Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 23/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Alba - Secția I civilă, în Dosarul nr. 173/191/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3.996/1/2016 este constituit conform dispozițiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă și ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul).

aedin?a este prezidata de doamna judecator I C T, preoedintele Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

La oedin?a de judecata participa doamna M L M, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulament.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Alba - Secția I civilă, în Dosarul nr. 173/191/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Magistratul-asistent prezinta referatul cauzei, aratând ca a fost depus raportul întocmit de judecatorii-raportori, care a fost comunicat par?ilor, în conformitate cu dispozi?iile art. 520 alin. (10) din Codul de procedura civila, oi ca apelanta- reclamanta, prin avocat, a depus punct de vedere formulat în scris privind chestiunea de drept supusa judeca?ii. La dosar au fost transmise hotarârile judecatoreoti relevante, identificate de cur?ile de apel, precum oi punctele de vedere teoretice exprimate de judecatori, care au relevat apari?ia unei practici judiciare neunitare. Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casa?ie oi Justi?ie a comunicat ca nu se verifica, în prezent, practica judiciara în vederea promovarii unui recurs în interesul legii. De asemenea, s-au depus la dosar opiniile specialiotilor în materie de la Facultatea de Drept a Universita?ii de Vest din Timiooara, Facultatea de Drept a Universita?ii "Babeo-Bolyai" din Cluj-N, Catedra de drept civil oi drept procesual civil a Institutului Na?ional al Magistraturii, Facultatea de Drept din cadrul Universita?ii "Alexandru I C" din Iaoi oi Facultatea de Drept a Universita?ii "Nicolae T" din Bucureoti. Se mai refera ca la data de 20 martie 2017 a fost înregistrata la dosar o cerere de interven?ie formulata în interesul apelantei- reclamante.

Deliberând, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept respinge ca inadmisibilă cererea de intervenție formulată în interesul apelantei-reclamante, având în vedere că, în cazul mecanismelor procedurale de asigurare a unei practici judiciare unitare, instanța supremă procedează la dezlegarea cu caracter obligatoriu și de principiu a problemelor sau chestiunilor de drept cu care este învestită, fără a realiza o activitate de judecată specifică procesului civil.

Doamna judecator I C T, preoedintele completului, constata ca nu mai exista chestiuni prealabile sau excep?ii, iar completul ramâne în pronun?are asupra sesizarii privind pronun?area unei hotarâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Prin Încheierea de ședință din 10 noiembrie 2016, dată în Dosarul nr. 173/191/2016, Tribunalul Alba - Secția I civilă a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 1.279 alin. (3) teza a treia din Codul civil, respectiv dacă este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare- cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic."

II. Expunerea succintă a procesului în cadrul căruia s-a invocat chestiunea de drept menționată

2. Prin Cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 17 februarie 2016 cu nr. 173/191/2016 reclamanta S.C. A - S.R.L. i-a chemat în judecata pe pârâ?ii B oi C, reprezenta?i prin mandatar, solicitând instan?ei ca prin hotarârea pe care o va pronun?a sa constate ca între par?i a intervenit promisiunea bilaterala de vânzare înregistrata la data de 20 ianuarie 2016 pentru terenul situat în comuna aona, jude?ul Alba; ca a efectuat plata pre?ului negociat conform borderoului de plata din data de 27 aprilie 2015; sa se pronun?e o hotarâre care sa ?ina loc de act autentic de vânzare-cumparare, precum oi intabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra suprafe?ei de teren de 4,86 ha cuprinsa în extrasul de carte funciara; fara cheltuieli de judecata.

3. În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că între părți a intervenit promisiunea bilaterală de vânzare prin care părțile și-au manifestat consimțământul cu privire la vânzarea suprafeței de teren de 4,86 ha, la aceeași dată reclamanta procedând la plata prețului; că rămânea de rezolvat problema actului autentic cerut de normele imperative ale legislației în materia proprietății, dar datorită lipsei de disponibilități materiale necesare deplasării și suportării cheltuielilor notariale, pârâții au refuzat prezentarea la un birou notarial pentru a semna actul în formă autentică, refuzul neavând legătură cu consimțământul pentru înstrăinarea terenului, dat prin semnarea contractului încheiat sub semnătură privată.

4. În drept, a invocat dispozițiile art. 1.516, 1.483 și 1.279 din Codul civil și art. 194 și următoarele din Codul de procedură civilă.

5. Prin Sentin?a civila nr. 267 din 27 aprilie 2016 Judecatoria B a respins ca neîntemeiata ac?iunea civila având ca obiect hotarâre care sa ?ina loc de act autentic.

6. Pentru a pronunța această sentință, prima instanța a reținut că, prin înscrisul sub semnătură privată intitulat "Act de vânzare-cumpărare" la data de 20 ianuarie 2016, reclamanta S.C. A - S.R.L. a cumpărat de la numitul D, în calitate de mandatar al pârâților, suprafața de teren arabil extravilan de 4,86 ha situată pe raza localității Șona, județul Alba.

7. Convenția încheiată de părți, neîndeplinind condiția "ad validitatem" a formei autentice, este nulă ca și act de vânzare- cumpărare, însă valorează antecontract de vânzare, în baza principiului conversiunii actelor juridice, generând în sarcina ambelor părți o obligație de a face, anume de a perfecta în viitor contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...