Comisia Europeană

Regulamentul nr. 2196/2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R2196

Modificări (...)

În vigoare de la 28 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (1), în special articolul 6 alineatul (11),

(1) JO L 211, 14.8.2009.

întrucât:

(1) O piață internă a energiei pe deplin funcțională și interconectată este crucială pentru menținerea siguranței alimentării cu energie, pentru creșterea competitivității și pentru asigurarea faptului că toți consumatorii pot achiziționa energie la prețuri accesibile.

(2) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabilește norme nediscriminatorii privind accesul la rețea în cazul schimburilor transfrontaliere de energie electrică, în vederea asigurării unei funcționări corespunzătoare a pieței interne a energiei electrice.

(3) Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei (2) stabilește norme armonizate privind operarea sistemului pentru operatorii de transport și de sistem ("OTS"), coordonatorii regionali de siguranță ("CRS"), operatorii de sisteme de distribuție ("OD") și utilizatorii de rețea semnificativi ("URS"). Regulamentul identifică diferite stări critice ale sistemului (stare normală, stare de alertă, stare de urgență, stare de colaps și de restaurare). El include, de asemenea, cerințe și principii pentru asigurarea condițiilor necesare în vederea menținerii siguranței în funcționare în întreaga Uniune și pentru promovarea coordonării operării sistemului, cerințe și principii pentru planificarea operațională și procesele de planificare necesare pentru anticiparea dificultăților legate de siguranța în funcționare în timp real și cerințe și principii privind reglajul frecvență-putere și rezervele de putere la nivelul Uniunii.

(2) Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (JO L 220, 25.8.2017).

(4) Trebuie să se elaboreze un set comun de principii și de cerințe minime pentru procedurile și acțiunile care trebuie întreprinse în mod specific în cazul stărilor de urgență, de colaps și de restaurare.

(5) Deși fiecare OTS este responsabil pentru menținerea siguranței în funcționare în zona sa de reglaj, operarea eficientă și în siguranță a sistemului electroenergetic al Uniunii este o responsabilitate a tuturor OTS din Uniune, dat fiind că toate sistemele naționale sunt, într-o anumită măsură, interconectate și o deficiență într-o zonă de reglaj ar putea afecta alte zone. Operarea eficientă a sistemului electroenergetic al Uniunii necesită, de asemenea, o colaborare și o coordonare strânsă între părțile interesate.

(6) Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe armonizate privind măsurile tehnice și organizatorice, pentru a se împiedica propagarea sau deteriorarea unui incident în sistemul național și pentru a se evita extinderea perturbării și a stării de colaps la alte sisteme. De asemenea, este necesar să se stabilească proceduri armonizate pe care OTS ar trebui să le pună în aplicare pentru a restaura starea de alertă sau starea normală după extinderea perturbării sau a stării de colaps.

(7) Fiecare OTS ar trebui să instituie un plan de apărare a sistemului și un plan de restaurare, printr-o abordare în trei etape: o etapă de elaborare, constând în definirea conținutului detaliat al planului; o etapă de implementare, constând în dezvoltarea și instalarea tuturor mijloacelor și serviciilor necesare pentru activarea planului; o etapă de activare, constând în utilizarea operațională a uneia sau a mai multor măsuri din plan.

(8) Armonizarea cerințelor privind instituirea de către OTS a planurilor de apărare a sistemului și a planurilor de restaurare ar trebui să asigure eficiența generală a planurilor respective la nivelul Uniunii.

(9) OTS ar trebui să asigure continuitatea tranzacțiilor cu energie în cursul stărilor de urgență, de colaps sau de restaurare și să suspende activitățile de piață și procesele aferente acestora doar în ultimă instanță. Ar trebui să se stabilească condiții clare, obiective și armonizate privind circumstanțele în care tranzacțiile cu energie ar putea fi suspendate și reluate ulterior.

(10) Fiecare OTS ar trebui să sprijine, la cerere, orice alt OTS aflat în stare de urgență, de colaps sau de restaurare, în cazul în care sprijinul solicitat respectivului OTS nu ar declanșa starea de urgență sau de colaps a sistemului său.

(11) În statele membre în care se utilizează sistemele de comunicații publice, OTS, OD, URS și furnizorii de servicii de restaurare ar trebui să depună eforturi pentru a obține statut de telecomunicații prioritare de la propriii furnizori de telecomunicații.

(12) La 20 iulie 2015, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare "agenția") a recomandat Comisiei să adopte Codul de rețea privind echilibrarea energiei electrice, sub rezerva cerințelor cuprinse în Recomandarea nr. 3/2015 a agenției.

(13) Pe lângă dispozițiile generale ale Regulamentului (UE) 2017/1485, sunt necesare cerințe specifice pentru a garanta schimbul de informații și comunicarea în timpul stării de urgență, de colaps sau de restaurare, precum și disponibilitatea unor instrumente și instalații critice necesare pentru operarea și restaurarea sistemului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...