Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Modificări (10), Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (12), Referințe (10), Reviste (9), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Datorită dificultăților de susținere a măsurilor de protecție socială plătite din bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare, în scopul menținerii totuși a acordării unor drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului cu 15%.

În pofida unor ușoare îmbunătățiri ale stării economice, condițiile financiare se mențin în continuare dificile, activitatea economică din România înregistrată în ultimele luni fiind încă marcată de recesiune.

În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție lunar, acesta a fost reanalizat ținându-se cont de durata de acordare și de principiile de finanțare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizații similare.

Situația economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea plății indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al condițiilor de eligibilitate, precum și al cuantumurilor acordate.

Conform programului cuprinzător anticriză susținut de Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială, măsurile luate de România trebuie să conducă la normalizarea condițiilor financiare și la pregătirea redresării economice, măsurile luate urmând a fi puse în aplicare începând cu luna ianuarie 2011.

Ținând cont de grupul-țintă vizat de prevederile prezentului act normativ, precum și de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate trebuie luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prevederile art. 2-29 reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, cât și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată. Jurisprudență (17)

Art. 2. - Puneri în aplicare (2), Reviste (1)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opțional de următoarele drepturi: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (19)

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, precum și de o indemnizație lunară; Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

b) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și de o indemnizație lunară. Acțiuni respinse (1), Referințe (1)

(2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabilește în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 3.400 lei. Modificări (5), Referințe (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilește în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 1.200 lei. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(4) Pentru copilul cu handicap concediul pentru creșterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizația aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 3.400 lei.

(5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (6)

a) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

b) s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj;

c) au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; Jurisprudență (1)

g) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;

h) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap; Modificări (1)

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului;

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență (1)

k) și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate; Modificări (1)

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de art. 20 și 21 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare; Modificări (2)

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic; Puneri în aplicare (1)

q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; Puneri în aplicare (1)

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a învățământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; Puneri în aplicare (1)

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor; Modificări (1)

u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii; Jurisprudență (1)

v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

(6) În vederea acordării drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condițiile prevăzute de acesta. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(7) Opțiunea beneficiarului prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de cerere, și nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Veniturile din salarii, din activități independente și din activități agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) și (2) și art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit. Modificări (1)

(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului reprezintă, după caz: Modificări (1)

a) suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni și a deducerii personale acordate pentru luna respectivă și contribuțiile la fondurile de pensii facultative, precum și cotizația sindicală plătită în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcția de bază;

b) suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obținute în celelalte cazuri;

c) suma încasată de persoana îndreptățită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6);

d) suma încasată de persoana îndreptățită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;

e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități independente determinat în condițiile legii;

f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități agricole determinat în condițiile legii.

(3) Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcție, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizații, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.

(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.

(5) În situația prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în țară, cât și în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în țară.

Art. 4. -

(1) În calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ și fracțiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum și cele în care solicitanții s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6), considerate lună întreagă.

(2) Prin fracțiune de lună se înțelege efectuarea a cel puțin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptățită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6).

(3) Prin excepție, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracțiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (2).

(4) În situația în care nașterea copilului se produce înainte de termen, perioada prevăzută la art. 2 alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data nașterii copilului și data prezumată a nașterii, certificată de medicul de specialitate.

Art. 5. - Modificări (3), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Reviste (1)

(1) Cuantumul indemnizațiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2)-(4) se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) Pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, cuantumul alocației de stat prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, se stabilește la 200 lei. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. -

(1) După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepția copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani. Reviste (1)

(2) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizației pentru creșterea copilului se depune și se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului.

Art. 7. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Reviste (1)

(1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) obțin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (4)

(2) Stimulentul de inserție prevăzut la alin. (1) se acordă și persoanelor beneficiare prevăzute la art. 2 alin. (4), oricând, pe toată perioada. Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

(3) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) nu beneficiază de stimulentul prevăzut la alin. (1).

(4) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară și solicită dreptul la stimulent de inserție, plata acestei indemnizații se suspendă.

Art. 8. - Reviste (1)

(1) De indemnizația lunară și stimulentul de inserție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului, dacă se află în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), precum și cei prevăzuți la art. 2 alin. (4). Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2) Beneficiază de aceleași drepturi și una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore. Jurisprudență (18)

(3) În situația persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ținându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopția, a fost făcută încredințarea, s-a instituit plasamentul sau tutela. Modificări (1)

(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de concediul și de indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserție, iar celălalt părinte nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile părintelui decedat. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Concediul și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 și 6, precum și stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nașteri sau, după caz, pentru primele 3 situații prevăzute la art. 8 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență (70)

(2) La stabilirea celor 3 nașteri și, după caz, a celor 3 situații se iau în calcul și cele pentru care s-a beneficiat de concediu și indemnizație, precum și de stimulent în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență (1)

(3) Situația copilului născut mort sau situația în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 nașteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situații de natură a genera acest drept, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (6)

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) se acordă o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (9)

(6) Pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (4), cuantumul indemnizației lunare se majorează cu suma de 600 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 10. - Referințe (1)

(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 au dreptul la concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri sau, după caz, după primele 3 situații prevăzute la art. 8 alin. (2).

(2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 4 luni și se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinții firești ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (2), în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

(3) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizației pentru creșterea copilului se depune și se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului.

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), începând cu ianuarie 2012, se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2), pe bază netransferabilă, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; Puneri în aplicare (1)

b) în situația în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

(2) Procedura de acordare se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Art. 12. -

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;

c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora. Acțiuni respinse (1)

Art. 13. - Reviste (1)

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență reprezentând indemnizație, stimulent de inserție sau alocație de stat pentru copii se acordă la cerere, însoțită în mod obligatoriu de: Modificări (1), Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...