Guvernul României

Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn din 21.12.2016

Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului și produselor din lemn, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

(2) Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Pentru identificarea provenienței și urmărirea trasabilității materialelor lemnoase recoltate din păduri și din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național și pentru obținerea de informații statistice se utilizează Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL. Jurisprudență (1)

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea și administrarea SUMAL.

(3) Pentru categoriile de utilizatori, în cazul în care există deja conturi de utilizatori în SUMAL, se acordă în continuare drepturile de acces.

Art. 3. -

Aplicațiile SUMAL disponibile utilizatorilor definiți în prezentele norme sunt:

a) Aplicația SUMAL Amenajament;

b) Aplicația SUMAL Ocol;

c) Aplicația SUMAL Agent - Registrul electronic;

d) Aplicația SUMAL Wood-Tracking, având ca și corespondent în limba română denumirea de Aplicația SUMAL pentru urmărirea materialele lemnoase;

e) Aplicația SUMAL Acord;

f) Aplicația SUMAL IWood-Tracking, având ca și corespondent în limba română denumirea de Aplicația SUMAL pentru verificarea materialele lemnoase;

g) Aplicația SUMAL Contravenții;

h) Aplicația SUMAL Rapoarte;

i) Aplicația SUMAL Admin;

j) Aplicația SUMAL Inspectorul Pădurii

k) Interfața Grafică SUMAL - portal web.

Art. 4. -

(1) Utilizarea SUMAL Amenajament este obligatorie pentru unitățile specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor, în vederea prelucrării informațiilor necesare elaborării amenajamentelor silvice și a creării bazei de date specifice.

(2) Utilizarea SUMAL Ocol este obligatorie pentru: Jurisprudență (2)

a) administratorii de păduri/ocoalele silvice/structurile de administrare de rang superior/bazele experimentale; Jurisprudență (2)

b) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Utilizarea SUMAL Agent - Registrul electronic este obligatorie pentru: Jurisprudență (2)

a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase; Jurisprudență (2)

b) operatorii economici deținători de depozite și depozite temporare;

c) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri;

d) operatorii economici care obțin, dețin, transportă și comercializează lemn și produse din lemn, altele decât materialele lemnoase;

e) ocoalele silvice care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;

f) ocoalele silvice care dețin depozite temporare.

(4) Utilizarea SUMAL Wood-Tracking este obligatorie pentru:

a) operatorii economici, care cumpără masă lemnoasă pe picior, în vederea expedierii materialelor lemnoase de la locul de recoltare;

b) operatorii economici care emit avize de însoțire pentru materialele lemnoase expediate din depozite;

c) operatorii economici care emit avize de însoțire pentru materialele lemnoase expediate din depozite temporare;

d) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;

e) administratorii de fond forestier/ocoalele silvice/structurile de rang superior;

f) transportatorii de materiale lemnoase;

g) importatorii/exportatorii de materiale lemnoasă.

(5) Utilizarea SUMAL Acord este obligatorie pentru:

a) structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. și distribuitorii autorizați ai acesteia.

(6) Utilizarea SUMAL IWood-Tracking este obligatorie pentru:

a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare; populația are drept de vizualizare a unor informații folosind versiunea Inspectorul Pădurii;

b) birourile vamale.

(7) Utilizarea SUMAL Contravenții este obligatorie pentru:

a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite de lege;

b) organizatorii licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă.

(8) Utilizarea SUMAL Admin este obligatorie pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și structurile teritoriale din subordinea acesteia, pentru crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse eronat în aplicațiile SUMAL.

(9) Aplicația SUMAL Inspectorul Pădurii este destinată populației.

(10) Aplicațiile SUMAL se pun la dispoziție în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la alin. (1)-(9) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(11) Interfața Grafică SUMAL - portal web - este folosită de toți utilizatorii SUMAL; pentru a vizualiza date spațiale. Interfața Grafică SUMAL - portal web - va furniza și populației acele informații care nu au caracter confidențial printr-o interfață numită inspectorulpadurii.ro.

(12) Utilizatorii prevăzuți la alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) și alin. (4) sunt denumiți în continuare profesioniști.

(13) SUMAL Rapoarte este utilizată pentru centralizarea și analiza datelor existente în baza de date.

Art. 5. -

(1) Aplicația SUMAL Amenajament prevăzută la art. 3 lit. a) este utilizată pentru:

a) culegerea și prelucrarea informatică a informațiilor necesare elaborării amenajamentelor silvice;

b) introducerea proceselor-verbale ale conferințelor I și II pentru amenajarea pădurilor, a procesului-verbal de recepție, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultură și a ordinului de aprobare;

c) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele amenajate și a hărților aferente în format GIS.

(2) Aplicația SUMAL Ocol prevăzută la art. 3 lit. b) este utilizată pentru:

a) introducerea fișelor de proprietate pentru suprafețele din fond forestier național, administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract;

b) introducerea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier național, acoperite cu vegetație forestieră;

c) introducerea și actualizarea listelor cu partenerii persoane fizice și juridice;

d) declararea dispozitivelor de marcat aflate în dotare;

e) emiterea delegațiilor de marcare;

f) generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate;

g) generarea rapoartelor de utilizare a dispozitivelor de marcat;

h) calculul și generarea actelor de punere în valoare (APV);

i) verificarea APV;

j) aprobarea APV;

k) modificarea/anularea/casarea APV;

l) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea și retragerea autorizațiilor de exploatare;

m) generarea autorizației de exploatare;

n) generarea formularului procesului-verbal de predare spre exploatare;

o) înregistrarea proceselor-verbale de controlul al exploatării cu evidențierea prejudiciilor constatate;

p) înregistrarea proceselor-verbale de constatare a situațiilor de forță majoră;

q) înregistrarea actelor de constatare încheiate la expirarea termenelor din autorizația de exploatare;

r) generarea proceselor-verbale de reprimire parțiale/finale cu evidențierea stocurilor;

s) înregistrarea proceselor-verbale de confiscare a materialelor lemnoase;

t) personalizarea aplicației SUMAL;

u) generarea de rapoarte la nivel de ocol silvic/administrator de păduri sau structurile de rang superior.

(3) Aplicația SUMAL Agent - Registrul electronic prevăzută la art. 3 lit. c) este utilizată pentru: înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite/depozite temporare;

a) generarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse sortării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

b) generarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

c) generarea proceselor-verbale de transformare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse transformării și a cantităților și sortimentelor rezultate;

d) generarea proceselor-verbale de consum prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse consumului intern;

e) înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din depozite;

f) înregistrarea ieșirilor de lemn și produse din lemn, care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, rezultate în urma procesării, conform art. 14 alin (1);

g) generarea de rapoarte de producție.

(4) Aplicația SUMAL Wood-Tracking prevăzută la art. 3 lit. d) este utilizată pentru:

a) înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor lemnoase transportate;

b) înregistrarea avizului de însoțire;

c) înregistrarea destinatarului;

d) înregistrarea locului de descărcare;

e) înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport;

f) înregistrarea volumelor transportate pe specii și sortimente în cazul cubajului tehnic;

g) completarea specificației în cazul stabilirii volumului prin inventarierea piesă cu piesă;

h) generarea codului unic online sau a codului offline după caz;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...