Consiliul Europei

Convenția europeană asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret din 11.05.2000 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 mai 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Strasbourg, 11 mai 2000

Seria de tratate europene - 175

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte state părți la Convenția culturală europeană, semnatare ale prezentei convenții,

având în vedere că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

având în vedere că promovarea serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung este o parte importantă a politicii guvernamentale față de tineri,

recunoscând în mod deosebit necesitatea dezvoltării și promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung, sub toate formele sale, la nivel european,

având în vedere că serviciul de voluntariat transnațional efectuat peste hotare împreună cu alți tineri contribuie la educația civică, la proiecte interculturale și la formarea unei conștiințe europene,

fiind încredințate că serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung, pe lângă faptul că oferă un cadru de educație nonformală pentru voluntari și colaboratorii acestora, reprezintă pentru tineri un prilej de a deprinde și a promova solidaritatea, precum și de a fi folositori societății,

conștiente fiind că tinerii voluntari care doresc să îndeplinească serviciul de voluntariat în străinătate întâmpină dificultăți,

subliniind importanța șanselor egale pentru tineri și considerând că serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung trebuie să fie accesibil tuturor tinerilor, indiferent de posibilitățile lor financiare,

ținând seama de faptul că autoritățile publice pot contribui la asigurarea și la controlul punerii în practică a principiilor de mai sus în cadrul legislației naționale și în conformitate cu reglementările din țările respective,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiectul și scopurile serviciului de voluntariat

1. Serviciul de voluntariat urmărește scopuri educative și conține elemente de inițiere interculturală, fiind efectuat de voluntari aflați în responsabilitatea unor organizații, după cum sunt definite la art. 2 alin. 2 din prezenta convenție.

2. Serviciul de voluntariat trebuie să se bazeze pe o activitate neremunerată și pe o decizie liber consimțită a voluntarului.

3. Serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung nu înlocuiește serviciul național obligatoriu, acolo unde acesta există, și nu se poate substitui unei activități remunerate.

ARTICOLUL 2 Definiții

Pentru scopurile prezentei convenții:

1. voluntar înseamnă o persoană care are reședința legală pe teritoriul uneia dintre părți și se află pe teritoriul altei părți pentru o perioadă neîntreruptă, nu mai mică de 3 luni și nu mai mare de 12 luni, pentru a desfășura activități cu normă întreagă în cadrul serviciului de voluntariat. Voluntarul poate fie să aparțină de organizațiile trimițătoare sau de organizațiile gazdă menționate la alin. 2, fie să coopereze cu acestea;

2. organizații trimițătoare sau organizații gazdă înseamnă:

- organizații neguvernamentale și nonprofit care își asumă serviciul de voluntariat în beneficiul societății și care contribuie la dezvoltarea democrației și solidarității; sau

- organizații de tineret, înțelegând prin acestea organizații neguvernamentale care funcționează pentru tineri și sunt conduse de tineri; sau

- autorități publice locale; sau

- orice alte organizații doritoare să dezvolte proiectele specifice de voluntariat care vor fi aprobate de organismele de coordonare definite la alin. 4;

3. serviciu de voluntariat transnațional pe termen lung înseamnă o activitate voluntară desfășurată în străinătate, fără nici un fel de remunerație pentru voluntar și prin care se creează un proces de educație nonformală ce se răsfrânge atât asupra voluntarului, cât și asupra persoanelor cu care acesta colaborează;

4. organism de coordonare înseamnă orice autoritate desemnată de către una dintre părți, în conformitate cu dispozițiile art. 4 din prezenta convenție.

ARTICOLUL 3 Obligațiile părților

1. Părțile se obligă să își asigure reciproc un cadru cât mai larg de cooperare cu privire la serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung, în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții.

2. Părțile se obligă totodată să promoveze dezvoltarea unui concept comun asupra serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung.

3. Dispozițiile prezentei convenții nu vor afecta prevederile mai favorabile din legislația națională în ceea ce privește statutul sau regimul legal al serviciului de voluntariat.

ARTICOLUL 4 Organismele de coordonare

1. Părțile desemnează organisme de coordonare care sunt însărcinate cu îndeplinirea măsurilor descrise în prezenta convenție.

