Parlamentul României

Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

Modificări (3), Puneri în aplicare (5), Referințe (6), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 mai 2008
Formă aplicabilă de la 28 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc.

(2) Substanțele dopante cu grad mare de risc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Referințe (1)

(3) Anexa poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanțe sau prin radierea unei substanțe, la propunerea președintelui Agenției Naționale Anti-Doping. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozițiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată.

(2) Prin producerea de substanțe dopante cu grad mare de risc se înțelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substanțe dopante cu grad mare de risc, precum și de produse care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept.

(3) Prin trafic ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc se înțelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, deținerea, introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul și exportul ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad mare de risc și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, fără drept.

CAPITOLUL II Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

Art. 3. -

Pe lângă Agenția Națională Anti-Doping se înființează Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul.

Art. 4. -

(1) Consiliul are în componență 7 membri, după cum urmează:

a) președintele Agenției Naționale Anti-Doping;

b) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, desemnat de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;

c) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliției Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române;

d) un reprezentant al Autorității Naționale a Vămilor, desemnat de vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

e) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

f) un reprezentant al Ministerului Sănătății, desemnat de ministrul sănătății;

g) un reprezentant al Ministerului Justiției, desemnat de ministrul justiției.

(2) Activitatea Consiliului este condusă de un președinte care este și președintele Agenției Naționale Anti-Doping.

(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată.

(4) Membrii Consiliului sunt obligați să respecte secretul profesional și să depună declarații de confidențialitate și privind conflictul de interese, potrivit legii.

(5) Consiliul se întrunește în ședințe ordinare organizate trimestrial și în ședințe extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui.

(6) Convocarea Consiliului se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi și documentația necesară.

(7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(8) Membrii Consiliului, care participă la ședințe, beneficiază de o indemnizație de ședință în cuantum de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la ședințe nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui.

Art. 5. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii mandatului de către instituția publică care l-a desemnat sau prin deces.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 6. -

Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:

a) analizează măsurile sau operațiunile convenite de către instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, în scopul identificării disfuncționalităților intervenite în aplicarea acestora și al formulării de propuneri pentru eliminarea lor;

b) propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniu cu reglementările internaționale, pe baza datelor privind amploarea și caracteristicile naționale ale traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc;

c) întocmește raportul anual privind evoluția și nivelul traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, pe care Agenția Națională Anti-Doping îl înaintează Guvernului și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile semnate de România.

Art. 7. -

Inspectoratul General al Poliției Române și Autoritatea Națională a Vămilor, prin formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor transmit, de îndată, Agenției Naționale Anti-Doping date în legătură cu prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, în conformitate cu atribuțiile acestora.

CAPITOLUL III Măsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism și de fitness

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism și de fitness se desfășoară potrivit reglementărilor prezentei legi.

(2) Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ.

(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor acestuia.

Art. 9. - Puneri în aplicare (4)

(1) Pentru desfășurarea activităților în sălile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de către Agenția Națională Anti-Doping prin eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.

(2) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, dacă a fost eliberat, este retras de drept, în cazul în care în sălile de culturism și de fitness se comercializează substanțe dopante cu grad mare de risc.

(3) Modul și condițiile de eliberare, suspendare și retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (3), sălile de culturism și de fitness au obligația de a solicita eliberarea certificatului de funcționare prevăzut la alin. (1).

(5) Pentru eliberarea certificatului prevăzut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, sumele astfel obținute constituindu-se venituri proprii. Puneri în aplicare (1)

(6) În vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce desfășoară activități sportive de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada deținerii de către unul dintre angajații acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenția Națională Anti- Doping. Puneri în aplicare (1)

(7) Metodologia, modul și condițiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condițiile și modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.

Art. 10. -

În vederea exercitării atribuțiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activități sportive, recreative și distractive.

Art. 11. -

(1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competențelor prevăzute de lege, se înființează 8 oficii zonale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul București, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică, în structura Agenției Naționale Anti- Doping.

(2) Sediile oficiilor, competența teritorială, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.

(3) Agenția Națională Anti-Doping poate prelua în administrare, în condițiile legii, terenuri, spații și bunuri necesare desfășurării activității oficiilor sau activitatea acestora se poate desfășura în spații închiriate în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) Statul de funcții, structura posturilor pe oficii, precum și încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping.

(3) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu excepția celui organizat în municipiul București, unde numărul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în funcție de nevoile la nivel de teritoriu și pentru eficientizarea activității proprii.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fișa postului.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 13. -

(1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad mare de risc, cu excepția steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului și a derivaților săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creștere și a substanțelor chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Art. 14. -

(1) Comercializarea și deținerea în sălile de culturism și de fitness a substanțelor dopante cu grad mare de risc, cu excepția steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului și a derivaților săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creștere și a substanțelor chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.

(2) Comercializarea și deținerea în sălile de culturism și de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Art. 15. -

(1) Desfășurarea activității în cadrul sălilor de culturism sau de fitness fără certificatul de funcționare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

(1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping în sălile de culturism și de fitness, în scopul exercitării atribuțiilor de control, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator dispune ca sancțiune contravențională complementară suspendarea activității sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni.

(3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de funcționare emis de Agenția Națională Anti-Doping.

(4) Reluarea activității în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit.

Art. 17. -

(1) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul sau exportul de substanțe dopante cu grad mare de risc, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Jurisprudență (1)

(2) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei. Jurisprudență (1)

Art. 18. -

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 13 și aplicarea sancțiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății și de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 14-16 și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping.

(3) Constatarea contravenției prevăzute la art. 17 și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul anume împuternicit de Autoritatea Națională a Vămilor și de către personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(4) Contravențiilor prevăzute la art. 13-17 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. - Modificări (2)

(1) Fabricarea, prepararea, procesarea și transformarea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron și de derivați ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creștere și de substanțe chimice care sporesc producerea naturală și eliberarea de testosteron sau de hormoni de creștere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunii prevăzute la alin. (1).

Art. 20. -

(1) Pentru infracțiunea prevăzută la art. 19, constituie circumstanțe agravante următoarele situații:

a) săvârșirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atribuții în prevenirea și combaterea dopajului;

b) oferirea, prescrierea, administrarea de substanțe dopante cu grad mare de risc unui minor;

c) săvârșirea faptei de către o persoană care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, iar fapta a fost săvârșită în exercitarea acestei funcții.

(2) Dacă infracțiunea prevăzută la art. 19 este săvârșită în condițiile vreuneia dintre circumstanțele agravante prevăzute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o treime.

Art. 21. -

Nu se pedepsește persoana care, înainte de începerea urmăririi penale, denunță autorităților competente participarea sa la o asociere sau înțelegere în vederea comiterii infracțiunii prevăzute la art. 19, permițând astfel identificarea și tragerea la răspundere penală a celorlalți participanți.

Art. 22. - Modificări (1)

Persoana care a comis infracțiunea prevăzută la art. 19 și care, în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 19 beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...