Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2102/2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016L2102

Modificări (...)

În vigoare de la 22 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 271, 19.9.2013.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 18 iulie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 26 octombrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Orientarea spre o societate digitală oferă utilizatorilor noi posibilități de accesare a informațiilor și a serviciilor. Furnizorii de informații și servicii, cum ar fi organismele din sectorul public, se bazează din ce în ce mai mult pe internet pentru producerea, colectarea și furnizarea unei game variate de informații și servicii online, care sunt esențiale pentru public.

(2) În contextul prezentei directive, accesibilitatea ar trebui să fie înțeleasă ca principii și tehnici care trebuie respectate la proiectarea, construirea, întreținerea și actualizarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile pentru a le face mai accesibile pentru utilizatori, în special pentru persoanele cu dizabilități.

(3) Piața facilitării accesului la produse și servicii digitale, care cunoaște o creștere rapidă, cuprinde o serie de operatori economici, cum ar fi dezvoltatorii de site-uri web sau de instrumente software necesare pentru crearea, gestionarea și testarea paginilor web sau a aplicațiilor mobile, dezvoltatorii de agenți utilizator, cum ar fi browsere web și tehnologii conexe de asistare, cei care pun în aplicare serviciile de certificare și formatorii.

(4) Astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 19 mai 2010 intitulată "Agenda digitală pentru Europa", autoritățile publice ar trebui să își aducă propria contribuție la promovarea piețelor de conținut online. Guvernele pot stimula piețele de conținut prin punerea la dispoziție a informațiilor din sectorul public în temeiul unor condiții transparente, eficace și nediscriminatorii. Aceasta reprezintă o importantă sursă de creștere potențială pentru serviciile online inovatoare.

(5) Mai multe state membre au adoptat o serie de măsuri bazate pe orientările utilizate la nivel internațional în ceea ce privește proiectarea de site-uri web accesibile, însă măsurile respective fac deseori trimitere la versiuni sau niveluri diferite de respectare a orientărilor respective, sau au introdus diferențe tehnice cu privire la site-uri web accesibile la nivel național.

(6) Furnizorii de site-uri web, de aplicații mobile, de produse software și tehnologii conexe accesibile includ numeroase întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Astfel de furnizori, în special IMM-urile, sunt descurajați să caute oportunități de afaceri în afara piețelor naționale. Din cauza diferențelor dintre statele membre referitoare la specificațiile și reglementările privind accesibilitatea, competitivitatea și creșterea furnizorilor sunt împiedicate de costurile suplimentare pe care ar trebui să le suporte pentru dezvoltarea și comercializarea produselor și serviciilor legate de accesibilitatea web transfrontalieră.

(7) Din cauza concurenței limitate, cumpărătorii de site-uri web, de aplicații mobile și de produse și servicii conexe se confruntă cu prețuri ridicate în ceea ce privește furnizarea de servicii sau cu dependența de un singur furnizor. De multe ori, furnizorii favorizează variații ale "standardelor" brevetate, limitând astfel posibilitățile ulterioare de interoperabilitate a agenților utilizator, precum și accesul universal la conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile pe întreg teritoriul Uniunii. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

(8) Într-un cadru armonizat, sectorul conceperii și dezvoltării de site-uri web și de aplicații mobile ar trebui să întâmpine mai puține piedici în funcționarea pe piața internă, în timp ce costurile suportate de organismele din sectorul public și de alte entități în achiziționarea de produse și servicii legate de accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ar trebui să fie reduse.

(9) Prezenta directivă vizează asigurarea unei accesibilități sporite a site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public pe baza unor cerințe comune privind accesibilitatea. Pentru a pune capăt fragmentării pieței interne, este necesară apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii, pe baza cerințelor convenite privind accesibilitatea care vizează site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public. Aceasta ar reduce incertitudinea pentru dezvoltatori și ar stimula interoperabilitatea. Utilizarea cerințelor privind accesibilitatea care sunt neutre din punct de vedere tehnologic nu va ridica piedici în calea inovării, putând chiar să o stimuleze.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...