2. Fiecare parte, în momentul semnării sau al depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, comunică secretarului general al Consiliului Europei numele și adresa organismului de coordonare desemnat în conformitate cu alin. 1.

3. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta va acorda recunoaștere organizațiilor trimițătoare și organizațiilor gazdă din țara respectivă în aplicarea dispozițiilor prezentei convenții.

4. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta este împuternicit să aprobe activitățile serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung care se desfășoară pe teritoriul său cu 30 de zile înainte de începerea serviciului, certificând că acestea sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și cu prevederile art. 6 din prezenta convenție.

5. În scopul punerii în practică a convenției, organismele de coordonare sau organismele desemnate de către acestea vor face schimb de informații referitor la protecția împotriva riscurilor menționate la art. 11 și vor depune toate eforturile să asigure îndrumarea și evaluarea corespunzătoare a activităților serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung.

6. Fiecare organism de coordonare sau un organism desemnat de către acesta va depune toate eforturile pentru a facilita rezolvarea oricăror dificultăți pe care le poate ridica derularea unui contract încheiat în conformitate cu dispozițiile art. 6.

CAPITOLUL II Activitățile serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung

ARTICOLUL 5 Limita de vârstă

1. Voluntarii nu vor avea vârsta sub 18 ani sau peste 25 de ani la începutul serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung.

2. Părțile pot totuși încheia acorduri bilaterale sau multilaterale între ele, cu derogări de la dispozițiile alin. 1.

ARTICOLUL 6 Contractul

1. Orice activitate va constitui obiectul unui contract și se va desfășura în conformitate cu legislația țării gazdă.

2. Un model de contract, orientativ și fără caracter obligatoriu, este prevăzut în anexa nr. I la prezenta convenție.

3. Un exemplar al contractului menționat la alin. 1 se depune la organismul de coordonare din țara gazdă sau la organismul desemnat de către acesta.

4. Contractul specifică, inter alia, condițiile în care voluntarul trebuie să desfășoare activități în organizația gazdă.

ARTICOLUL 7 Certificatul medical

Fiecare parte se asigură că organizația trimițătoare pune la dispoziție un certificat medical eliberat de autoritățile publice responsabile cu sănătatea, întocmit cu mai puțin de 3 luni înainte de începerea serviciului de voluntariat, și care indică starea generală de sănătate a voluntarului.

ARTICOLUL 8 Formarea voluntarilor

1. Fiecare parte, prin organismele de coordonare, se asigură că organizația trimițătoare și/sau organizația gazdă adoptă măsuri corespunzătoare pentru a oferi voluntarilor, înainte de începerea serviciului de voluntariat, o pregătire și o formare adecvate activității pe care voluntarii urmează să o desfășoare.

2. Voluntarii vor fi informați îndeosebi asupra principalelor prevederi legislative, structuri sociale și economice ale țării gazdă și vor primi noțiuni generale despre limba, cultura și istoria țării gazdă.

ARTICOLUL 9 Drepturile voluntarilor

1. Voluntarilor li se asigură cazare și masă de către organizația gazdă.

2. Voluntarilor li se asigură posibilități corespunzătoare pentru o dezvoltare profesională, interculturală și lingvistică. În acest scop li se acordă toate facilitățile care au legătură cu organizarea activității pe care o desfășoară.

3. Voluntarii au cel puțin o zi întreagă liberă pe săptămână, iar într-o lună cel puțin una dintre aceste zile libere este la alegerea voluntarului.

4. Voluntarii primesc ca bani de buzunar o sumă corespunzătoare, care se stabilește de comun acord între organizațiile trimițătoare și organizațiile gazdă.

5. Aceste drepturi sunt acordate cu respectarea cadrului legislativ al țării gazdă.

ARTICOLUL 10 Reglementări financiare

1. Sprijinul financiar pentru activitățile serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung poate fi asigurat prin:

a) contribuții de la autoritățile publice naționale, regionale și locale, de la organizațiile internaționale și organismele de coordonare desemnate în conformitate cu dispozițiile art. 4 din prezenta convenție;

b) contribuții de la organizații nonprofit recunoscute;

c) contribuții de la societăți private, în conformitate cu dispozițiile alin. 2;

d) contribuții personale sau altele;

e) orice combinare a surselor mai sus menționate.

