Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Aderarea României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, ca stat membru cu drepturi și obligații depline, necesită implementarea la nivel național și a legislației europene în domeniul achizițiilor publice. Principala obligație a statului este aplicarea legislației europene.

Luând în considerare faptul că statele membre au obligația de a asigura transpunerea Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic până la 4 decembrie 2010, se impune inițierea unui proiect de ordonanță de urgență în vederea transpunerii acesteia într-un timp cât mai scurt, pentru evitarea riscului de declanșare a unei proceduri de infringement.

Ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri aduce prejudicii importante României prin declanșarea procedurii de infringement și aplicarea de sancțiuni pecuniare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, cu consecințe grave asupra bugetului de stat,

având în vedere faptul că sursele clasice de carburant, după cum se știe, sunt surse epuizabile, precum și preocuparea constantă a României pentru crearea unui cadru legislativ pentru un mediu curat și nepoluat, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgență pentru a se crea posibilitatea achiziționării vehiculelor "curate" nepoluante, hibride sau electrice.

Astfel, prin prezentul act normativ se urmărește o reorientare a consumatorilor spre automobile nepoluante, ce constituie o alternativă la autovehiculele care folosesc surse clasice de carburant.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează o obligație generală în sarcina autorităților contractante și a operatorilor enumerați la art. 4 de a ține cont la achiziția de vehicule de transport rutier de impactul energetic și de mediu pe durata de viață, inclusiv de consumul energetic, de emisiile de CO2 , NOx , NMHC și particule.

Art. 2. -

Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă promovarea și stimularea pieței vehiculelor nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și îmbunătățirea contribuției sectorului transporturilor la politicile Uniunii Europene în domeniul mediului, climei și energiei.

Art. 3. -

De la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt exceptate vehiculele prevăzute în secțiunea 2 cap. I pct. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta ordonanță de urgență este aplicabilă contractelor de achiziție de vehicule de transport rutier încheiate de:

a) autorități contractante, în măsura în care acestea intră sub incidența obligației de a aplica procedurile de achiziție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) operatori care îndeplinesc obligații de serviciu public în cadrul unui contract de servicii publice, în sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru contracte cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de art. 55 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritate contractantă - entitatea definită la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) vehicul de transport rutier - autovehicul din categoria M sau categoria N, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate autoritățile contractante prevăzute la art. 4 lit. a) și operatorii prevăzuți la art. 4 lit. b) au obligația de a ține cont la achiziția de vehicule de transport rutier de impactul energetic și de mediu pe întreaga durată de viață a acestora, cel puțin prin elementele enumerate la alin. (2), aplicând cel puțin una dintre opțiunile prevăzute la alin. (4).

(2) Aspectele care vor fi luate în considerare pentru evaluarea impactului operațional energetic și de mediu includ cel puțin următoarele:

a) consumul de energie;

b) emisiile de CO2 ;

c) emisiile de NOx , NMHC și particule.

(3) În plus față de aspectele prevăzute la alin. (2), autoritățile contractante și operatorii prevăzuți la art. 4 pot avea în vedere și alte aspecte ale impactului asupra mediului.

(4) Îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează prin cel puțin una dintre următoarele opțiuni:

a) stabilirea de specificații tehnice pentru performanța energetică și ecologică, în documentația de atribuire aferentă achiziției respective, cu privire la fiecare dintre aspectele de impact prevăzute la alin. (2), precum și orice alte aspecte ale impactului asupra mediului;

b) utilizarea aspectelor de impact prevăzute la alin. (2) ca factori de evaluare în cadrul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".

(5) În cazul în care aspectele de impact prevăzute la alin. (2) sunt evaluate în bani, în vederea aplicării opțiunii de la alin. (4) lit. b), se va putea utiliza metodologia de calcul prevăzută la art. 7.

Art. 7. -

(1) În sensul art. 6 alin. (5), costurile operaționale pentru consumul energetic, precum și costurile pentru emisiile de dioxid de carbon și emisiile de poluanți stabilite în tabelul 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, aferente operării vehiculelor care fac obiectul achiziției, sunt evaluate în bani și calculate după cum urmează:

a) costul operațional al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viață a acestuia, se calculează astfel:

(i) consumul de carburant al unui vehicul per kilometru se contorizează în unități de consum energetic per kilometru, chiar dacă acesta este furnizat direct, cum este, de exemplu, cazul automobilelor electrice, sau nu. În cazul în care consumul de carburant este calculat în alte unități, acesta se convertește în consum energetic per kilometru, folosindu-se factorii de conversie pentru conținutul energetic al diferiților carburanți prevăzuți în tabelul 2 din anexă;

(ii) se utilizează o singură valoare monetară per unitate energetică. Această valoare unică reprezintă cel mai scăzut cost per unitate de energie derivată din benzină sau motorină înainte de impozitare, atunci când acestea sunt folosite drept carburant pentru transport;

