Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2341/2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016L2341

Modificări (...)

În vigoare de la 12 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, în special, articolul 53, articolul 62 și articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 451, 16.12.2014.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 24 noiembrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 decembrie 2016.

întrucât:

(1) Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial(4). Întrucât urmează să se efectueze modificări suplimentare, respectiva directivă ar trebui reformată, din motive de claritate.

(3) Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 235, 23.9.2003).

(4) A se vedea anexa I partea A.

(2) Pe piața internă, instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) ar trebui să poată să funcționeze în alte state membre și să asigure un nivel ridicat de protecție și de siguranță membrilor și beneficiarilor schemelor de pensii ocupaționale.

(3) Prezenta directivă își propune o armonizare minimă și, prin urmare, aceasta nu ar trebui să împiedice menținerea sau introducerea de către statele membre a unor dispoziții suplimentare în vederea protejării membrilor și a beneficiarilor schemelor de pensii ocupaționale, cu condiția ca aceste dispoziții să fie consecvente cu obligațiile care revin statelor membre în temeiul dreptului Uniunii. Prezenta directivă nu vizează aspecte de legislație socială, a muncii, fiscală sau de drept al contractelor la nivel național și nici caracterul adecvat al dispozițiilor referitoare la pensii din statele membre.

(4) Pentru a facilita într-o mai mare măsură mobilitatea lucrătorilor între statele membre, prezenta directivă urmărește să asigure o bună guvernanță corporativă, informarea membrilor schemelor de pensii, precum și transparența și siguranța pensiilor ocupaționale.

(5) Modul în care IORP sunt organizate și reglementate diferă semnificativ de la un stat membru la altul. Schemele de pensii ocupaționale sunt administrate atât de IORP, cât și de întreprinderi de asigurare de viață. Prin urmare, nu ar fi corespunzătoare o abordare generală în ceea ce privește IORP. Comisia și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) (EIOPA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, ar trebui să aibă în vedere diferitele tradiții ale statelor membre în ceea ce privește activitățile lor și să nu aducă atingere legislației sociale și legislației muncii din statele membre în stabilirea modului de organizare al IORP.

(6) Directiva 2003/41/CE a reprezentat prima măsură legislativă în direcția instituirii unei piețe interne pentru furnizarea de pensii ocupaționale organizate la nivelul Uniunii. O piață internă veritabilă pentru furnizarea de pensii ocupaționale rămâne esențială pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Uniune și pentru abordarea provocărilor legate de îmbătrânirea populației. Directiva respectivă, care datează din 2003, nu a fost substanțial modificată pentru a se introduce un sistem de guvernanță modern bazat pe riscuri care să se aplice și IORP. Pentru dezvoltarea unor pensii ocupaționale sigure și stabile în toate statele membre prezintă în continuare importanță reglementarea și supravegherea adecvate la nivelul Uniunii și la nivel național.

(7) Ca principiu general, IORP ar trebui să țină seama, atunci când este cazul, de obiectivul asigurării echilibrului dintre generații în cadrul schemelor de pensii ocupaționale, vizând o dispersie echitabilă a riscurilor și o repartizare echitabilă a beneficiilor între generații în furnizarea de pensii ocupaționale.

(8) Sunt necesare măsuri adecvate pentru îmbunătățirea în continuare a sistemelor private complementare pentru pensii, cum ar fi schemele de pensii ocupaționale. Acest lucru este important, deoarece sistemele de securitate socială sunt supuse unor presiuni crescânde, ceea ce înseamnă că se bazează din ce în ce mai mult pe pensiile ocupaționale pentru a se completa celelalte surse de pensie. IORP le revine un rol important în finanțarea pe termen lung a economiei Uniunii și în asigurarea unor pensii sigure. IORP reprezintă o parte vitală a economiei Uniunii, deținând active în valoare de 2,5 trilioane EUR în numele a aproximativ 75 de milioane de membri și beneficiari. Pensiile ocupaționale ar trebui îmbunătățite, fără însă a se pune sub semnul întrebării importanța majoră a sistemelor de pensii din sistemul asigurărilor sociale în ceea ce privește o protecție socială sigură, durabilă și eficientă, care să garanteze un standard de viață decent la bătrânețe și care, prin urmare, ar trebui să se afle în centrul obiectivului de consolidare a modelelor sociale europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...