2. Contribuțiile în conformitate cu dispozițiile alin. 1, contribuțiile în natură sau donațiile nu pot obliga voluntarii să desfășoare activități lucrative în numele unei societăți comerciale sau să facă publicitate pentru aceasta.

ARTICOLUL 11 Asigurări împotriva riscului

1. Riscurile în materie de sănătate și accidente, precum și răspunderea civilă sunt suportate fie pe baza prevederilor din legislația națională, fie prin acordurile bilaterale sau multilaterale în vigoare sau, în lipsa acestora, printr-o asigurare individuală încheiată și plătită de către voluntarul respectiv ori în numele acestuia.

2. Fiecare parte comunică, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, mijloacele de acoperire a riscurilor menționate. Orice modificare a acestor mijloace este adusă la cunoștință secretarului general al Consiliului Europei de către părți.

3. Nivelul despăgubirilor va corespunde nivelului prevăzut în legislația națională sau în acordurile bilaterale sau multilaterale.

ARTICOLUL 12 Certificate

Fiecare parte, prin organismele sale de coordonare, se asigură că, pe durata perioadei activității de voluntariat transnațional pe termen lung, cât și la încheierea programului serviciului de voluntariat, organizația gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de participare în conformitate cu modelul indicat în anexa nr. II la prezenta convenție. Anexa nr. II este doar orientativă și fără caracter obligatoriu.

ARTICOLUL 13 Formalități administrative

1. Candidații pentru serviciul de voluntariat transnațional pe termen lung, care se adresează autorităților responsabile în scopul obținerii unui permis de rezidență temporară pe durata serviciului lor de voluntariat, vor prezenta contractul semnat de către cele trei părți și documentul de identitate.

2. Fiecare parte se va strădui pe cât posibil să reducă obstacolele administrative care restricționează mobilitatea voluntarilor.

CAPITOLUL III Consultări multilaterale

ARTICOLUL 14 Consultări multilaterale

1. Părțile, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a convenției și din 5 în 5 ani după aceea, eventual mai frecvent dacă majoritatea părților solicită astfel, vor desfășura consultări multilaterale pentru a examina aplicarea prezentei convenții și dacă este recomandabilă revizuirea sau extinderea oricăreia dintre dispozițiile acesteia.

2. Orice parte poate fi reprezentată la consultările multilaterale de către unul sau mai mulți delegați. Fiecare delegație are un singur vot. Părțile vor stabili regulile de procedură pentru consultări.

3. Orice stat la care face trimitere art. 16 alin. 1 sau Comunitatea Europeană și care nu este parte la prezenta convenție poate fi reprezentat la consultările multilaterale de către un observator.

4. După fiecare întâlnire părțile vor prezenta Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei un raport asupra consultării și aplicării dispozițiilor prezentei convenții.

CAPITOLUL IV Amendamente

ARTICOLUL 15 Amendamente

1. Orice amendament la art. 1-15 ale prezentei convenții, propus de către una dintre părți sau de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei va fi adus la cunoștință secretarului general al Consiliului Europei și înaintat de către acesta statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Europene și oricărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta convenție, în conformitate cu dispozițiile art. 17.

2. Orice amendament propus în conformitate cu dispozițiile alin. 1 va fi examinat într-o consultare multilaterală nu înainte de două luni de la data comunicării sale de către secretarul general al Consiliului Europei. Textul va fi adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul părților.

3. Orice amendament adoptat într-o consultare multilaterală va fi supus spre aprobare Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. După aprobarea sa textul va fi înaintat părților spre acceptare.

4. Orice amendament va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni după ce toate părțile l-au informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptarea amendamentului.

CAPITOLUL V Clauze finale

ARTICOLUL 16 Semnarea și intrarea în vigoare

1. Convenția este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei și celorlalte state părți la Convenția culturală europeană. Aceste state își pot exprima consimțământul de a deveni părți prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnare în vederea ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel puțin 4 membre ale Consiliului Europei, își vor fi exprimat consimțământul de a deveni părți la prezenta convenție, în conformitate cu dispozițiile alin. 1.

4. Pentru orice stat semnatar care își va exprima ulterior consimțământul de a fi parte la prezenta convenție, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data exprimării consimțământului de a fi parte la convenție, în conformitate cu dispozițiile alin. 1.

ARTICOLUL 17 Aderarea


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...