Consiliul Europei

Convenția europeană asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret din 11.05.2000 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 mai 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Strasbourg, 11 mai 2000

Seria de tratate europene - 175

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte state părți la Convenția culturală europeană, semnatare ale prezentei convenții,

având în vedere că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

având în vedere că promovarea serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung este o parte importantă a politicii guvernamentale față de tineri,

recunoscând în mod deosebit necesitatea dezvoltării și promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung, sub toate formele sale, la nivel european,

având în vedere că serviciul de voluntariat transnațional efectuat peste hotare împreună cu alți tineri contribuie la educația civică, la proiecte interculturale și la formarea unei conștiințe europene,

fiind încredințate că serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung, pe lângă faptul că oferă un cadru de educație nonformală pentru voluntari și colaboratorii acestora, reprezintă pentru tineri un prilej de a deprinde și a promova solidaritatea, precum și de a fi folositori societății,

conștiente fiind că tinerii voluntari care doresc să îndeplinească serviciul de voluntariat în străinătate întâmpină dificultăți,

subliniind importanța șanselor egale pentru tineri și considerând că serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung trebuie să fie accesibil tuturor tinerilor, indiferent de posibilitățile lor financiare,

ținând seama de faptul că autoritățile publice pot contribui la asigurarea și la controlul punerii în practică a principiilor de mai sus în cadrul legislației naționale și în conformitate cu reglementările din țările respective,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiectul și scopurile serviciului de voluntariat

1. Serviciul de voluntariat urmărește scopuri educative și conține elemente de inițiere interculturală, fiind efectuat de voluntari aflați în responsabilitatea unor organizații, după cum sunt definite la art. 2 alin. 2 din prezenta convenție.

2. Serviciul de voluntariat trebuie să se bazeze pe o activitate neremunerată și pe o decizie liber consimțită a voluntarului.

3. Serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung nu înlocuiește serviciul național obligatoriu, acolo unde acesta există, și nu se poate substitui unei activități remunerate.

ARTICOLUL 2 Definiții

Pentru scopurile prezentei convenții:

1. voluntar înseamnă o persoană care are reședința legală pe teritoriul uneia dintre părți și se află pe teritoriul altei părți pentru o perioadă neîntreruptă, nu mai mică de 3 luni și nu mai mare de 12 luni, pentru a desfășura activități cu normă întreagă în cadrul serviciului de voluntariat. Voluntarul poate fie să aparțină de organizațiile trimițătoare sau de organizațiile gazdă menționate la alin. 2, fie să coopereze cu acestea;

2. organizații trimițătoare sau organizații gazdă înseamnă:

- organizații neguvernamentale și nonprofit care își asumă serviciul de voluntariat în beneficiul societății și care contribuie la dezvoltarea democrației și solidarității; sau

- organizații de tineret, înțelegând prin acestea organizații neguvernamentale care funcționează pentru tineri și sunt conduse de tineri; sau

- autorități publice locale; sau

- orice alte organizații doritoare să dezvolte proiectele specifice de voluntariat care vor fi aprobate de organismele de coordonare definite la alin. 4;

3. serviciu de voluntariat transnațional pe termen lung înseamnă o activitate voluntară desfășurată în străinătate, fără nici un fel de remunerație pentru voluntar și prin care se creează un proces de educație nonformală ce se răsfrânge atât asupra voluntarului, cât și asupra persoanelor cu care acesta colaborează;

4. organism de coordonare înseamnă orice autoritate desemnată de către una dintre părți, în conformitate cu dispozițiile art. 4 din prezenta convenție.

ARTICOLUL 3 Obligațiile părților

1. Părțile se obligă să își asigure reciproc un cadru cât mai larg de cooperare cu privire la serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung, în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții.

2. Părțile se obligă totodată să promoveze dezvoltarea unui concept comun asupra serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung.

3. Dispozițiile prezentei convenții nu vor afecta prevederile mai favorabile din legislația națională în ceea ce privește statutul sau regimul legal al serviciului de voluntariat.

ARTICOLUL 4 Organismele de coordonare

1. Părțile desemnează organisme de coordonare care sunt însărcinate cu îndeplinirea măsurilor descrise în prezenta convenție.

2. Fiecare parte, în momentul semnării sau al depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, comunică secretarului general al Consiliului Europei numele și adresa organismului de coordonare desemnat în conformitate cu alin. 1.

3. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta va acorda recunoaștere organizațiilor trimițătoare și organizațiilor gazdă din țara respectivă în aplicarea dispozițiilor prezentei convenții.

4. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta este împuternicit să aprobe activitățile serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung care se desfășoară pe teritoriul său cu 30 de zile înainte de începerea serviciului, certificând că acestea sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și cu prevederile art. 6 din prezenta convenție.

