Parlamentul României

Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (1), Puneri în aplicare (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scopul

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea industriei naționale de apărare și activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, astfel încât aceasta să asigure protecția intereselor naționale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței naționale.

Art. 2. -

Obiectivele privind protejarea intereselor naționale de apărare, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței naționale, se realizează prin:

a) creșterea competitivității operatorilor economici pentru satisfacerea intereselor de apărare ale României;

b) satisfacerea de către industria națională de apărare a necesităților de înzestrare ale instituțiilor din cadrul forțelor sistemului național de apărare, denumite în continuare FSNA, pe timp de pace, la instituirea stărilor de asediu, de urgență, de mobilizare sau de război, ținând seama de interesul național și de angajamentele guvernamentale asumate în relația cu structurile NATO și ale Uniunii Europene;

c) susținerea efortului de înzestrare a instituțiilor din cadrul FSNA pentru respectarea obligațiilor asumate de România prin tratate și înțelegeri internaționale;

d) stimularea investițiilor în industria națională de apărare, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;

e) conectarea industriei naționale de apărare la activitățile industriei europene de apărare, dezvoltarea cooperării în domeniu, cu menținerea și creșterea piețelor de desfacere interne și externe, respectarea standardelor NATO și accesul la tehnologii și know-how de înaltă performanță;

f) protejarea operatorilor economici din industria națională de apărare care dețin capacități strategice definite la art. 3 lit. d), cu scopul menținerii acestora, fiind obiective de interes național;

g) implicarea industriei naționale de apărare în activitățile de asigurare a suportului logistic integrat al echipamentelor militare.

SECȚIUNEA a 2-a Termeni și definiții

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritate de specialitate - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, organ al administrației publice centrale în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

b) autorizație - act administrativ eliberat de către ministerul de resort sau de instituția din cadrul FSNA, care conferă operatorului economic dreptul de a desfășura activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau serviciile aferente acestora, precum și dreptul de a se înscrie în registru;

c) capacitate de producție și/sau servicii pentru apărare, denumită în continuare capacitate - ansamblul activelor, documentației tehnice și personalul aferent de care dispune un operator economic, utilizate pentru cercetarea-dezvoltarea, proiectarea, încercarea și testarea, fabricarea, modernizarea, mentenanța, depozitarea, casarea și dezafectarea, delaborarea, după caz, a produselor militare, produselor sensibile și produselor strategice;

d) capacitate de producție și/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru securitatea națională, denumită în continuare capacitate strategică - acea capacitate sau acea parte a capacităților de producție militară sau specială pe care se realizează produse de interes strategic, vitale pentru susținerea pe termen lung a capacității de apărare a statului, a căror absență sau pierdere ar aduce prejudicii semnificative capacității acționale a FSNA și posibilităților de susținere logistică a structurilor;

e) Catalog de produse specifice industriei naționale de apărare, denumit în continuare catalog - cuprinde baza de date în format letric și electronic, standardizată și securizată, a produselor/serviciilor operatorilor economici înscriși în registru, definit la lit. x);

f) certificare/omologare/calificare - procedura prin care, în urma unor verificări sau teste, un organism abilitat emite un certificat din care rezultă că un produs/proces/serviciu este conform cu standardele aplicabile în domeniu;

g) conservarea capacităților - ansamblul operațiunilor privind trecerea în starea de păstrare/menținere a capacităților prevăzute la lit. c) și d) sau a unor active din cadrul acestora care sunt destinate exclusiv satisfacerii cererilor FSNA în timp de pace, mobilizare sau război, pentru asigurarea parametrilor tehnico-funcționali care să permită repunerea în funcțiune a acestora;

h) cluster - grupare constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între operatori economici din industria națională de apărare și persoane juridice și persoane fizice, organizațiile din sfera științei și inovării acreditate și/sau instituțiile de învățământ superior acreditate, alte organizații necomerciale, pe de o parte, și operatori economici, autorități ale administrației publice locale, asociații patronale sau asociații profesionale, instituții financiare, organizații internaționale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfășurării activității de cercetare științifică, de învățământ și de transfer tehnologic al rezultatelor științifice și inovațiilor, valorificării lor prin activități economice;

i) declarație de conformitate - document emis de operatorul economic prin care atestă că produsul/serviciul livrat este în conformitate cu certificatul emis în condițiile prevăzute la lit. f) sau cu o altă cerință contractuală;

