Comisia Europeană

Regulamentul nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R2195

Modificări (...)

În vigoare de la 28 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (1), în special articolul 18 alineatul (3) litera (b), articolul 18 alineatul (3) litera (d) și articolul 18 alineatul (5),

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

întrucât:

(1) O piață internă a energiei pe deplin funcțională și interconectată este crucială pentru menținerea securității aprovizionării cu energie, pentru creșterea competitivității și pentru asigurarea faptului că toți consumatorii pot achiziționa energie la prețuri accesibile.

(2) O piață internă a energiei electrice care funcționează bine ar trebui să ofere producătorilor stimulente adecvate pentru investiții în noi tehnologii de producere a energiei electrice, inclusiv a energiei electrice din surse regenerabile, acordând o atenție deosebită celor mai izolate state membre și regiuni de pe piața energiei din Uniune. O piață care funcționează bine ar trebui, de asemenea, să ofere consumatorilor măsuri adecvate pentru promovarea unei utilizări mai eficiente a energiei, ceea ce presupune o securitate a aprovizionării cu energie.

(3) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabilește norme nediscriminatorii privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și, în special, norme privind alocarea capacităților pentru interconexiunile și pentru sistemele de transport care afectează fluxurile transfrontaliere de energie electrică. Pentru a avansa către o piață a energiei electrice cu adevărat integrată și pentru a garanta siguranța în funcționare, ar trebui elaborate norme eficiente în materie de echilibrare, care să stimuleze participanții la piață să contribuie la soluționarea deficiențelor sistemice pentru care sunt responsabili. În special, este necesar să se stabilească norme privind aspectele tehnice și operaționale ale echilibrării sistemului și privind comerțul cu energie. Aceste norme ar trebui să includă norme legate de sistem cu privire la rezervele de putere.

(4) Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei (2) stabilește norme armonizate privind funcționarea sistemului aplicabile operatorilor de transport și de sistem ("OTS"), centrelor de coordonare a securității la nivel regional, operatorilor de sisteme de distribuție ("OD") și utilizatorilor de rețea semnificativi. Regulamentul identifică diferite stări critice ale sistemului (starea normală, starea de alertă, starea de urgență, starea de colaps și starea de restaurare). El include, de asemenea, cerințe și principii de menținere a siguranței în funcționare la nivelul întregii Uniuni și vizează promovarea coordonării cerințelor și principiilor privind reglajul frecvență-putere și rezervele din întreaga Uniune.

(2) Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (JO L 220, 25.8.2017, p. 1).

(5) Prezentul regulament stabilește, la nivelul întregii UE, o serie de norme tehnice, de funcționare și de piață care reglementează funcționarea piețelor de echilibrare. El instituie norme privind achiziția de capacitate pentru echilibrare, activarea energiei de echilibrare și decontarea financiară a părților responsabile cu echilibrarea. Regulamentul prevede, de asemenea, elaborarea de metodologii armonizate pentru alocarea capacității interzonale de transport în scopuri de echilibrare. Aceste norme vor spori lichiditatea piețelor pe termen scurt, permițând intensificarea comerțului transfrontalier și o utilizare mai eficientă a rețelei existente în scopul echilibrării energiei. Având în vedere faptul că ofertele de energie de echilibrare vor concura pe platforme de echilibrare la nivelul întregii UE, acest lucru va avea, de asemenea, efecte pozitive asupra concurenței.

(6) Prezentul regulament urmărește obiectivul asigurării unei gestionări optime și a unei funcționări coordonate a sistemului european de transport al energiei electrice, sprijinind în același timp atingerea obiectivelor Uniunii privind pătrunderea producției de energie din surse regenerabile, precum și asigurarea de beneficii pentru clienți. OTS, în colaborare cu OD dacă este necesar, ar trebui să fie responsabili cu organizarea piețelor europene de echilibrare și să depună eforturi pentru integrarea lor, menținând echilibrul sistemului în modul cel mai eficient. În acest sens, OTS trebuie să lucreze în strânsă cooperare, atât între ei, cât și cu OD, coordonându-și activitățile, în măsura posibilului, pentru a crea un sistem de energie electrică eficient, la nivelul tuturor regiunilor și al tuturor nivelurilor de tensiune, fără a aduce atingere dreptului concurenței.

