Guvernul României

Ordonanța nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

Modificări (4), Puneri în aplicare (5), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (5), Cărți (1), Reviste (12), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești

Art. 1. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (14), Referințe în cărți (1)

(1) Părțile sunt libere să stabilească, în convenții, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât și pentru întârzierea la plata unei obligații bănești. Jurisprudență (5), Reviste (1)

(2) Dobânda datorată de debitorul obligației de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenței obligației, este denumită dobândă remuneratorie. Jurisprudență (3), Reviste (1)

(3) Dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea obligației respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare. Jurisprudență (39), Reviste (3)

(4) Dacă nu se precizează altfel, termenul dobândă din prezenta ordonanță privește atât dobânda remuneratorie, cât și dobânda penalizatoare.

(5) Prin dobândă se înțelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, ci și alte prestații, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinței capitalului.

Art. 2. - Jurisprudență (150), Reviste (5)

În cazul în care, potrivit dispozițiilor legale sau prevederilor contractuale, obligația este purtătoare de dobânzi remuneratorii și/sau penalizatoare, după caz, și în absența stipulației exprese a nivelului acestora de către părți, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea. Jurisprudență (1)

Art. 3. - Jurisprudență (34), Reviste (4), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Rata dobânzii legale remuneratorii se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. Jurisprudență (34)

(2) Rata dobânzii legale penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 4 puncte procentuale. Jurisprudență (49)

(3) În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, rata dobânzii legale se stabilește potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%. Jurisprudență (93)

(4) Nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naționale a României, ori de câte ori nivelul ratei dobânzii de politică monetară se va modifica. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

Art. 4. - Jurisprudență (2)

În raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este aplicabilă și când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an. Jurisprudență (1)

Art. 5. - Reviste (1)

(1) În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dobânda nu poate depăși dobânda legală cu mai mult de 50% pe an. Jurisprudență (10)

(2) Orice clauză prin care se încalcă dispozițiile alin. (1) este nulă de drept. În acest caz, creditorul este decăzut din dreptul de a pretinde dobânda legală. Jurisprudență (2)

(3) Valabilitatea nivelului dobânzii convenționale se determină prin raportare la dobânda legală în vigoare la data stipulării. Reviste (1)

Art. 6. - Jurisprudență (10), Reviste (1)

Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se datorează numai dobânda legală. Jurisprudență (2)

Art. 7. - Reviste (1)

Plata anticipată a dobânzii remuneratorii se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasată nu este supusă restituirii, indiferent de variațiile ulterioare.

Art. 8. - Reviste (1)

(1) Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate. Reviste (1)

(2) Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza și pot produce dobânzi în temeiul unei convenții speciale încheiate în acest sens, după scadența lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puțin un an. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Cu toate acestea, dobânzile remuneratorii se pot capitaliza și pot produce dobânzi. Acțiuni respinse (1), Reviste (2)

(4) Dispozițiile alin. (1)-(3) nu se aplică contractului de cont curent nici atunci când prin lege s-ar dispune altfel.

Art. 9. - Jurisprudență (6)

Dobânzile percepute sau plătite de Banca Națională a României, de instituțiile de credit, de instituțiile financiare nebancare și de Ministerul Finanțelor Publice, precum și modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice. Jurisprudență (7)

Art. 10. - Jurisprudență (1)

Dispozițiile art. 1.535 și art. 1.538-1.543 din Legea nr. 287/2009, republicată, sunt aplicabile dobânzii penalizatoare.

Art. 11. - Jurisprudență (4)

Se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Modificarea și completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară

Art. 12. -

Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. sistem - o convenție în formă scrisă care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este încheiată între 3 sau mai mulți participanți, alții decât operatorul de sistem al acelui sistem, un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect, și are reguli comune și proceduri standardizate pentru compensare, realizată prin intermediul unei contrapărți centrale sau al altei entități, și/sau pentru executarea ordinelor de transfer între participanți;

b) este guvernată de legea aleasă de participanți, care poate fi legea unui stat membru al Spațiului Economic European, dacă cel puțin unul dintre participanți își are sediul social în respectivul stat membru;

c) este desemnată de Banca Națională a României ca sistem ce intră sub incidența prezentei legi sau este desemnată de alt stat membru al Spațiului Economic European a cărui lege îi este aplicabilă și este notificată ca atare Comisiei Europene.

O convenție încheiată între operatorii unor sisteme interoperabile nu constituie un sistem."

2. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) o instituție de credit, așa cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice entitate având sediul social într-un stat membru al Spațiului Economic European, autorizată să atragă depozite ori alte fonduri rambursabile de la public și să acorde credite pe cont propriu, sau orice entitate, alta decât o instituție de credit, având sediul social într-un stat membru al Spațiului Economic European, autorizată să emită mijloace de plată sub formă de monedă electronică;

b) o firmă de investiții, așa cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau orice persoană juridică având sediul social într-un stat membru al Spațiului Economic European, autorizată să presteze unul ori mai multe servicii de investiții către terți și/sau să desfășoare una ori mai multe activități de investiții pe baze profesionale;".