j) documentație tehnică - desenele și documentele scrise sau în format electronic care, independent sau împreună, determină componența și construcția produselor militare, sensibile și strategice și cuprind, după caz, datele de studiu și proiectare, execuție, verificare, recepție, exploatare, întreținere sau de certificare, de propagandă tehnică și comercială a acestora. Documentația tehnică este constituită din documentația de studiu, documentația constructivă de bază, documentația tehnologică, documentația de exploatare și documentația de certificare și auxiliară;

k) industria națională de apărare - domeniu strategic al economiei naționale care cuprinde operatorii economici, indiferent de structura capitalului social, care dispun de resurse tehnologice, organizatorice și de management necesare realizării și furnizării către FSNA a produselor militare, sensibile și strategice, precum și serviciile necesare;

l) inspecție - control oficial asupra unui sector de activitate;

m) interes esențial de siguranță - acele interese naționale care au rol de a asigura funcțiile vitale ale siguranței, apărării și securității naționale, suveranității, independenței și integrității țării, precum și a infrastructurii critice aflate pe teritoriul național;

n) interes național - ansamblul valorilor fundamentale care au rolul de a asigura suveranitatea, independența și integritatea țării, a infrastructurilor naționale și a sistemelor de apărare și securitate națională;

o) inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare ale unui operator economic, denumit în continuare inventarul - reprezintă totalitatea capacităților de producție și/sau servicii și documentația tehnică corespunzătoare, necesare realizării activității din industria națională de apărare;

p) investiții - cheltuială necesară protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 TFUE, care duce la creșterea valorii activelor unui operator economic din industria națională de apărare, active destinate realizării uneia sau mai multora dintre activitățile de cercetare, proiectare, dezvoltare, modernizare, încercare, testare, producere și reparare a sistemelor de armament și muniție, tehnicii de luptă, echipamentelor și materialelor cu destinație specifică apărării, ordinii publice și securității naționale și a pieselor de schimb necesare, pulberilor și explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri și încercări, terenurile cu regim de spațiu de siguranță, precum și infrastructura de utilități aferente și care are ca scop satisfacerea intereselor esențiale de securitate;

q) mentenanță - domeniu funcțional al logisticii care cuprinde totalitatea acțiunilor întreprinse pentru menținerea/restabilirea caracteristicilor tehnico-tactice ale echipamentelor militare în starea care să permită îndeplinirea funcțiilor specifice pe durata ciclului de viață;

r) minister de resort - instituție a administrației publice centrale, în coordonarea sau sub autoritatea căreia funcționează operatorii economici cu capital integral și/sau majoritar de stat, direct sau indirect, din industria națională de apărare, abilitată să autorizeze operatorii economici în domeniu, inclusiv din sectorul privat, prin care atestă dreptul acestora de a efectua operațiuni cu produse militare, sensibile și strategice, cu excepția operatorilor economici aflați în coordonarea, subordonarea, portofoliul instituțiilor din cadrul FSNA;

s) operator economic din industria națională de apărare - persoană juridică română, autorizată să desfășoare activități necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, precum și/sau cu serviciile aferente acestora, reglementate de prezenta lege, denumit în continuare operator economic;

ș) activități necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, precum: activități de proiectare, cercetare- dezvoltare, inovare, încercare și testare-evaluare, autorizare, certificare, fabricare, furnizare, modernizare, mentenanță, casare, dezafectare, vânzare-cumpărare, deținere, închiriere, schimb, împrumut de folosință, transport, depozitare;

t) operațiuni de compensare tehnologică și industrială - activități ce pot fi aplicate ca fiind necesare în vederea protejării intereselor esențiale de siguranță națională, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție publică de pe piața externă, de produse, servicii sau lucrări în domeniile apărării și securității;

