Parlamentul României

Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

Modificări (...), Puneri în aplicare (3), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prevederile prezentei legi stabilesc măsurile referitoare la producerea, comercializarea și importul materialelor forestiere de reproducere.

Art. 2. -

Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru:

a) puieți și părți de plante pentru care se poate demonstra că nu sunt folosiți în scopuri forestiere;

b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri științifice, de conservare a resurselor genetice - conservării genelor;

c) materialul forestier de reproducere ce este destinat exportului și reexportului către țări terțe.

Art. 3. -

(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile și hibrizii artificiali, importanți pentru scopuri forestiere. Speciile și hibrizii artificiali, importanți pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1;

b) material de bază - sursa din care se obțin materiale forestiere de reproducere;

c) arboret autohton sau sursă autohtonă de semințe arboretul regenerat pe cale naturală, în condițiile în care, pe aceeași suprafață, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat și artificial, dar cu material obținut din sursa de semințe sau arboretul care a existat anterior pe suprafața respectivă ori din sursa de semințe sau arboretele autohtone limitrofe;

d) arboret indigen sau sursă indigenă de semințe - arboretul autohton sau sursa autohtonă de semințe, ori arboretul sau sursa de semințe obținute pe cale artificială din semințe a cărui/cărei origine este situată în aceeași regiune de proveniență;

e) origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. Originea se identifică prin nominalizarea unităților teritoriale de amenajament, și anume: ocolul silvic, unitatea de producție și unitatea amenajistică. Originea unui arboret sau unei surse de semințe poate fi cunoscută sau necunoscută;

f) proveniență - locul în care se găsește un arboret;

g) regiune de proveniență - suprafața sau gruparea de suprafețe cu condiții ecologice relativ uniforme și în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de proveniență sunt prevăzute în anexa nr. 2;

h) sursă identificată - material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de semințe sau din arboretul dintr-o singură regiune de proveniență și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 3;

i) selecționat - material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de proveniență care a fost selectat fenotipic la nivel de populație și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 4;

j) calificat - material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinți de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 5, fără a fi obligatorie inițierea sau finalizarea testării;

k) testat - material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinți de familii, clone sau amestecuri de clone și unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative ori prin estimarea superiorității materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 6;

l) producerea materialului forestier de reproducere totalitatea etapelor care se desfășoară pentru recoltarea semințelor, a fructelor, a conurilor, a părților de plante, pentru extragerea din fructe/conuri a semințelor, precum și pentru folosirea semințelor sau părților de plante în scopul obținerii puieților forestieri; Jurisprudență (1)

m) comercializarea materialului forestier de reproducere prezentarea spre vânzare, oferirea spre vânzare, inclusiv comerțul între state membre ale Uniunii Europene, vânzarea sau livrarea către un terț, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii, precum și orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată, ori furnizarea de material de reproducere în sistem lohn;

n) importul materialului forestier de reproducere comercializare dintr-o țară terță în Uniunea Europeană;

o) catalogul național al materialelor de bază - evidența, la nivel național, a tuturor unităților-sursă, pe categorii, specii și regiuni de proveniență;

p) listă națională a materialului de bază - rezumatul Catalogului național al materialelor de bază;

q) material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul național al materialelor de bază;

r) unitate-sursă - sursă de semințe, arboret, părinți de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul național al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare;

s) lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obținut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producție;

t) lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere, parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar;

u) autoritate - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel național cu aplicarea prevederilor prezentei legi;

v) testare - evidențierea calității materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază;

w) certificare - confirmarea de către împuternicitul/ reprezentantul autorității a originii/provenienței și calității materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 7, sistemul național sau cu sistemul Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare;

x) scop forestier - orice activitate care are ca rezultat înființarea sau regenerarea unei păduri, așa cum este ea definită în legislația națională în vigoare;

y) furnizor - orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere;

z) resurse genetice forestiere - arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ și ex situ.

(2) Materialul forestier de reproducere prevăzut la alin. (1) lit. a) este format din:

a) semințe în stare brută - semințe, conuri și fructe, din care, după prelucrare, se obțin semințe, destinate producerii de puieți forestieri;

b) părți de plante - butași, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folosiți pentru producerea de puieți forestieri și explante sau embrioni folosiți în micropropagare pentru producerea de puieți forestieri;

c) puieți forestieri - plante obținute din semințe, părți de plante sau din regenerări naturale.

(3) Materialul de bază prevăzut la alin. (1) lit. b) este constituit din:

a) sursă de semințe - arborii de pe o anumită suprafață din care se recoltează semințe;

b) arboret - porțiune de pădure omogenă atât din punctul de vedere al populației de arbori, cât și al condițiilor staționale;

c) părinți de familii - arbori din care se obțin descendenți prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înființează plantaje. Polenizarea deschisă - half-sib, unde numai componenta maternă este identificată, și polenizarea controlată - full-sib, unde ambele componente parentale sunt identificate. Totalitatea descendenților cu cel puțin un părinte comun constituie o familie;

d) clonă - totalitatea descendenților - rameți - obținuți dintr-un singur arbore - ortet - prin înmulțire vegetativă, respectiv prin butășire, altoire, micropropagare, lăstărire și altele asemenea;

e) plantaj - o cultură forestieră, denumită și livadă seminceră, constituită din arbori proveniți din mai multe clone sau familii, identificate, în proporții definite, izolată față de surse de polen străin și care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de semințe, ușor de recoltat;

f) culturi de plante-mamă sau amestec de clone - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proporții definite, din care se obțin părți de plante pentru înmulțire vegetativă.

