Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 3/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Dolj - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanțe

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3.370/1/2016 a fost constituit conform dispozițiilor art. 520 alin. (6) din Codul de procedură civilă raportat la art. XIX din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, și ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

aedin?a este prezidata de doamna judecator L C, preoedintele delegat al Sec?iei I civile a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

La oedin?a de judecata participa doamna Elena A S, magistrat-asistent, desemnata în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulamentul privind organizarea oi func?ionarea administrativa a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, republicat, cu modificarile oi completarile ulterioare.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Dolj - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanțe.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor, ce a fost comunicat părților, în conformitate cu dispozițiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă și că părțile, în termen legal, au depus puncte de vedere, în sensul că sunt de acord cu raportul și cu concluziile formulate.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Tribunalul Dolj - Secția I civilă a dispus, din oficiu, prin Încheierea din 1 iunie 2016, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanțe, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: există un drept de creanță al dobânditorului construcției cumpărate în bazaLegii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, la perfectarea unui act de vânzare- cumpărare prin care să dobândească și dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției și care este temeiul legal al unui asemenea drept?

II. Expunerea succintă a procesului

2. Prin Cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 22 decembrie 2014, cu nr. 44.791/215/2014, reclamanții F.T., F.A., F.M.M. și F.G.C. au chemat în judecată pe pârâții municipiul Craiova prin primar și Consiliul Local al Municipiului Craiova, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să fie obligați pârâții să încheie contract de vânzare-cumpărare reclamanților F.A. și F.T. pentru suprafața de 294,26 mp și reclamanților F.G.C. și F.M.M. pentru suprafața de 241,44 mp - teren aferent casei lor de locuit, pe care și-au manifestat intenția să îl achiziționeze, sens în care au notificat pârâta; acest teren nu este notificat/restituit în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 10/2001), și au un drept de preempțiune la cumpărare instituit de Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 112/1995), lege în baza căreia au dobândit și proprietatea asupra construcției.

3. În motivarea acțiunii, reclamanții au arătat că sunt proprietarii imobilului - casă de locuit, situat în Craiova, str. P.R. nr. X, județul Dolj, așa cum rezultă din contractele de vânzare- cumpărare nr. 22/23.11.1996 și nr. 30/23.12.1996. Pentru terenul aferent casei de locuit li s-au încheiat doar contractele de închiriere nr. 1.190/22.09.2014 și nr. 1.191/22.09.2014, deși nu există nicio notificare în baza Legii nr. 10/2001 sau vreun alt litigiu cu privire la teren.

4. Reclamanții au susținut că au un drept incomplet de proprietate și nu pot să efectueze lucrări de consolidare la casă sau să construiască, dat fiind că nu dețin și proprietatea terenului, iar casa este foarte veche și necesită multe reparații și consolidări.

5. Interesul legitim al acestei acțiuni este dat de dreptul de proprietate asupra construcțiilor obținute în baza Legii nr. 112/1995, un drept asupra terenului potrivit art. 9 și art. 21 din aceeași lege, respectiv art. 33 și art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate (denumite în continuare Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995), de a dobândi și deținerea terenului, conform contractelor de închiriere valabile la data formulării cererii.

6. Legea nr. 10/2001, precum și Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, au instituit o interdicție de vânzare a terenurilor aferente imobilelor achiziționate în baza Legii nr. 112/1995, notificate, dar situația reclamanților nu se circumscrie acestei interdicții, având în vedere că terenul lor nu a fost niciodată notificat, revendicat și nu a existat nicio altă persoană decât reclamanții care să își manifeste voința de a completa dreptul de proprietate și de a dobândi și proprietatea asupra terenului aferent construcțiilor, așa cum apare individualizat în contractele de închiriere. Nicio altă persoană nu poate justifica interes în achiziționarea terenului aferent casei de locuit și folosit în baza contractelor de închiriere, singurii care au un drept prevăzut de lege fiind reclamanții, care au solicitat instanței obligarea pârâților la efectuarea demersurilor necesare încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, în formă autentică, a terenurilor aferente casei de locuit.

7. Prin Sentința civilă nr. 7.952 din 11 iunie 2015, pronunțată de Judecătoria Craiova, a fost respinsă, ca neîntemeiată, acțiunea, reținându-se, în esență, că din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că imobilul-teren situat în Craiova, str. P. R. nr. X, în suprafață totală de 806 mp, figurează ca fiind înscris în evidențele domeniului privat al municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 522/2007, anexa 2, poziția 696, iar din răspunsurile obținute cu ocazia interogatoriului pârâtelor se constată că există notificări privind restituirea în natură a suprafețelor de teren existente pe str. P.R. din Craiova.

8. În aceste condiții, având în vedere regimul juridic al imobilelor, și anume că acestea fac parte din domeniul privat al municipiului Craiova și persoana proprietarului, care nu și-a dat acordul pentru vânzarea acestora, instanța a considerat că nu se poate substitui instituțiilor abilitate să efectueze vânzarea, intervenția sa reprezentând o încălcare a principiului libertății contractuale, reglementat de dispozițiile art. 1.166 și art. 1.169 din Codul civil. Totodată, instanța a reținut că prin art. 121 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul definește domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, stabilind că este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...