5. În scopul punerii în practică a convenției, organismele de coordonare sau organismele desemnate de către acestea vor face schimb de informații referitor la protecția împotriva riscurilor menționate la art. 11 și vor depune toate eforturile să asigure îndrumarea și evaluarea corespunzătoare a activităților serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung.

6. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta va depune toate eforturile pentru a facilita rezolvarea oricăror dificultăți pe care le poate ridica derularea unui contract încheiat în conformitate cu dispozițiile art. 6.

CAPITOLUL II Activitățile serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung

ARTICOLUL 5 Limita de vârstă

1. Voluntarii nu vor avea vârsta sub 18 ani sau peste 25 de ani la începutul serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung.

2. Părțile pot totuși încheia acorduri bilaterale sau multilaterale între ele, cu derogări de la dispozițiile alin. 1.

ARTICOLUL 6 Contractul

1. Orice activitate va constitui obiectul unui contract și se va desfășura în conformitate cu legislația țării gazdă.

2. Un model de contract, orientativ și fără caracter obligatoriu, este prevăzut în anexa nr. I la prezenta convenție.

3. Un exemplar al contractului menționat la alin. 1 se depune la organismul de coordonare din țara gazdă sau la organismul desemnat de către acesta.

4. Contractul specifică, inter alia, condițiile în care voluntarul trebuie să desfășoare activități în organizația gazdă.

ARTICOLUL 7 Certificatul medical

Fiecare parte se asigură că organizația trimițătoare pune la dispoziție un certificat medical eliberat de autoritățile publice responsabile cu sănătatea, întocmit cu mai puțin de 3 luni înainte de începerea serviciului de voluntariat, și care indică starea generală de sănătate a voluntarului.

ARTICOLUL 8 Formarea voluntarilor

1. Fiecare parte, prin organismele de coordonare, se asigură că organizația trimițătoare și/sau organizația gazdă adoptă măsuri corespunzătoare pentru a oferi voluntarilor, înainte de începerea serviciului de voluntariat, o pregătire și o formare adecvate activității pe care voluntarii urmează să o desfășoare.

2. Voluntarii vor fi informați îndeosebi asupra principalelor prevederi legislative, structuri sociale și economice ale țării gazdă și vor primi noțiuni generale despre limba, cultura și istoria țării gazdă.

ARTICOLUL 9 Drepturile voluntarilor

1. Voluntarilor li se asigură cazare și masă de către organizația gazdă.

2. Voluntarilor li se asigură posibilități corespunzătoare pentru o dezvoltare profesională, interculturală și lingvistică. În acest scop li se acordă toate facilitățile care au legătură cu organizarea activității pe care o desfășoară.

3. Voluntarii au cel puțin o zi întreagă liberă pe săptămână, iar într-o lună cel puțin una dintre aceste zile libere este la alegerea voluntarului.

4. Voluntarii primesc ca bani de buzunar o sumă corespunzătoare, care se stabilește de comun acord între organizațiile trimițătoare și organizațiile gazdă.

5. Aceste drepturi sunt acordate cu respectarea cadrului legislativ al țării gazdă.

ARTICOLUL 10 Reglementări financiare

1. Sprijinul financiar pentru activitățile serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung poate fi asigurat prin:

a) contribuții de la autoritățile publice naționale, regionale și locale, de la organizațiile internaționale și organismele de coordonare desemnate în conformitate cu dispozițiile art. 4 din prezenta convenție;

b) contribuții de la organizații nonprofit recunoscute;

c) contribuții de la societăți private, în conformitate cu dispozițiile alin. 2;

d) contribuții personale sau altele;

e) orice combinare a surselor mai sus menționate.

2. Contribuțiile în conformitate cu dispozițiile alin. 1, contribuțiile în natură sau donațiile nu pot obliga voluntarii să desfășoare activități lucrative în numele unei societăți comerciale sau să facă publicitate pentru aceasta.

ARTICOLUL 11 Asigurări împotriva riscului

1. Riscurile în materie de sănătate și accidente, precum și răspunderea civilă sunt suportate fie pe baza prevederilor din legislația națională, fie prin acordurile bilaterale sau multilaterale în vigoare sau, în lipsa acestora, printr-o asigurare individuală încheiată și plătită de către voluntarul respectiv ori în numele acestuia.

2. Fiecare parte comunică, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, mijloacele de acoperire a riscurilor menționate. Orice modificare a acestor mijloace este adusă la cunoștință secretarului general al Consiliului Europei de către părți.

3. Nivelul despăgubirilor va corespunde nivelului prevăzut în legislația națională sau în acordurile bilaterale sau multilaterale.

