Parlamentul României

Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Importul mostrelor de îngrășăminte

Art. 1. -

Importul mostrelor de îngrășăminte clasificate la pozițiile tarifare 31.01-31.05 prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează pe baza certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte.

Art. 2. -

Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte se emite de Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - I.C.P.A. București, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) îngrășământ - materialul a cărui funcție principală este aportul de substanțe nutritive adus plantelor;

b) certificat de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte - document eliberat de autoritatea emitentă prevăzută la art. 2, în baza căruia este permis importul mostrelor de îngrășăminte din țări din afara Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) certificat de abilitare - document eliberat de autoritatea emitentă prevăzută la art. 13, în baza căruia este permis importul îngrășămintelor din țări din afara Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. -

(1) Mostrele de îngrășăminte sunt importate în baza certificatului de abilitare pentru importul mostrelor și sunt utilizate în activitatea de cercetare-testare, în vederea autorizării îngrășământului cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru:

a) teste de eficacitate biologică;

b) analize fizico-chimice.

(2) În urma testărilor se eliberează autorizația RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Pentru obținerea certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte, solicitantul autorizării transmite autorității emitente prevăzute la art. 2 următoarele documente:

a) solicitare în scris, din care să rezulte: numele sau denumirea importatorului și sediul social al firmei, lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor pentru care solicită abilitarea;

b) declarație privind scopul importului de mostre de îngrășăminte;

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului.

Art. 6. -

(1) Cantitățile de mostre necesare efectuării analizelor fizico-chimice și testelor în vederea autorizării unui îngrășământ sunt:

a) pentru teste de eficacitate biologică, cantitatea de mostre este stabilită de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - I.C.P.A. București, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, în funcție de doza recomandată de producător;

b) pentru analize fizico-chimice, în doza recomandată de laboratoarele autorizate să execute astfel de tipuri de analize.

(2) Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte se eliberează o singură dată pentru cantitatea de mostră prevăzută la alin. (1), separat pentru fiecare tip de analize sau teste.

Art. 7. -

Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

Art. 8. -

Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte este valabil pentru un singur transport și pentru o singură operațiune vamală.

Art. 9. -

(1) Autoritatea vamală permite importul mostrelor de îngrășăminte în baza documentului prevăzut la art. 1, care se prezintă în original la biroul vamal.

(2) Biroul vamal la care se realizează operațiunea de vămuire a produselor la import, la definitivarea operațiunii de vămuire, vizează și păstrează o copie a certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte, pe care o anexează la declarația vamală de import.

Art. 10. -

Importatorul de mostre de îngrășăminte are următoarele obligații:

a) să anunțe autoritatea emitentă cu privire la orice modificare intervenită în documentația depusă pentru obținerea certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte, în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării;

b) să utilizeze certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrășăminte numai în condițiile și în scopul pentru care a fost emis.

Art. 11. -

Birourile vamale solicită, prin convocare scrisă, transmisă prin fax sau e-mail, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, participarea la controlul vamal a reprezentanților direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceștia confirmă prin fax sau e-mail, în cel mai scurt timp, participarea la controlul vamal și nominalizează persoana împuternicită.

CAPITOLUL II Importul îngrășămintelor

Art. 12. -

Importul îngrășămintelor, clasificate la pozițiile tarifare 31.01-31.05 prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează pe baza certificatului de abilitare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 13. -

Certificatele de abilitare se emit de direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 14. -

(1) În scopul obținerii certificatelor de abilitare, importatorii prezintă autorității emitente prevăzute la art. 13 următoarele documente:

a) solicitare în scris, din care să rezulte: numele ori denumirea importatorului și sediul social al firmei, lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor pentru care solicită abilitarea;

b) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului;

c) copie a autorizației RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT și a buletinului de analiză pentru atestarea conformității îngrășământului cu datele înscrise în autorizație, emis de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - I.C.P.A. București, conform art. 4 alin. (2);

d) copie a etichetei produsului care este introdus în țară sau a documentelor de însoțire a mărfii în cazul îngrășămintelor în vrac, în două exemplare, din care un exemplar însoțește certificatul de abilitare.

(2) În cazul importurilor de azotat de amoniu, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1.348/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea de 2-(2-metoxietoxi) etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și azotat de amoniu, aceștia trebuie să respecte toate cerințele de siguranță impuse de anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Copia etichetei ce se anexează certificatului de abilitare este vizată de autoritatea emitentă și va avea inscripționat numărul certificatului de abilitare.

Art. 15. -

Certificatele de abilitare se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.

Art. 16. -

Certificatul de abilitare este valabil o perioadă de 12 luni de la data emiterii.

Art. 17. -

(1) Autoritatea vamală permite importul îngrășămintelor în baza documentului prevăzut la art. 12, care se prezintă în original la biroul vamal.

