Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

Modificări (5), Puneri în aplicare (25), Acțiuni respinse (1), Referințe (74), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 1999
Formă aplicabilă de la 22 august 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Prezenta ordonanță de urgență constituie cadrul juridic pentru organizarea activității de audit financiar și reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență (5)

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera. Jurisprudență (2)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândește această calitate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit această calitate și sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independentă a profesiei pot desfășura: Modificări (1)

a) activitatea de audit financiar;

b) activitatea de audit intern;

c) activități de consultanță financiar-contabilă și fiscală;

d) activități de asigurare a managementului financiar-contabil;

e) activități de pregătire profesională de specialitate în domeniu;

f) activități de expertiză contabilă;

g) activități de evaluare;

h) activități de reorganizare judiciară și lichidare.

(3) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitățile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitățile respective, după caz, și a principiului independenței. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Auditorii financiari, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi și percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate și integritate profesională.

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea și atribuțiile Camerei Auditorilor Financiari din România Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Se înființează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, ca organizație profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

(2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Camera are următoarele atribuții: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) elaborează următoarele documente:

a1) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:

- organele de conducere ale Camerei și modul de desemnare a acestora;

- atribuțiile și răspunderile Camerei;

- regulile de atribuire și atragere a calității de auditor financiar;

- cerințele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activității de audit financiar;

- abaterile disciplinare, sancțiunile disciplinare și procedura de disciplină;

a2) Codul privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar;

a3) standardele de audit;

a4) programa analitică pentru examenul de aptitudini profesionale;

a5) Normele privind procedurile de control al calității auditului financiar; Puneri în aplicare (1)

a6) Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari; Puneri în aplicare (1)

a7) Normele privind procedurile minimale de audit;

Reglementările prevăzute la lit. a2)-a7) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei;

b) atribuie calitatea de auditor financiar și emite autorizații pentru exercitarea acestei profesii; Referințe (1)

c) organizează și urmărește programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

d) controlează calitatea activității de audit financiar;

e) promovează actualizarea legislației prin instituțiile abilitate, precum și a normelor de audit financiar, în concordanță cu reglementările instituțiilor profesionale europene și internaționale; Puneri în aplicare (1)

f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei; Puneri în aplicare (1)

g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condițiile prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei;

h) asigură reprezentarea internațională a profesiei de auditor financiar din România;

i) emite reguli și proceduri în limitele și competențele stabilite în regulamentul de organizare și funcționare, prin care să se asigure respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Camera are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acordă în folosință gratuită pe 10 ani spațiul necesar desfășurării activității la adresa menționată mai sus. Modificări (1)

(2) Camera poate înființa reprezentanțe în țară și în străinătate.

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința, Consiliul și Biroul permanent al Consiliului Camerei. Puneri în aplicare (2)

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeași perioadă, Biroul permanent, precum și persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare. Referințe (2)

(5) Hotărârile Conferinței și ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu această calitate, sunt obligați să solicite suspendarea lor din funcția pe care o dețin în Consiliu, pe durata incompatibilității.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice și juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.

(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activității de audit financiar. Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.

(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declarației date pe propria răspundere. Puneri în aplicare (1)

(4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care consideră că întrunesc cerințele prezentei ordonanțe de urgență poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.

Art. 9. -

Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnați de adunarea generală a entității economice respective, decad din această calitate:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soții administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la entitatea economică auditată;

c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator, potrivit legii;

d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt licențiate ale unei facultăți cu profil economic și au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) au promovat testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu; Puneri în aplicare (1)

c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerințele Codului privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar.

(2) Camera stabilește normele pentru desfășurarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit financiar.

(3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregătire practică prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societăți de profil, cu forme legale de încadrare sau fără remunerație, potrivit normelor elaborate de Cameră, pentru care entitățile economice menționate mai sus vor elibera adeverința de efectuare a stagiului.

CAPITOLUL III Reguli de atribuire a calității de auditor financiar Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Pentru atribuirea calității de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

A. Persoanele fizice:

a) să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1);

b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) și b);

c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 13.

B. Persoanele juridice:

a) persoanele care efectuează auditul financiar al situațiilor financiare în numele societăților de audit trebuie să satisfacă condițiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deținută direct sau indirect de persoane fizice ori societăți de audit care satisfac condițiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;

c) majoritatea membrilor consiliului de administrație al unei societăți de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăți de audit care satisfac condițiile prevăzute la lit. A ori la art. 12.

Art. 12. - Modificări (1)

Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea și să acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar și persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții: Referințe (3)

A. Persoanele fizice trebuie:

a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat;

b) să fi fost pentru cel puțin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, acționarul unei societăți ori grup de societăți care are în obiectul de activitate auditul financiar;

c) să satisfacă cerințele Codului de etică profesională al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC);

d) să facă dovada că posedă cunoștințele necesare pentru desfășurarea activității de audit financiar în România.

B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăți în care majoritatea acționarilor sau/și a angajaților deține calitatea de auditor financiar în statul respectiv.

C. Atribuirea calității de membru al Camerei și acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

Art. 13. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice, precum și capacitatea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calității de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei.

(3) Examenul constă în susținerea de probe scrise la următoarele discipline:

a)

a1) audit financiar;

a2) contabilitate generală: reglementări naționale, europene și internaționale; aspecte teoretice, metodologice și practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internațională; evaluarea elementelor bilanțiere; determinarea profitului și pierderii;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...