(7) Operatorii de transport și de sistem ar trebui să poată delega unui terț toate sarcinile prevăzute în prezentul regulament, sau o parte a acestora. OTS care deleagă ar trebui să rămână responsabil de asigurarea conformității cu obligațiile prevăzute în prezentul regulament. În mod similar, statele membre ar trebui să poată atribui unui terț sarcini și obligații prevăzute în prezentul regulament. Această atribuire ar trebui să fie limitată la sarcinile și obligațiile executate la nivel național (cum ar fi decontarea dezechilibrelor). Limitările atribuirii nu ar trebui să conducă la modificări inutile ale dispozițiilor naționale existente. Cu toate acestea, operatorii de transport și de sistem ar trebui să rămână responsabili pentru sarcinile care li se încredințează în temeiul Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) în scopul elaborării metodologiilor la nivel european, precum și pentru punerea în aplicare și pentru funcționarea platformelor de echilibrare la nivel european. În cazul în care, într-un stat membru, expertiza și experiența în materie de decontare a dezechilibrelor sunt deținute de un terț, OTS din statul membru în cauză poate solicita celorlalți OTS și ENTSO-E să permită terțului respectiv să ofere asistență la elaborarea propunerii. Cu toate acestea, OTS din statul membru în cauză, în colaborare cu toți ceilalți OTS, rămâne responsabil pentru elaborarea propunerii, iar această responsabilitate nu poate fi transferată terțului.

(3) Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55).

(8) Normele care definesc rolul furnizorilor de servicii de echilibrare și rolul părților responsabile cu echilibrarea asigură o abordare echitabilă, transparentă și nediscriminatorie. În plus, normele privind clauzele și condițiile referitoare la echilibrare stabilesc principiile și rolurile pe baza cărora care se vor desfășura activitățile de echilibrare reglementate de prezentul regulament și asigură o concurență adecvată, bazată pe condiții de concurență echitabile între participanții la piață, inclusiv agregatorii și activele răspunsului comandabil situate la nivel de distribuție.

(9) Fiecare furnizor de servicii de echilibrare care intenționează să furnizeze energie de echilibrare sau capacitate pentru echilibrare ar trebui să treacă cu succes de un proces de calificare definit de către operatorii de transport și de sistem în strânsă cooperare cu operatorii de sisteme de distribuție, dacă este necesar.

(10) Integrarea piețelor de echilibrare a energiei ar trebui să fie facilitată prin crearea unor platforme europene comune pentru operarea procesului de compensare a dezechilibrelor și pentru facilitarea schimbului de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței și din rezervele de înlocuire. Cooperarea dintre OTS ar trebui să se limiteze strict la ceea ce este necesar pentru proiectarea, implementarea și funcționarea eficiente și sigure ale respectivelor platforme europene.

(11) Platformele pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței și din rezervele de înlocuire ar trebui să aplice un model cu liste cu ordine de merit pentru a asigura o activare a ofertelor eficientă din punctul de vedere al costurilor. Numai în cazul în care o analiză cost-beneficiu realizată de toți OTS demonstrează că ar trebui modificat modelul pentru platforma pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare automată, operatorii de transport și de sistem ar trebui să poată pune în aplicare și în funcțiune platforma pe baza unui alt model.

(12) Integrarea piețelor de echilibrare a energiei ar trebui să faciliteze funcționarea eficientă a pieței intrazilnice, pentru a le oferi participanților la piață posibilitatea de a se echilibra, cât mai aproape de timpul real. Numai dezechilibrele care rămân după închiderea pieței intrazilnice ar trebui echilibrate de către OTS în cadrul pieței de echilibrare. Armonizarea intervalului de decontare a dezechilibrelor la 15 minute în Europa ar trebui să sprijine tranzacționarea intrazilnică și să promoveze dezvoltarea unei serii de produse comerciale cu aceleași intervale de livrare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...