Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere situația economică actuală a României, necesitatea reducerii deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, concomitent cu reducerea subvențiilor de la bugetul de stat, precum și faptul că în ultimii 3 ani subvențiile anuale au reprezentat pentru transportul călătorilor pe calea ferată circa 64% din necesarul fundamentat,

întrucât creșterea cheltuielilor aferente componentelor de bază strict necesare întreținerii și reparațiilor materialului rulant a condus la înregistrarea de datorii restante la plată care au crescut an de an și care la sfârșitul anului 2010 au ajuns în sumă de circa 550 milioane de lei la transportul călătorilor pe calea ferată,

deoarece caracterul de urgență este justificat și de necesitatea de a crea un nou soft de vânzare și rezervare la nivel național, pentru care este nevoie de o perioadă de aproximativ 6 luni, pentru programare, testare, implementare și instruire, astfel încât la intrarea în vigoare a noului plan de mers al trenurilor de călători la 11 decembrie 2011 să fie finalizate toate acțiunile necesare,

neadoptarea acestor măsuri ar conduce la creșterea pronunțată a arieratelor referitoare la serviciul de transport feroviar public de călători, cu efecte directe în accentuarea blocajului economic.

Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea în regim de urgență a unui act normativ privind stabilirea unor noi principii tarifare care să conducă la adaptarea acțiunilor operatorilor de transport feroviar public de călători la necesitățile pieței de transport feroviar și în egală măsură să permită continuarea efectuării serviciului de transport public de călători pe calea ferată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Principiile avute în vedere la aplicarea tarifelor de transport feroviar public de călători pe teritoriul României sunt:

a) reflectarea în tariful de transport a confortului oferit călătorilor în timpul călătoriei cu diversele categorii de trenuri;

b) fiecare rang de tren va avea tarif propriu, tarif care va fi calculat pe zone kilometrice, la care se adaugă tariful de rezervare a locului, în cazul în care se dorește ocuparea unui loc;

c) asigurarea posibilității călătorului să opteze pentru călătoria cu un alt rang de tren decât cel pentru care și-a procurat inițial legitimația de călătorie numai în situația când trenurile aparțin aceluiași operator de transport feroviar de călători, caz în care călătorul va plăti un preț care reprezintă diferența dintre tarifele celor două trenuri la aceeași zonă kilometrică, la care se adaugă tariful de rezervare a locului pentru noul tren;

d) pentru călătoria cu mai multe trenuri tariful de transport va fi suma tarifelor de transport pentru fiecare tren în parte, operatorul de transport feroviar de călători putând acorda reduceri din tariful trenurilor pentru fidelizarea călătorului, numai dacă toate trenurile îi aparțin.

(2) Distanța kilometrică se calculează pe ruta cerută de călător la distanțele ce se parcurg în mod efectiv, pentru fiecare tren în parte, conform indicatorului kilometric C.F.R..

(3) Ruta este directă atunci când între stația de plecare și cea de destinație este urmat drumul cel mai scurt. În acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimația de călătorie.

(4) În cazul în care nu este urmat drumul cel mai scurt și călătoria se face pe rută ocolitoare, trebuie indicată ruta pe legitimația de călătorie, prin denumiri de stații intermediare care nu sunt de ramificație, astfel încât să nu existe dubiu asupra parcursului de urmat.

(5) Ruta poate cuprinde și porțiuni de linie care se parcurg de două ori. În astfel de cazuri distanța kilometrică se calculează pe ruta efectiv parcursă.

(6) În cazul călătoriilor în circuit, când pe unele porțiuni călătoria se efectuează cu alte mijloace decât trenurile de călători, aceste porțiuni nu se iau în calculul distanței kilometrice.

Art. 2. -

(1) Tarifele maximale pentru deservire generală în transportul feroviar de călători - tarife pentru trenuri regio, clasa I și clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife pentru trenuri interregio, clasa I și clasa a II-a pe zone kilometrice, tariful de rezervare a locului, clasa I și clasa a II-a, care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de călători se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii până la data de 1 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale. Referințe (1)

(2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea generală din transportul feroviar public de călători nu poate fi depășit de operatorii de transport feroviar public de călători.

(3) Alte tarife practicate în transportul feroviar public de călători, în trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC), tarifele auxiliare, facilitățile sau reducerile comerciale se vor stabili și se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de călători, în condițiile legii, se vor forma liber pe piață și se vor aduce la cunoștința publicului.

Art. 3. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor operatorilor de transport feroviar public de călători cu capital de stat și/sau privat care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au ca obiect principal de activitate transporturile de călători pe calea ferată;

b) dețin licență pentru efectuarea serviciilor de transport public pe căile ferate române, acordată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în condițiile legii.

Art. 4. -

În termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi actualizate dispozițiile cuprinse în Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 și 16 bis, din 9 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Principiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu data intrării în vigoare a noului mers al trenurilor.

(2) La data de 11 decembrie 2011 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 21 noiembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2002.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 16 iunie 2011.

Nr. 56.

;
se încarcă...