Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, al transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009 și intrat în vigoare la data de 27 august 2009, prevederile fiind direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene,

în scopul îmbunătățirii regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și pentru îndeplinirea standardelor stabilite prin Rezoluția 1540 a Consiliului de Securitate al ONU din 28 aprilie 2004 și prin rezoluțiile subsecvente acesteia,

considerând că adoptarea prezentului proiect de act normativ permite extinderea controlului operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special asupra tranzitului de produse cu dublă utilizare necomunitare, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea, diseminarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor lor purtătoare sau pot fi destinate, integral ori parțial, unei utilizări finale militare, precum și introducerea unor sancțiuni pentru încălcarea prevederilor revizuite,

având în vedere faptul că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență va afecta în mod semnificativ controlul operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, iar în situația constatării de către Curtea Europeană de Justiție a neîndeplinirii de către un stat membru a obligațiilor ce îi revin putându-se aplica sancțiuni pecuniare sub forma unor sume forfetare sau a unei amenzi,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, precum și măsurile necesare în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 29 mai 2009, denumit în continuare Regulamentul Consiliului, precum și respectarea Acțiunii Comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistenței tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000, denumită în continuare Acțiune comună.

Art. 2. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește:

a) drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice române ori rezidente în România care derulează operațiuni cu produse cu dublă utilizare și asistență tehnică ce vizează anumite utilizări finale militare;

b) componentele sistemului național de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare;

c) măsurile necesare aplicării prevederilor legislației în domeniu, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului, inclusiv sancțiunile pentru nerespectarea acestora. Modificări (1)

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) produse cu dublă utilizare, operațiune de export, exportator, declarație de export, intermediar, servicii de intermediere, tranzit, autorizație individuală de export, autorizație globală de export, autorizație generală națională de export, autorizație generală comunitară de export, teritoriu vamal al Uniunii Europene, produse cu dublă utilizare necomunitare, utilizare finală militară, declarația destinatarului final, transfer - definite și având înțelesul conform prevederilor Regulamentului Consiliului; Modificări (1)

b) destinatar - orice persoană către care se expediază produsele cu dublă utilizare;

c) destinatar final - orice persoană care utilizează în fapt produsele cu dublă utilizare care fac obiectul operațiunilor supuse controlului;

d) utilizare finală - scopul exact în care vor fi utilizate produsele;

e) destinație finală - locul de utilizare finală a produselor;

f) țară terță - orice țară din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;

g) asistență tehnică - operațiune, astfel cum este definită la art. 1 lit. a) și b) din Acțiunea comună;

h) regimuri internaționale de control al exporturilor, organisme și tratate - conform definiției din art. 1 lit. c) din Acțiunea comună.

Art. 4. -

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX, este autoritatea națională în domeniul controlului operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență și în conformitate cu Regulamentul Consiliului următoarele operațiuni cu produse cu dublă utilizare: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) exportul, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de produse software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon unor persoane sau parteneri din afara Uniunii Europene; Puneri în aplicare (1)

b) transferul intracomunitar; Modificări (1)

c) serviciile de intermediere;

d) tranzitul;

e) asistența tehnică.

(2) Se supun regimului de control destinația și utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul operațiunilor prevăzute la alin. (1).

(3) Se supun regimului de control sursele potențiale de export ale produselor cu dublă utilizare create ca urmare a unor activități de cercetare, dezvoltare, producere. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Modificări (1)

Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, operațiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului.

Art. 7. - Referințe (1)

(1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și operațiunile cu produse cu dublă utilizare care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului, în situațiile prevăzute la art. 4 și 8 din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(2) Operațiunile cu aceste produse se supun regimului de control prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare menționate la art. 5 alin. (1) se realizează ținând seama de:

a) obligațiile ce decurg din sancțiunile impuse de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, deciziile adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe și de securitate comună și modalitățile de punere în aplicare a acestora, regulamentele Uniunii Europene, deciziile OSCE, cu derogările prevăzute potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;

b) considerente de politică externă și securitate națională;

c) existența unor informații întemeiate potrivit cărora operațiunile cu produse cu dublă utilizare menționate la art. 5 alin. (1) ar putea fi legate de activități teroriste, de amenințare a securității publice, a siguranței naționale și de încălcare a drepturilor omului;

d) obiectivul neproliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor purtătoare de asemenea arme;

e) principiul cooperării cu statele care promovează o politică de neproliferare similară.