ARTICOLUL 12 Certificate

Fiecare parte, prin organismele sale de coordonare, se asigură că, pe durata perioadei activității de voluntariat transnațional pe termen lung, cât și la încheierea programului serviciului de voluntariat, organizația gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de participare în conformitate cu modelul indicat în anexa nr. II la prezenta convenție. Anexa nr. II este doar orientativă și fără caracter obligatoriu.

ARTICOLUL 13 Formalități administrative

1. Candidații pentru serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung, care se adresează autorităților responsabile în scopul obținerii unui permis de rezidență temporară pe durata serviciului lor de voluntariat, vor prezenta contractul semnat de către cele trei părți și documentul de identitate.

2. Fiecare parte se va strădui pe cât posibil să reducă obstacolele administrative care restricționează mobilitatea voluntarilor.

CAPITOLUL III Consultări multilaterale

ARTICOLUL 14 Consultări multilaterale

1. Părțile, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a convenției și din 5 în 5 ani după aceea, eventual mai frecvent dacă majoritatea părților solicită astfel, vor desfășura consultări multilaterale pentru a examina aplicarea prezentei convenții și dacă este recomandabilă revizuirea sau extinderea oricăreia dintre dispozițiile acesteia.

2. Orice parte poate fi reprezentată la consultările multilaterale de către unul sau mai mulți delegați. Fiecare delegație are un singur vot. Părțile vor stabili regulile de procedură pentru consultări.

3. Orice stat la care face trimitere art. 16 alin. 1 sau Comunitatea Europeană și care nu este parte la prezenta convenție poate fi reprezentat la consultările multilaterale de către un observator.

4. După fiecare întâlnire părțile vor prezenta Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei un raport asupra consultării și aplicării dispozițiilor prezentei convenții.

CAPITOLUL IV Amendamente

ARTICOLUL 15 Amendamente

1. Orice amendament la art. 1-15 ale prezentei convenții, propus de către una dintre părți sau de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei va fi adus la cunoștință secretarului general al Consiliului Europei și înaintat de către acesta statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Europene și oricărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta convenție, în conformitate cu dispozițiile art. 17.

2. Orice amendament propus în conformitate cu dispozițiile alin. 1 va fi examinat într-o consultare multilaterală nu înainte de două luni de la data comunicării sale de către secretarul general al Consiliului Europei. Textul va fi adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul părților.

3. Orice amendament adoptat într-o consultare multilaterală va fi supus spre aprobare Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. După aprobarea sa textul va fi înaintat părților spre acceptare.

4. Orice amendament va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni după ce toate părțile l-au informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptarea amendamentului.

CAPITOLUL V Clauze finale

ARTICOLUL 16 Semnarea și intrarea în vigoare

1. Convenția este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei și celorlalte state părți la Convenția culturală europeană. Aceste state își pot exprima consimțământul de a deveni părți prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnare în vederea ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel puțin 4 membre ale Consiliului Europei, își vor fi exprimat consimțământul de a deveni părți la prezenta convenție, în conformitate cu dispozițiile alin. 1.

4. Pentru orice stat semnatar care își va exprima ulterior consimțământul de a fi parte la prezenta convenție, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data exprimării consimțământului de a fi parte la convenție, în conformitate cu dispozițiile alin. 1.

ARTICOLUL 17 Aderarea

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei, în urma consultării părților care au aderat la convenție, va putea invita orice stat care nu este menționat la art. 16 alin. 1, precum și Comunitatea Europeană să adere la prezenta convenție, printr-o hotărâre luată de către majoritatea prevăzută la art. 20.d din statutul Consiliului Europei și cu unanimitatea reprezentanților statelor contractante cu drept de a face parte din Comitetul Miniștrilor.

2. Pentru orice stat care aderă sau pentru Comunitatea Europeană, în eventualitatea aderării, prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 18 Aplicabilitate teritorială

1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, să specifice teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenție.

2. Orice stat poate, la orice dată ulterioară, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenții asupra oricărui alt teritoriu specificat în declarație. În ceea ce privește acest teritoriu, prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei declarații de către secretarul general.

3. Orice declarație formulată în baza celor două paragrafe precedente poate, față de orice teritoriu specificat în declarația respectivă, să fie retrasă printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 19 Raporturi cu alte tratate și cu legislația comunitară

1. Dispozițiile prezentei convenții nu vor afecta prevederile tratatelor internaționale care sunt deja în vigoare sau care ar putea intra în vigoare, prin care se acordă sau vor fi acordate voluntarilor drepturi mai avantajoase.

