor publice, în sensul textului de lege menționat. A susținut că funcțiile publice specifice personalului didactic din cadrul sistemului de învățământ preuniversitar se circumscriu sintagmei "funcție publică de orice natură", prevăzută de textul de lege invocat, astfel că și profesorul din cadrul învățământului preuniversitar de stat exercită, cu titlu permanent, cu o remunerație, o funcție specifică, aceea de cadru didactic în sistemul public de învățământ, în cadrul unei instituții finanțate din fondurile publice.

Concluzionând, a arătat că profesorul din învățământul preuniversitar de stat nu se încadrează în dispozițiile art. 175 alin. (2) din Codul penal, deoarece, așa cum s-a statuat prin Decizia nr. 20 din 29 septembrie 2014 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, acest text de lege are în vedere exclusiv ipoteza în care o persoana nu își exercită atribuțiile în cadrul unui sistem public, ci pe baza învestirii date de o autoritate publică, sub controlul și supravegherea acesteia, fără a fi angajat al unei unități de stat a unui sistem public, ca în speța de față.

Președintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a declarat dezbaterile închise, reținându-se dosarul în pronunțare.

ÎNALTA CURTE,

asupra chestiunilor de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...