CAPITOLUL III Autorizarea prin licență

SECȚIUNEA 1 Autorizarea prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și controlul asistenței tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) Operațiunile cu produse cu dublă utilizare se supun autorizării prin eliberarea de licențe. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenul licență este identic, ca definiție, cu termenul autorizație, utilizat în Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(2) Tipurile de licențe care se emit de către ANCEX pentru operațiuni cu produse cu dublă utilizare sunt:

a) licență individuală de export;

b) licență globală de export;

c) licență generală națională de export;

d) licență pentru serviciile de intermediere;

e) licență pentru tranzit.

(3) Cererile pentru licențele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), d) și e) se transmit la ANCEX pe modelele de formulare publicate în anexele IIIa și IIIb la Regulamentul Consiliului, completate în totalitate și semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor conținute în cerere și în documentele anexate. Modificări (1)

(4) ANCEX soluționează cererile de licență în termen de maximum 45 de zile de la data depunerii documentației complete necesare. Puneri în aplicare (1)

(5) Cererile pentru licențe se aprobă sau se resping prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(6) Ministrul afacerilor externe poate delega competența de emitere a ordinului privind eliberarea sau respingerea unei licențe.

(7) Licențele generale naționale de export pot fi folosite de către toți exportatorii stabiliți sau care au reședința în România, în condițiile menționate în licență.

(8) Pentru anumite exporturi de produse cu dublă utilizare către destinațiile și în condițiile menționate în anexa II la Regulamentul Consiliului, exportatorii pot beneficia de licența generală comunitară de export nr. EU001. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Operațiunile de export cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului și asistența tehnică se efectuează în baza licențelor individuale de export, valabile pentru tipurile și categoriile specificate. Modificări (1)

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licență individuală de export, se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(3) Valabilitatea licenței individuale de export este de maximum un an de la data emiterii și poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată la ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(4) Autorizarea prin licență a operațiunii de export este condiționată de prezentarea unei declarații de utilizare finală, a altor documente justificative sau, după caz, a unui certificat de utilizare finală.

(5) Exportatorul este obligat să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din țara de destinație sau alte documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinație. Certificatul de control al livrării sau documentele doveditoare se prezintă la ANCEX în original sau copie certificată, în termen de cel mult 4 luni de la data livrării.

(6) Licențele individuale de export pot face obiectul unor condiții speciale, impuse de către ANCEX, specificate în licența emisă.

(7) ANCEX poate cere solicitantului de licență alte documente justificative pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenței.

Art. 11. -

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se pot elibera licențe globale de export, valabile pentru tipurile și categoriile de produse cu dublă utilizare specificate. Modificări (1)

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licență globală de export se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(3) Exportatorii pot beneficia de licențe globale în condițiile în care au implementat un sistem de administrare și de control intern pentru transferul produselor, denumit generic programul intern de control, care va fi certificat de către ANCEX.

(4) Valabilitatea licenței globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenței poate fi prelungit de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată la ANCEX cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(5) Într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte la ANCEX un raport privind operațiunile de export efectuate conform licenței globale de export.

Art. 12. -

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului cu excepția produselor menționate în partea a 2-a a anexei II la Regulamentul Consiliului și pentru transferul produselor prevăzute în partea I a anexei IV la Regulamentul Consiliului, poate fi solicitată o licență generală națională de export. Modificări (1)

(2) Exportatorul care intenționează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul României folosind licențele generale naționale de export este obligat să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a unei astfel de licențe.

(3) ANCEX înregistrează exportatorul în termen de 10 zile de la data prezentării solicitării în scris, în condițiile prevăzute la art. 9 din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(4) Exportatorul indică în declarația vamală faptul că utilizează licența generală națională înscriind numărul licenței în rubrica 44 a acestui document.

(5) Exportatorul care utilizează licența generală națională de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licențe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(6) La cererea ANCEX, exportatorul transmite informații privind exporturile desfășurate în conformitate cu licențele generale naționale de export.

(7) Licențele generale naționale de export se emit în conformitate cu elementele comune prevăzute în anexa IIIc la Regulamentul Consiliului, prin ordin al ministrului afacerilor externe, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(8) Documentele de transport care însoțesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licența generală națională de export trebuie să fie însoțite de o declarație a exportatorului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(9) Într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte ANCEX un raport al operațiunilor de export efectuate conform licenței generale naționale de export.

(10) Licența generală națională de export produce efecte până la încetarea valabilității acesteia prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Exportatorul care utilizează licența generală comunitară are obligația să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a acesteia, iar ANCEX va notifica exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

(2) Exportatorul care utilizează licența generală comunitară de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licențe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

Art. 14. -

(1) Serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se efectuează în baza licenței pentru servicii de intermediere, dacă solicitantul a fost informat de către ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se extind și pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(3) Este necesară o licență pentru servicii de intermediere și pentru situația în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor.

Art. 15. -

(1) Pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se poate impune obligația obținerii unei licențe dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, oricăreia dintre utilizările menționate în art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...