(iii) costul operațional al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toată durata de viață a acestuia, se calculează înmulțindu-se kilometrajul înregistrat pe durata de viață a vehiculului, ținându-se seama, dacă este cazul, de distanța deja parcursă, cu consumul de energie per kilometru și cu costul per unitate energetică;

b) costul operațional pe durata de viață pentru emisiile de CO2 generate de operarea unui vehicul se calculează înmulțindu-se kilometrajul pe durata de viață a acestuia, ținându-se seama, dacă este cazul, de distanța deja parcursă, cu emisiile de CO2 în kilograme per kilometru și cu costul per kilogram preluat din intervalul prevăzut în tabelul 1 din anexă;

c) costul operațional pe durata de viață pentru emisiile de poluanți prevăzuți în tabelul 1 din anexă generate de un vehicul se calculează ca suma costurilor operaționale pe durata de viață pentru emisiile de oxizi de azot, de hidrocarburi nemetanice și de particule. Costul operațional pe durata de viață pentru fiecare poluant se calculează prin înmulțirea kilometrajului pe durata de viață a unui vehicul, prevăzut în tabelul 3 din anexă, ținându-se seama, dacă este cazul, de distanța deja parcursă, cu emisiile în grame per kilometru și cu costul respectiv per gram. Acest cost se preia din valorile medii la nivelul Uniunii Europene prevăzute în tabelul 1 din anexă.

(2) Valoarea emisiilor de poluanți, valoarea emisiilor de CO2 și a consumului de carburant sunt cele prevăzute în Certificatul de conformitate CE, Dosarul de omologare CE de tip, Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile poluante și/sau în Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile de CO2 și consumul de carburant al autovehiculului prezentat la licitație, după caz.

(3) Pentru autovehiculele care nu dețin documentele prevăzute la alin. (2), acele aspecte prevăzute la art. 6 alin. (2) care fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, după caz, vor fi declarate de către producător în baza unui raport de încercare privind aspectele respective emis de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană pentru efectuarea testelor respective, raport ce va fi atașat la declarație.

(4) În cazul categoriilor de autovehicule pentru care unele dintre aspectele prevăzute la art. 6 alin. (2) nu fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, după caz, comparabilitatea ofertelor pentru aceste aspecte se asigură pe baza informațiilor furnizate de către producător.

(5) Consumul energetic se va calcula utilizându-se conținutul energetic al carburanților pentru autovehicule prevăzut în tabelul 2 din anexă.

Art. 8. -

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice transmite Comisiei Europene, cu sprijinul celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, datele solicitate de aceasta privind aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 9. -

Persoanele fizice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice care predau spre casare autovehicule uzate în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național" beneficiază, pentru anul 2011, de un număr de până la 4 tichete valorice, astfel:

a) două tichete valorice pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;

b) 4 tichete valorice pentru achiziționarea unui autovehicul electric, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat.

Art. 10. -

(1) Persoanele fizice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice care nu participă la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național", dar care achiziționează autovehicule hibride sau electrice, beneficiază de:

a) o reducere de până la 10% din prețul de comercializare a autovehiculului hibrid achiziționat, dar nu mai mult de 1.800 de euro, în lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua efectuării plății;

b) o reducere de până la 20% din prețul de comercializare a autovehiculului electric achiziționat, dar nu mai mult de 3.700 de euro, în lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua efectuării plății.

(2) Reducerile prevăzute la alin. (1) se suportă din Fondul pentru mediu.

(3) Instrucțiunile privind aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 15 mai 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Șeful Departamentului
pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 20 aprilie 2011.

Nr. 40.

ANEXĂ

DATE
pentru calcularea costurilor operaționale pe durata de viață a vehiculelor de transport rutier

Tabelul 1 - Costul emisiilor generate de transportul rutier (la prețurile din 2007)

CO2 NOx NMHC Particule
0,03-0,04 euro/kg 0,0044 euro/g 0,001 euro/g 0,087 euro/g

Tabelul 2 - Conținutul energetic al carburanților pentru vehicule

Carburant Conținut
Motorină 36 MJ/litru
Benzină 32 MJ/litru
Gaz natural/Biogaz 33-38 MJ/Nm3
Gaz petrolier lichefiat (GPL) 24 MJ/litru
Etanol 21 MJ/litru
Biodiesel 33 MJ/litru
Emulsii de combustibil 32 MJ/litru
Hidrogen 11 MJ/Nm3

Tabelul 3 - Kilometrajul pe durata de viață a vehiculelor de transport rutier

Categoria vehiculului (categoriile M și N în sensul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare) Kilometrajul pe durata de viață
Autoturisme (M1) 200.000 km
Vehicule comerciale ușoare (N1) 250.000 km
Vehicule grele pentru transportul de mărfuri (N2, N3) 1.000.000 km
Autobuze (M2, M3) 800.000 km

;
se încarcă...