ț) operațiuni de cooperare tehnologică și industrială - un set de activități încheiate de un operator economic din industria națională de apărare cu operatori economici externi, în vederea realizării unor produse/servicii necesare sistemului FSNA, care excedează simplei achiziții de produse, lucrări sau servicii în domeniile apărării și securității și care presupune crearea unui cadru contractual bazat pe asigurarea unor avantaje reciproce pentru părți, în scopul menținerii și dezvoltării bazei tehnologice a industriei naționale de apărare și securitate a României;

u) produse militare - echipamente proiectate, fabricate sau adaptate în mod special pentru scopuri militare și destinate utilizării în calitate de arme, muniții sau materiale de război, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012;

v) produse sensibile - produse, lucrări și servicii destinate utilizării în scopuri de securitate, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012;

w) produse strategice - produse care se regăsesc în programe strategice de înzestrare ale instituțiilor cu atribuții din cadrul FSNA, stabilite prin hotărâre a Guvernului, care pot include produse militare, sensibile, precum și materii prime/materiale și subansamble necesare operatorilor economici pentru realizarea acestora, care satisfac nevoile de înzestrare necesare pentru asigurarea intereselor de securitate ale României;

x) registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, denumit în continuare registru - baza de date în format letric și electronic, standardizată și securizată, care cuprinde evidența capacităților și operatorilor economici autorizați să desfășoare activități cu produse militare, sensibile și strategice și/sau să presteze servicii aferente acestor produse. În registru se înscriu, de asemenea, capacitățile definite la lit. c) și d), precum și operațiunile pe care operatorii economici sunt autorizați să le desfășoare;

y) securizarea capacităților - constă în asigurarea condițiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil, a pazei acestora și a condițiilor de securitate, astfel încât producția să poată fi reluată cu cheltuieli minime și în timpul cel mai scurt;

z) forțele sistemului național de apărare, denumite în continuare FSNA - cuprinde instituțiile și autoritățile publice care au stabilite prin lege atribuții și competențe în domeniul apărării și securității naționale;

aa) suport logistic integrat, denumit în continuare SLI - reprezintă procesul tehnic și de management prin intermediul căruia suportabilitatea și nevoile de susținere logistică ale unui sistem sunt identificate pentru întreg ciclul de viață al acestuia și integrate în conținutul programului de dezvoltare/achiziție, de la inițierea programului și până la scoaterea din serviciu a sistemului. SLI cuprinde planificarea mentenanței, aprovizionarea, personalul, echipamentele de testare și suport, informațiile și datele tehnice, instruirea și susținerea instruirii, managementul configurației, facilitățile și infrastructura, împachetarea, mânuirea, paletizarea, depozitarea și transportul.

CAPITOLUL II Organizare și funcționare

SECȚIUNEA 1 Componența industriei naționale de apărare

Art. 4. -

Industria națională de apărare cuprinde operatorii economici înscriși în registru, cu capital de stat sau privat, care dispun de resursele tehnice și tehnologice, organizatorice și de management necesare realizării și furnizării către instituțiile din cadrul FSNA sau către alte țări de produse militare, sensibile și strategice și/sau de servicii aferente acestora.

Art. 5. -

Următoarele capacități și domenii de activitate ale industriei de apărare sunt de importanță strategică la nivel național și reprezintă interese fundamentale de securitate ale țării, după cum urmează:

a) capacitățile de producție și fabricare a pulberilor și explozivilor;

b) capacitățile de producție și realizare a mentenanței pentru tehnica militară;

c) capacitățile de producție și fabricare a munițiilor și armamentului de infanterie;

d) capacitățile de realizare și integrare a sistemelor de comandă-control.

SECȚIUNEA a 2-a Coordonarea activităților operatorilor economici din industria națională de apărare

Art. 6. -

(1) Coordonarea și evidența din industria națională de apărare se realizează de către ministerul de resort.

(2) În sprijinul coordonării unitare și pentru realizarea unui parteneriat strategic între autoritățile publice, mediul de afaceri autohton și forța de muncă din domeniu, funcționează ca organism consultativ tripartit Consiliul pentru coordonarea industriei naționale de apărare:

a) administrația publică - reprezentanți la nivel de secretar de stat sau asimilat din cadrul fiecărei instituții FSNA, ministerul de resort, autoritatea de specialitate, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerul Finanțelor Publice;

b) reprezentanții legali ai asociației naționale a producătorilor și patronatului național reprezentativ;

c) reprezentanții legali ai sindicatului național al lucrătorilor din industria națională de apărare.

(3) Organizarea și funcționarea Consiliului prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

(4) Componența și nominalizarea membrilor se fac prin decizia prim-ministrului.

