Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Decizia nr. 5/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 și nr. 1.295/87/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispozițiilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocație ce se poate realiza doar în condițiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 4.296/1/2015 a fost constituit conform dispozițiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă și ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

aedin?a este prezidata de doamna judecator I C T, vicepreoedintele Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie.

La oedin?a de judecata participa doamna M L M, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispozi?iile art. 276 din Regulamentul privind organizarea oi func?ionarea administrativa a Înaltei Cur?i de Casa?ie oi Justi?ie, republicat, cu modificarile oi completarile ulterioare.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizările formulate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 și nr. 1.295/87/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispozițiilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocație ce se poate realiza doar în condițiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu.

Magistratul-asistent prezinta referatul cauzei, aratând ca la dosar a fost depus raportul întocmit de judecatorii-raportori, care a fost comunicat par?ilor, în conformitate cu dispozi?iile art. 520 alin. (10) din Codul de procedura civila, fiind formulat un punct de vedere privind chestiunea de drept supusa judeca?ii de catre apelantul-reclamant Sindicatul "TESA" din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?a A, parte în Dosarul nr. 1.186/87/2015 al Cur?ii de Apel Bucureoti - Sec?ia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca oi asigurari sociale.

Doamna judecator I C T, preoedintele completului de judecata, constata ca nu exista chestiuni prealabile sau excep?ii, iar completul de judecata ramâne în pronun?are asupra sesizarilor privind pronun?area unei hotarâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizărilor

1. Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, prin Încheierea de ședință din 9 noiembrie 2015, dată în Dosarul nr. 1.186/87/2015, a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocație ce se poate realiza doar în condițiile în care angajatorul are prevăzute sume în buget cu acest titlu.

2. Cererea de pronunțare a hotărârii prealabile a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 27 noiembrie 2015 cu nr. 4.296/1/2015.

3. La aceeași dată au fost înregistrate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și dosarele nr. 4.297/1/2015 și nr. 4.298/1/2015, ce au fost conexate la primul dosar, respectiv nr. 4.296/1/2015, ce vizează sesizările formulate de același complet de judecată al Curții de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, la aceeași dată, respectiv 9 noiembrie 2015, în cauze similare privind diferiți membri de sindicat - dosarele nr. 1.079/87/2015 și nr. 1.295/87/2015 ale Curții de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale.

II. Expunerea succintă a celor trei procese în cadrul cărora s-a invocat chestiunea de drept menționată

4. Obiectul învestirii instan?ei este acelaoi în toate cele trei cauze, respectiv reclaman?ii-intima?i, angaja?i, au solicitat obligarea angajatorului Spitalul Jude?ean de Urgen?a A la plata catre fiecare membru de sindicat a contravalorii tichetelor de masa aferente perioadelor 1 aprilie 2012- 1 octombrie 2014, 1 ianuarie 2015-data pronun?arii hotarârii, oi în continuare, atât timp cât reclaman?ii îoi pastreaza calitatea de salaria?i ai pârâtului.

5. Au arătat reclamanții că tichetele de masă aferente lunilor noiembrie și decembrie 2014 au fost acordate, însă pentru restul perioadelor menționate în petit angajatorul a refuzat să acorde tichete de masă, invocând faptul că instituția publică are datorii la bugetul de stat. Au susținut că au un drept la acordarea tichetelor de masă, și nu o vocație, iar prin neacordarea tichetelor de masă s-a produs un prejudiciu egal cu valoarea în bani a acestora.

6. Cererile au fost întemeiate pe dispozițiile art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, art. 93 alin. (3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, valabil în perioada 2012-2015, art. 1.530 și următoarele din Codul civil.

7. Pârâtul-apelant, angajator, a arătat că tichetele de masă pot fi acordate doar în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, iar tichetele nu au fost acordate întrucât, deși unitatea sanitară a prevăzut sumele aferente în bugetul de venituri și cheltuieli, a avut alte priorități, respectiv achitarea arieratelor, ceea ce a determinat acordarea tichetelor doar în lunile noiembrie și decembrie 2014.

8. În Dosarul nr. 1.186/87/2015, prin Sentin?a nr. 637 din 17 iunie 2015, Tribunalul Teleorman - Sec?ia conflicte de munca, asigurari sociale oi contencios administrativ oi fiscal a admis în parte ac?iunea formulata de reclamantul Sindicatul "TESA" din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?a A oi a obligat pârâtul Spitalul Jude?ean de Urgen?a A sa plateasca fiecaruia dintre reclaman?ii membri de sindicat S.M. oi S.S. contravaloarea tichetelor de masa aferente perioadei 1 aprilie 2012-1 octombrie 2014 oi 1 ianuarie 2015 pâna la pronun?area hotarârii, propor?ional cu perioada de timp lucrata de fiecare dintre reclaman?i, fiind respins ca nefondat capatul de cerere privind plata contravalorii tichetelor de masa oi în continuare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...