2. În relațiile lor reciproce părțile care sunt membre ale Comunității Europene aplică regulile Comunității Europene și, prin urmare, nu vor aplica regulile care rezultă din prezenta convenție, cu excepția situației în care nu există o regulă comunitară referitoare la tema respectivă.

3. Părțile pot încheia între ele înțelegeri bilaterale sau multilaterale asupra temelor care reprezintă obiectul prezentei convenții, în scopul de a-i completa și de a-i întări dispozițiile sau de a facilita aplicarea principiilor incluse în convenție.

ARTICOLUL 20 Rezerve

Nu sunt admise rezerve la prezenta convenție.

ARTICOLUL 21 Denunțarea

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunțe prezenta convenție printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va produce efecte din prima zi a lunii ce urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 22 Notificări

Secretarul general al Consiliului Europei va aduce la cunoștință statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Europene și oricărui stat care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta convenție:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții, în conformitate cu art. 16 și 17;

d) orice declarație formulată în conformitate cu art. 4 alin. 2;

e) orice declarație formulată în conformitate cu art. 11 alin. 2;

f) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta convenție.

Drept care subsemnații deplin împuterniciți semnează prezenta convenție.

Încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va trimite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană și oricărui stat nemembru care a fost invitat să adere la prezenta convenție și Comunității Europene.

ANEXA Nr. I

CONTRACT

Prin prezentul contract
I. Organizația trimițătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . autorizată de organismul de coordonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se angajează:
- să îl (o) trimită pe domnul/doamna/domnișoara . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . . . pentru a participa la următoarea activitate în cadrul serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durata acestei activități este de la . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . .
Domnul/doamna/domnișoara . . . . . . . . . . . . . . . . . . va avea următoarele obligații:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
în cunoștință de faptul că aceste activități nu vor înlocui o muncă remunerată și că serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung nu înlocuiește în nici o împrejurare serviciul național obligatoriu;
- să asigure următoarele:
• cursuri de formare:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• cursuri de limbă:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• informații despre țara gazdă:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• certificat medical eliberat în data de . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . . . ;
- să suporte:
• cheltuielile de transport dus-întors ale domnului/doamnei/domnișoarei . . . . . . . . . de la . . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . .
• cheltuielile de asigurare ale domnului/doamnei/domnișoarei . . . . . . . . . . . . . 1), în eventualitatea că această persoană nu beneficiază de o asigurare în nume propriu.
Asigurarea acoperă următoarele riscuri:
II. Organizația gazdă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autorizată de organismul de coordonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se angajează:
- să îndeplinească formalitățile administrative și altele (viză, permis de rezidență, garantarea unor mijloace etc. );
- să asigure acoperirea următoarelor riscuri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- să elibereze un certificat de participare;
- să suporte:
- cazarea și masa pentru domnul/doamna/domnișoara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în perioada de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- banii de buzunar în sumă de . . . . . . . . . . . . . . . . pe zi/pe săptămână/pe lună;
- participarea la următoarele cursuri:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizația garantează că:
- activitatea nu va depăși . . . . . . . ore pe zi și . . . . . . . . . . ore pe săptămână;
- domnul/doamna/domnișoara . . . . . . . . . . va avea cel puțin o zi liberă pe săptămână2);
- domnul/doamna/domnișoara . . . . . . . . nu va fi obligat/obligată să presteze activități lucrative pentru o societate comercială sau să facă publicitate pentru aceasta.
III. Domnul/doamna/domnișoara . . . . . . . . . . care participă la serviciul de voluntariat pe termen lung descris mai sus, declară că el/ea a luat cunoștință despre drepturile și obligațiile lui/ei și se angajează să își îndeplinească obligațiile pe care le implică această activitate, îndeosebi să încheie o asigurare în nume propriu, dacă această obligație nu poate fi îndeplinită de către organizația trimițătoare și/sau de organizația gazdă.
Aprobat de organismul de coordonare din: Țara trimițătoare
Țara gazdă
Voluntarul și organizația trimițătoare Organizația gazdă

1) Această prevedere se aplică doar în situația în care țara gazdă nu asigură protecția voluntarului din punct de vedere social.

2) Cel puțin o zi pe lună va fi la alegerea voluntarului.

ANEXA Nr. II

CERTIFICAT

1. Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data nașterii (ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Locul nașterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Cetățean al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Numele și tipul organizației gazdă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Tipul activității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Durata activității: de la . . . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . .
10. Domeniul de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Certificat(e) primit(e) pe durata programului și anexat(e) . . . . . . . . . .
12. Programul a cuprins următoarele activități (rugăm a se oferi informații detaliate) . . . . . . . .
13. Excepții/deplasări în străinătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data Semnătura Funcția Ștampila
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

;
se încarcă...