(5) Ministerul de resort are următoarele atribuții principale:

a) reprezentarea industriei naționale de apărare în relația cu instituțiile FSNA, ale Uniunii Europene, NATO și alte organisme și/sau instituții externe;

b) elaborează și propune spre aprobare strategii, programe și acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria națională de apărare, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;

c) încheierea, în condițiile legii, de parteneriate privind cooperarea și colaborarea, inclusiv în domeniul cercetării- dezvoltării-inovării, cu operatori economici publici și privați, cu autorități și instituții publice, centrale și locale, precum și cu parteneri externi;

d) controlul activității operatorilor economici, în condițiile legii;

e) exercitarea, în numele statului român, a drepturilor și obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar la operatorii economici cu capital integral și/sau majoritar de stat, cu respectarea prevederilor legale;

f) elaborarea strategiei de organizare/reorganizare, restructurare și privatizare a operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, care se avizează și se aprobă conform reglementărilor legale în vigoare, precum și stabilirea măsurilor necesare implementării și monitorizării acesteia;

g) sprijină participarea industriei naționale de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare și modernizare a instituțiilor din cadrul FSNA;

h) sprijină, împreună cu Oficiul de Cooperare Tehnologică și Industrială, activitatea operatorilor economici din sectorul industriei de apărare care participă la derularea acordurilor privind operațiunile de compensare tehnologică și industrială, precum și a acordurilor de cooperare tehnologică și industrială;

i) asigură, reprezintă și susține activitatea de cooperare tehnică internațională în domeniul industriei naționale de apărare în relațiile cu alte state, precum și cu organizații de profil din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene, prin încheierea de acorduri, memorandumuri și altele asemenea;

j) participă în comisiile de control al exporturilor și importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;

k) elaborează propuneri pentru planul de mobilizare pentru apărare a economiei naționale, secțiunea industrie și resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime și materiale aferente acestora, gestionează/actualizează Inventarul capacităților de producție ale operatorilor economici din industria națională de apărare, avizează lucrările de evidență militară și de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligații militare, conform legii, ale operatorilor economici în domeniu;

l) întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului industriei naționale de apărare, inclusiv privind industria națională de apărare;

m) autorizează operatorii economici care desfășoară activități necesare realizării de produse militare, sensibile, strategice și/sau să presteze servicii în legătură cu acestea, cu avizul prealabil din partea instituțiilor cu atribuții din domeniul securității naționale;

n) întocmește și gestionează registrul;

o) întocmește și gestionează catalogul;

p) asigură dialogul permanent și transparent cu patronatele și asociațiile din industria națională de apărare, cu mass-media și societatea civilă, în scopul informării reciproce, corecte, complete și la timp și al perfecționării cadrului legislativ aferent domeniului coordonat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecției informațiilor clasificate;

q) participă în comisiile și grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaționale a căror activitate vizează cooperarea internațională în domeniul industriei naționale de apărare;

r) participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind industria națională de apărare;

s) încheie parteneriate privind cooperarea și colaborarea, inclusiv în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, cu operatori economici, cu autorități și instituții publice, centrale și locale, precum și cu parteneri externi;

t) execută toate sarcinile care îi revin în calitate de minister de resort prevăzute de prezenta lege.

(6) Coordonarea activității și evidența altor operatori economici aflați în subordinea altei entități componente a sistemului național de apărare se realizează de către aceasta, cu informarea ministerului de resort.

SECȚIUNEA a 3-a Regimul de autorizare și înregistrare

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înființează registrul.

(2) Criteriile și procedurile de autorizare, înregistrare și radiere din registru a operatorilor economici se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului.

(3) În registru pot fi înscriși, la cerere, numai operatorii economici care îndeplinesc criteriile aprobate conform alin. (2).

(4) Radierea din registru se face la cererea operatorului economic sau în situația în care nu mai sunt îndeplinite criteriile stabilite conform alin. (2).

(5) Operatorii economici înscriși în registru au obligația să comunice ministerului de resort orice schimbare apărută, care poate să conducă la modificarea mențiunilor din registru/catalog.

SECȚIUNEA a 4-a Inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare

Art. 8. -

(1) Operatorii economici au obligația de a întocmi, în 60 de zile de la data înscrierii în registru, inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, care se avizează de ministerul de resort și se aprobă de autoritatea de specialitate.

(2) Capacitățile de producție și/sau servicii pentru apărare ale operatorilor economici se inventariază anual, conform legislației specifice privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

(3) Inventarul capacităților se actualizează anual, până la data de 30 septembrie, ori de câte ori se impune sau la cererea motivată a operatorului economic, și se supune avizării de către ministerul de resort și aprobării autorității de specialitate.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...