Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R0691

Modificări (...), Referințe (1), Derogări (1)

În vigoare de la 22 iulie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziția Parlamentului European din 7 iunie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 iunie 2011.

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede, între altele, că Uniunea "acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului".

(2) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilirea a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (2) a confirmat că informațiile fiabile privind starea mediului, tendințele, presiunile și factorii principali pentru schimbările de mediu sunt esențiale pentru elaborarea și punerea în aplicare a unei politici eficace și, în mod mai general, pentru responsabilizarea cetățenilor. Ar trebui elaborate instrumente care să permită o mai bună conștientizare de către public a efectelor activității economice asupra mediului.

___________

(2) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(3) Pentru dezvoltarea durabilă a Uniunii, în viitor va fi crucială o abordare cu un fundament științific solid a măsurării insuficienței resurselor.

(4) Decizia nr. 1578/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 privind programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 (3) se referă, în mod clar, la necesitatea de a dispune de statistici și de conturi de înaltă calitate în domeniul mediului. În plus, în cadrul principalelor inițiative pentru 2008-2012, aceasta afirmă că ar trebui dezvoltate, dacă este cazul, temeiurile juridice corespunzătoare domeniilor strategice ale culegerii datelor de mediu, care nu sunt reglementate, în prezent, prin acte juridice.

___________

(3) JO L 344, 28.12.2007, p. 15.

(5) În comunicarea sa din 20 august 2009 intitulată "Dincolo de PIB. Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare", Comisia a recunoscut necesitatea de a completa indicatorii existenți cu date care includ aspecte de mediu și sociale în scopul de a permite elaborarea de politici mai coerente și mai cuprinzătoare. În acest sens, conturile economice de mediu reprezintă un mijloc de monitorizare a presiunilor exercitate de economie asupra mediului și de explorare a modului în care acestea ar putea fi atenuate. Conturile economice de mediu descriu interacțiunile dintre mediul economic, gospodării și mediu, prin urmare conțin mai multe informații decât conturile naționale. Conturile economice de mediu constituie o sursă de date importantă pentru deciziile în domeniul mediului și Comisia ar trebui să le consulte în momentul redactării studiilor de impact. În conformitate cu principiile dezvoltării durabile și cu dorința de a realiza o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și puțin poluantă, integrate în strategia Europa 2020 și în diferite inițiative majore, elaborarea unui cadru de date care include în mod coerent aspectele de mediu împreună cu cele economice devine cu atât mai imperativă.

(6) Sistemul european de conturi (SEC), stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (1) (denumit în continuare "SEC 95"), conform Sistemului de conturi naționale (SCN), adoptat de Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite în februarie 1993, constituie principalul instrument al statisticilor economice ale Uniunii și al multor indicatori economici (inclusiv PIB). Cadrul SEC poate fi utilizat pentru a analiza și a evalua diverse aspecte ale economiei (de exemplu, structura sa, părțile sale specifice, evoluția sa de-a lungul timpului); cu toate acestea, pentru unele nevoi specifice privind datele, cum ar fi analiza interacțiunii dintre mediu și economie, cea mai bună soluție este stabilirea de conturi-satelit diferite.

___________

(1) JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...