(4) Originea definită la alin. (1) lit. e) poate fi:

a) locul unde se găsește arboretul sau sursa de semințe, pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de semințe;

b) locul din care au fost recoltate semințe sau puieți din regenerare naturală din care s-a creat arboretul, pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de semințe.

Art. 4. -

Prin activități cu scop forestier, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. x), nu se înțeleg următoarele:

a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport;

b) parcurile și spațiile verzi din intravilanul localităților;

c) producerea de pomi de Crăciun;

d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale.

Art. 5. -

Nu intră în noțiunea de comercializare, așa cum a fost definită la art. 3 alin. (1) lit. m), materialul forestier de reproducere folosit în scop personal, pentru realizarea de plantații forestiere, pe terenuri din afara fondului forestier național, care nu a fost subvenționat parțial sau total din fonduri publice.

Art. 6. -

(1) Autoritatea, în conformitate cu legislația națională, poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autorității și/sau unei persoane juridice, care în temeiul statutului său recunoscut oficial are atribuții de serviciu public cu specific silvic și ai căror angajați nu au interese personale în acțiunile pe care le întreprind și în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii, comercializării, importului și exportului materialelor forestiere de reproducere.

(2) Autoritatea notifică Comisiei Europene organismul responsabil cu aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 7. -

Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi se face prin ordin al conducătorului autorității.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Materialul forestier de reproducere, comercializat în scopuri forestiere, se obține numai din material de bază aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 9. -

Pentru comercializare în alte scopuri, materialul forestier de reproducere trebuie să fie însoțit de etichetă în care să se menționeze: "Nu este utilizat în scopuri forestiere".

Art. 10. -

Semințelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar și în cazul în care sunt comercializate pentru scopuri neforestiere.

CAPITOLUL II Material de bază aprobat

Art. 11. -

(1) Materialul de bază poate fi aprobat și inclus în Catalogul național al materialelor de bază numai de către autoritate.

(2) Propunerea de includere a unei unități-sursă în Catalogul național al materialelor de bază se face:

a) la cererea proprietarului, în cazul pădurilor proprietate privată;

b) la cererea administratorului de pădure, în cazul pădurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativteritoriale;

c) de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 7, în cazul pădurilor proprietate privată și în cazul pădurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativteritoriale, dacă există interes public cu privire la conservarea și folosirea resurselor forestiere genetice.

(3) Părinții de familie, clonele, plantajele sau culturile de plantă-mamă înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se mențin în Catalogul național al materialelor de bază pe toată durata de funcționare a acestora prevăzută în normele tehnice în vigoare.

Art. 12. -

Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri:

a) să evalueze, în privința menținerii calității care a stat la baza aprobării, la intervale de minimum 5 ani, materialul de bază din care se obține materialul forestier de reproducere din categoriile "selecționat", "calificat" și "testat";

b) să aprobe ca material de bază și arboreturile ale căror caracteristici prezintă abateri de la condițiile cerute prin prevederile art. 19 lit. a), în scopul valorificării superiorității resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condițiile locale și regionale. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depășească un procent de 20% din numărul de condiții impuse și se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete;

c) să aprobe temporar, pentru o perioadă de maximum 3 ani, materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "testat", chiar dacă testele nu sunt definitive. Această aprobare se dă în condițiile în care, din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referință, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 6, unitatea care a realizat testele confirmă faptul că, după finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface condițiile de aprobare în această categorie;

d) să efectueze cel puțin o dată pe an și ori de câte ori consideră a fi necesar inspecții periodice la materialul de bază aprobat;

e) în cazul în care cerințele prevăzute la lit. a)-d) nu sunt îndeplinite, autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză.

Art. 13. -

În situația în care materialul de bază prevăzut la art. 12 lit. a) și c) constă în organisme modificate genetic, așa cum sunt definite la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009, un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.

Art. 14. -

(1) Materialele forestiere de reproducere obținute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare, prin emiterea certificatului de identitate, dacă:

a) speciile prevăzute în anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "sursă identificată", "selecționat", "calificat" sau "testat" și nu îndeplinesc condițiile prevăzute în anexele nr. 3-6;

b) hibrizii artificiali prevăzuți în anexa nr. 1, inclusiv cei obținuți prin multiplicare vegetativă, nu fac parte din una dintre categoriile "selecționat", "calificat" sau "testat" și îndeplinesc condițiile prevăzute în anexele nr. 4-6. Materialul de reproducere din cadrul categoriei "selecționat" poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmulțirii în masă din semințe;

c) speciile și hibrizii artificiali prevăzuți în anexa nr. 1, constituiți parțial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria "testat" și nu îndeplinesc condițiile prevăzute în anexele nr. 3-6.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri:

a) testare, cercetare științifică, activitate de selecție sau conservare genetică;

b) altele decât în scop forestier.

Art. 15. -

Încadrarea materialului forestier de reproducere obținut din materialul de bază aprobat potrivit prevederilor prezentei legi se realizează potrivit prevederilor anexei nr. 7.

CAPITOLUL III Regiunile de proveniență

Art. 16. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...