Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (2), Referințe (3), Cărți (2), Reviste (2), Proceduri (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2005
Formă aplicabilă de la 12 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență constituie cadrul care reglementează evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice și instituțiile statului de drept.

Art. 2. - Referințe în cărți (1)

(1) Evidența cetățenilor români reprezintă un sistem național de înregistrare și actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoașterii populației, mișcării acesteia și comunicării de date, în interesul cetățenilor, al statului și al instituțiilor publice. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Evidența cetățenilor români se ține după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date*), împreună cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în Registrul național de evidență a persoanelor din cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației. Modificări (1), Jurisprudență (2)

___________

*) Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date se înființează prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, care se desființează.

(3) Pentru cetățenii români care au domiciliul în străinătate, evidența acestora se ține după principiul ultimului domiciliu avut în țară și după reședința declarată în România. Jurisprudență (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Sistemul național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și reprezintă ansamblul activităților desfășurate cu mijloace informatice pentru ținerea evidenței persoanelor, producerea, emiterea și evidența documentelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților de alegător și a altor documente necesare persoanei în relațiile cu statul.

Art. 4. -

Registrul național de evidență a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., este componenta principală a S.N.I.E.P. și reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetățenilor români, rezultate în urma procesării automate, într-o concepție unitară, în scopul cunoașterii numărului, structurii și mișcării populației pe teritoriul țării.

Art. 5. -

(1) Întocmirea, actualizarea, exploatarea și valorificarea datelor din R.N.E.P. se fac de către Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

(2) Administrarea bazelor de date integrate, precum și producerea cărților de identitate și a cărților de alegător, în sistem informatizat, se realizează de către D.E.P.A.B.D.

(3) Conținutul R.N.E.P. se aprobă și se modifică prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.

(4) R.N.E.P. funcționează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condițiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

(5) Cetățenii români sunt înregistrați în R.N.E.P. la naștere, pe baza datelor de stare civilă din actele de naștere. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Codul numeric personal, denumit în continuare C.N.P., reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică și constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică. Jurisprudență (1)

(2) Codurile numerice personale sunt generate și administrate prin mijloace informatice de către D.E.P.A.B.D., care emite și distribuie anual către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București și Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe listele conținând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs. Jurisprudență (1)

(3) Fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naștere, un C.N.P. care se înscrie în actele și certificatele de stare civilă și se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum și în R.N.E.P.

(4) Atribuirea C.N.P. se face, în țară, de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, iar în străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (2).

(5) Pentru situații de excepție, la solicitarea instituțiilor publice menționate la alin. (2), D.E.P.A.B.D. generează coduri numerice personale suplimentare, în vederea atribuirii persoanelor fizice, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Gestionarea și verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sub coordonarea D.E.P.A.B.D.

CAPITOLUL II Organizarea, actualizarea, valorificarea și administrarea datelor din R.N.E.P. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Activitatea de evidență a persoanelor este organizată pe trei niveluri:

a) la nivel central, de către D.E.P.A.B.D.;

b) la nivel județean și al municipiului București, de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București;

c) la nivel local și al sectoarelor municipiului București, de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor.

Art. 8. -

Începând cu data de 1 iulie 2010, componentele informatice ale R.N.E.P. se organizează pe un singur nivel, nivelul central. Începând cu această dată, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor vor efectua activitățile de actualizare și verificare direct pe componenta informatică constituită la nivel central.

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează de D.E.P.A.B.D. și de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, pe baza documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorități, potrivit atribuțiilor ce le revin, în situațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) sunt:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate;

b) Ministerul Justiției, pentru cei care dobândesc sau pierd cetățenia română;

c) instanțele judecătorești, pentru persoanele care au pierdut drepturile electorale, pentru modificări intervenite ca urmare a divorțului și pentru cei supuși interdicției de a părăsi o localitate sau de a se afla într-o localitate, în temeiul hotărârilor judecătorești care au rămas definitive și irevocabile;

d) Direcția generală de pașapoarte, pentru cei care dobândesc sau dețin statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate.

Art. 10. -

(1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea specială și nu pot fi prelucrate decât în condițiile prevăzute de aceasta.

(2) Beneficiarii datelor cu caracter personal, comunicate din R.N.E.P., sunt obligați să utilizeze datele numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice și juridice, se face cu plată, în condițiile stabilite de lege.

(2) Comunicarea unor date din R.N.E.P. în cadrul unor acțiuni de interes public și achitarea taxelor corespunzătoare se fac pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și beneficiar.

(3) Pentru acțiuni de interes public care necesită comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce revin Ministerului Administrației și Internelor, furnizarea datelor din R.N.E.P. se face de către D.E.P.A.B.D. și structurile sale teritoriale. Jurisprudență (1)

(4) Furnizarea datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (3) se face în condițiile stabilite de lege, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și beneficiar.

(5) Protocoalele prevăzute la alin. (2) și (4) conțin în mod obligatoriu destinația datelor, volumul și structura acestora, suportul pe care se livrează și măsurile de protecție și securitate a datelor prevăzute de lege.

(6) Se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările în R.N.E.P. sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, în scopul exercitării atribuțiilor legale, de către:

a) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției; Jurisprudență (1)

b) instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege; Modificări (1)

c) casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

d) Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București;

e) Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

f) instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor;

g) alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Actele de identitate

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cetățeanului român și care face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înțelege și cartea electronică de identitate.

(4) Buletinele de identitate, eliberate în condițiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.

Art. 13. - Modificări (1)

Dovada identității si a cetățeniei române în cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de naștere al acestuia, iar dovada adresei de domiciliu se face cu actul de identitate al părintelui la care locuiește statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului său legal, precum și cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28. Jurisprudență (2)

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicție, a reprezentantului său legal. Jurisprudență (3)

(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament. Puneri în aplicare (1)

(3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă formularul-tip pe care cetățenii români îl completează pentru obținerea unui act de identitate și care conține informațiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea și actualizarea R.N.E.P.

(4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează în prezența lucrătorului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și trebuie să fie însoțită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință.

(5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanții vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identității. Pentru persoana care nu deține astfel de documente ori în situația în care se constată diferențe între fizionomia solicitantului și documentele prezentate sau informațiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identității de către structura teritorială a poliției.

(6) În situația cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara respectivă.

(7) Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

(8) Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

(9) Pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice, pentru soluționarea unor cazuri deosebite, precum și pentru sprijinirea structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează și de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele menționate la art. 14 alin. (3) și (4). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se găsesc internați, în condițiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistență socială li se eliberează acte de identitate prin grija acestor servicii de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență.

(2) În situația în care părinții celor prevăzuți la alin. (1) nu sunt cunoscuți sau nu pot fi identificați, la rubrica "Domiciliu" se înscrie adresa centrului respectiv.

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Cartea de identitate se eliberează după cum urmează: Modificări (1)

a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani; Puneri în aplicare (1)

b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, termenul de valabilitate a cărții de identitate este de 4 ani;

c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, termenul de valabilitate a cărții de identitate este de 7 ani;

d) cărțile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.

(2) După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) Orice modificări, adăugări sau mențiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise și atrag nulitatea acestuia.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către lucrătorii de poliție sau de către lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, după caz.

(3) Polițistul care constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) este obligat să rețină actul de identitate și să îl depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte împrejurările și motivul reținerii.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri: Puneri în aplicare (1)

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; Proceduri (1)

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii;

c) în cazul schimbării domiciliului; Referințe (1), Jurisprudență (1)

d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...