Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 725/2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R0725

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iulie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (1), în special articolul 12 alineatul (2),

__________

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Pentru a promova dezvoltarea și adoptarea timpurie a tehnologiilor noi și avansate, destinate să reducă emisiile generate de vehicule, Regulamentul (CE) nr. 443/2009 prevede posibilitatea producătorilor și a furnizorilor de a solicita aprobarea anumitor tehnologii inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile. Prin urmare, este necesar să se clarifice criteriile pentru determinarea tehnologiilor eligibile ca eco-inovații în temeiul respectivului regulament.

(2) În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, tehnologiile care fac parte din abordarea integrată a Uniunii evidențiată în Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată "Rezultatele revizuirii Strategiei Comunității de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare" (2) și în Comunicarea Comisiei din 7 februarie 2007 intitulată "Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI" (3) și care au fost reglementate prin legislația Uniunii sau alte tehnologii cu caracter obligatoriu în temeiul legislației Uniunii sunt eligibile ca eco-inovații în temeiul respectivului regulament. Printre aceste tehnologii se numără sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri, rezistența pneurilor la rulare și indicatorii de schimbare a vitezei, care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (4) și, în ceea ce privește rezistența pneurilor la rulare, a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (5).

__________

(2) COM(2007) 19 final.

(3) COM(2007) 22 final.

(4) JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

(5) JO L 342, 22.12.2009, p. 46.

(3) O tehnologie care este deja, de un anumit timp, disponibilă pe piață la scară largă nu poate fi considerată inovatoare în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și nu trebuie să fie eligibilă ca eco-inovație. Pentru a crea stimulentele adecvate, este oportun ca nivelul de pătrundere pe piață a unei tehnologii să fie limitat la cel al segmentului specializat definit la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și ca anul 2009 să fie utilizat ca an de referință. Pragurile respective trebuie să facă obiectul unei revizuiri cel târziu în 2015.

(4) În scopul promovării tehnologiilor cu cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de CO2 generate de automobile și, în special, a dezvoltării tehnologiilor de propulsie inovatoare, trebuie să fie eligibile numai tehnologiile inerente funcției de transport a vehiculelor și care contribuie semnificativ la îmbunătățirea consumului total de energie al acestora. Tehnologiile care sunt accesorii acestui scop sau care vizează creșterea confortului șoferului sau al pasagerilor nu trebuie să fie eligibile.

(5) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cererile pot fi depuse atât de producători, cât și de furnizori. Cererea trebuie să fie însoțită de dovezile necesare privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate, inclusiv de o metodologie pentru măsurarea reducerii emisiilor de CO2 obținute cu ajutorul tehnologiei inovatoare în cauză.

(6) Reducerile de emisii de CO2 realizate cu ajutorul unei eco-inovații trebuie să poată fi măsurate cu un grad satisfăcător de precizie. Această precizie nu poate fi obținută decât în cazul în care reducerea este de cel puțin 1 g CO2/km.

(7) În cazul în care reducerile de emisii de CO2 datorate unei anumite tehnologii depind de comportamentul șoferului sau de alți factori care nu pot fi controlați de solicitant, tehnologia respectivă nu trebuie, în principiu, să fie eligibilă ca eco-inovație decât dacă este posibil ca, pe baza unor dovezi statistice fiabile și independente, să fie formulate ipoteze verificabile cu privire la comportamentul mediu al șoferului.

(8) Ciclul de încercare standard utilizat pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de un vehicul în cadrul procedurii de aprobare de tip nu demonstrează toate reducerile care pot fi obținute cu ajutorul unei anumite tehnologii. În vederea creării stimulentelor adecvate pentru inovare, la calcularea reducerilor totale de emisii de CO2 trebuie să se țină seama numai de reducerile care nu sunt luate în considerare în cadrul ciclului de încercare standard.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...