(2) Biroul vamal la care se realizează operațiunea de vămuire a produselor de import, pe versoul certificatului de abilitare, ține evidența cantitativă a îngrășămintelor importate până la epuizarea cantității înscrise în certificat, vizând și înscriind data pentru fiecare mențiune. O copie a certificatului de abilitare astfel completat se anexează la declarația vamală, originalul acestuia fiind păstrat de importator.

(3) Personalul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează operațiunea de vămuire a produselor la import, pe versoul certificatului de abilitare, ține evidența cantitativă a îngrășămintelor importate până la epuizarea cantității înscrise în certificat, vizând și înscriind data pentru fiecare mențiune. O copie a certificatului de abilitare astfel completat se anexează de personalul vamal la declarația vamală, originalul acestuia fiind păstrat de importator.

Art. 18. -

Importatorul are următoarele obligații:

a) să depună documentația completă în vederea obținerii certificatului de abilitare;

b) să anunțe autoritatea emitentă cu privire la orice modificare intervenită în documentația depusă pentru obținerea certificatului de abilitare, în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării;

c) să utilizeze certificatul de abilitare numai în condițiile și în scopul pentru care a fost emis și pentru perioada de valabilitate respectivă.

Art. 19. -

Certificatul de abilitare se anulează de către autoritatea emitentă în următoarele situații:

a) când se constată că documentele însoțitoare nu sunt autentice, la controalele prevăzute la art. 11;

b) când se constată, ulterior vămuirii, de către organele de control ale autorității emitente prevăzute la art. 13 neconformitatea produselor cu documentele în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare;

c) la solicitarea importatorului.

Art. 20. -

Decizia privind anularea certificatului de abilitare, precum și motivul acesteia, împreună cu măsurile dispuse privind produsele în cauză, se comunică în scris de către autoritatea emitentă Autorității Naționale a Vămilor, în termen de 48 de ore de la data și ora anulării acestuia. În situația în care, în intervalul de la luarea deciziei de anulare până la încunoștințarea efectivă a biroului vamal asupra instituirii deciziei de anulare, produsele înscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vămuite la import, biroul vamal comunică aceasta Autorității Naționale a Vămilor, în vederea informării autorității emitente, care ia măsurile ce se impun.

CAPITOLUL III Contravenții și sancțiuni

Art. 21. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 10, 11, art. 19 lit. b) și c) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul direcțiilor de agricultură și dezvoltare rurală județene și, respectiv, a municipiului București.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art. 22. -

Prevederile art. 21 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 23. -

Autoritatea emitentă prevăzută la art. 13 are obligația de a face publică lista importatorilor abilitați pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în a cărui subordine își desfășoară activitatea, și de a menține și actualiza evidențele importatorilor cărora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de abilitare.

Art. 24. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 25. -

Prevederile prezentei legi nu se aplică mostrelor de îngrășăminte și îngrășămintelor marcate ÎNGRĂȘĂMÂNT CE, conform Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, care circulă liber în comunitate.

Art. 26. -

Importurile de îngrășăminte trebuie să se efectueze cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 29 mai 2007.

Art. 27. -

Prezenta lege transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 7 decembrie 2010.

Nr. 232.

ANEXA Nr. 1

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI-I.C.P.A. BUCUREȘTI

Nr. de înregistrare .................... din ..............

CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU IMPORTUL MOSTRELOR DE ÎNGRĂȘĂMINTE

- model -

Se abilitează importatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumire, sediu, certificat de înregistrare la registrul comerțului) pentru importul, testarea și analiza următoarelor produse:
Codul tarifar: Denumirea produselor/grupei de produse:
(denumirea comercială/tehnică a produselor)
Cantitatea:
Numărul de mostre pentru fiecare produs:
Scopul:
Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport și pentru o singură operațiune vamală.
Mostrele nu se comercializează.
Director general, Viza biroului vamal
. . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI .............................

CUI ..................................

Nr. de înregistrare ................................ din .................................

CERTIFICAT DE ABILITARE

- model -

Se abilitează importatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea, sediul, certificatul de înregistrare la registrul comerțului)
pentru importul următoarelor produse:
Tipul de îngrășământ Cantitatea netă pentru care s-a eliberat certificatul de abilitare
Prezentul certificat este valabil până la data de . . . . . . . . . . . . . . și nu exonerează operatorul economic de răspunderile ce îi revin pentru import potrivit legii.
Director coordonator,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Text pentru versoul certificatului

Nr. crt. Cod nomenclatură Cantitate netă atribuită/disponibilă Cantitate netă importată Sold disponibil Document vamal (tip și nr.) Data, semnătura și ștampila autorității vamale

ANEXA Nr. 3

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal ............................

Nr. ..................../...................

CONVOCARE
- model -

Către

Autoritatea emitentă ..............................

În conformitate cu prevederile Legii nr. ......./.............. privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor, vă solicităm să participați la controlul vamal la importul de ................................., efectuat de ............., încărcat pe mijlocul de transport ..........................., la sediul nostru situat în .................... .

Solicităm nominalizarea persoanei împuternicite și confirmarea participării.

Șeful biroului vamal,

...............................

;
se încarcă...