3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 6-8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

6. participant - o instituție, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem; în conformitate cu regulile sistemului, participantul poate acționa în același timp în toate sau doar în unele dintre aceste calități;

7. participant indirect - o instituție, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem care are o relație contractuală cu un participant la sistem care execută ordine de transfer și în temeiul căreia participantul indirect poate transmite ordine de transfer în respectivul sistem, cu condiția ca participantul indirect să fie cunoscut operatorului de sistem. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fără ca aceasta să limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul căruia participantul indirect transmite ordine de transfer în respectivul sistem;

8. instrumente financiare - acele instrumente prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;".

4. La articolul 2 alineatul (1) punctul 9, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) o instrucțiune dată de un participant de a se pune la dispoziția unui destinatar o sumă de bani, prin înscrierea acesteia în conturile unei instituții de credit, ale unei bănci centrale, ale unei contrapărți centrale ori ale unui agent de decontare, sau orice instrucțiune care antrenează asumarea ori executarea unei obligații de plată, așa cum este aceasta definită de regulile de funcționare a sistemului; sau".

5. La articolul 2 alineatul (1), punctele 12 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

12. cont de decontare - un cont deschis la banca centrală, la un agent de decontare sau la o contraparte centrală, utilizat pentru depozitarea de fonduri ori de instrumente financiare, precum și pentru decontarea tranzacțiilor dintre participanții la un sistem;

13. garanție - orice activ care se poate valorifica, inclusiv o sumă de bani, instrumente financiare și creanțe private, și care face obiectul oricărei forme de garantare, al unui contract de report ori al unui contract similar și care este constituit în scopul garantării drepturilor și obligațiilor care pot rezulta în legătură cu participarea la un sistem sau care este pus la dispoziția Băncii Naționale a României ori a băncilor centrale din statele membre ale Spațiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene;".

6. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 15 se introduc cinci noi puncte, punctele 16-20, cu următorul cuprins:

"

16. zi de operare - intervalul de timp în care au loc decontările din cursul zilei și/sau nopții, inclusiv toate procesele care se desfășoară în cadrul ciclului de operare al sistemului;

17. sisteme interoperabile - două sau mai multe sisteme ai căror operatori de sistem au încheiat acorduri în temeiul cărora este posibilă executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem în altul;

18. operator de sistem - entitatea ori entitățile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem. Un operator de sistem poate să acționeze inclusiv în calitate de agent de decontare, contraparte centrală sau casă de compensare;

19. ESMA - Autoritatea Europeană pentru Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare - European Securities and Markets Authority), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;

20. CERS - Comitetul European pentru Risc Sistemic (European Systemic Risk Board), înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic."

7. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin excepție de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Națională a României poate, după caz, să desemneze ca sistem care intră sub incidența prezentei legi și o convenție încheiată în formă scrisă între 2 participanți, alții decât un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare, un posibil operator de sistem sau un posibil participant indirect."

8. La articolul 2, alineatul (5) se abrogă.

9. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Ordinele de transfer și compensarea sunt valabile, își produc efectele juridice și sunt opozabile terților chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvență asupra unui participant (în sistemul în cauză sau într-un sistem interoperabil), cu condiția ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvență, așa cum este acesta definit la art. 6 alin. (1)."

10. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Dispozițiile alin. (1) se aplică chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvență împotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant."

11. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvență și sunt procesate în cursul zilei de operare, așa cum este aceasta definită în regulile sistemului, în care s-a deschis procedura de insolvență, aceste ordine de transfer și compensarea își produc efectele juridice și sunt opozabile terților, cu condiția ca operatorul sistemului să poată dovedi că în momentul în care ordinele de transfer au devenit irevocabile nu a cunoscut și nici nu trebuia să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvență."

12. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) În cazul sistemelor interoperabile, fiecare sistem va stabili, în propriile reguli de sistem, momentul introducerii în sistem a unui ordin de transfer, astfel încât să asigure, pe cât posibil, coordonarea în această privință a regulilor tuturor sistemelor interoperabile în cauză. Regulile unui sistem privind momentul introducerii în sistem a ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este interoperabil, cu excepția cazului în care regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese în acest sens."

13. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Având în vedere termenii contractuali aplicabili, fondurile sau instrumentele financiare disponibile în contul de decontare al participantului și facilitatea de creditare (incluzând împrumutul unor instrumente financiare) acordată participantului în ziua decontării, în limita garanțiilor constituite în acest scop, pot fi folosite, chiar în condițiile în care împotriva participantului sau a operatorului unui sistem interoperabil a fost deschisă o procedură de insolvență, pentru îndeplinirea obligațiilor participantului în cadrul sistemului în cauză sau al sistemului interoperabil din ziua de operare pe parcursul căreia s-a deschis procedura de insolvență, în principal pentru îndeplinirea oricărei obligații rezultate în urma compensării, făcând posibilă decontarea finală pentru sistemul în cauză sau pentru sistemul interoperabil."

14. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Un ordin de transfer nu poate fi revocat de către un participant la sistem sau de către un terț, din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv (momentul irevocabilității).

(2) În cazul sistemelor interoperabile, fiecare sistem va stabili, în propriile reguli de sistem, momentul irevocabilității ordinelor de transfer, astfel încât să asigure, pe cât posibil, coordonarea în această privință a regulilor tuturor sistemelor interoperabile în cauză. Regulile unui sistem privind momentul irevocabilității ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este interoperabil, cu excepția cazului în care regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese în acest sens."

15. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...