Parlamentul României

Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie instituirea obligativității colectării selective a deșeurilor în instituțiile publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în instituțiile în care statul este acționar majoritar, numite în continuare instituții publice.

Art. 2. -

Prin aplicarea prezentei legi se urmăresc:

a) creșterea gradului de reciclare și de valorificare a deșeurilor colectate selectiv, prevăzute la art. 3;

b) creșterea gradului de informare și de conștientizare, precum și educarea funcționarilor publici, a angajaților și a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă și managementul deșeurilor.

Art. 3. -

Fără a aduce atingere legislației privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de deșeuri:

a) deșeuri de hârtie și carton;

b) deșeuri de metal și plastic;

c) deșeuri de sticlă.

Art. 4. -

Organizarea și operaționalizarea colectării selective în instituțiile publice se realizează direct, de către reprezentanții instituției publice, sau prin delegarea acestei responsabilități către terți, respectiv societăți comerciale și/sau organizații neguvernamentale nonprofit, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Operaționalizarea colectării selective în instituțiile publice se realizează prin:

a) organizarea colectării selective a deșeurilor în interiorul instituției publice;

b) încheierea unui contract de predare a deșeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care să preia deșeurile colectate selectiv în vederea reciclării/valorificării corespunzătoare a acestora.

Art. 6. -

(1) Fiecare instituție publică are obligația de a stabili responsabilitatea implementării colectării selective a deșeurilor în cadrul instituției în sarcina unui angajat din departamentul administrativ sau de a delega această responsabilitate către terți.

(2) Stabilirea persoanei responsabile se realizează prin act al conducătorului instituției publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În acest scop, atribuțiile persoanei astfel desemnate, prevăzute în fișa postului, se modifică în mod corespunzător, prin includerea responsabilităților privind colectarea selectivă la nivelul instituției publice.

(3) În cazul în care instituția publică deleagă responsabilitatea implementării colectării selective către terți, sarcina numirii persoanei responsabile revine terței părți, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Art. 7. -

(1) Fiecare instituție publică este obligată să elaboreze un plan de măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deșeuri, pe categoriile prevăzute la art. 3, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În cazul în care instituția publică deleagă responsabilitatea colectării selective către terți, obligativitatea elaborării planului de măsuri privind colectarea selectivă revine terței părți, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

(3) Planul de măsuri privind colectarea selectivă prevăzut la alin. (1) va conține, în mod obligatoriu, următoarele informații:

a) numele și datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectării selective la nivelul instituției publice;

b) descrierea organizării colectării selective (scop, tipuri de containere, planșe cu precizarea amplasării locațiilor);

c) obligațiile angajaților și măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor;

d) modalitatea de stocare temporară a deșeurilor colectate;

e) programul de instruire a angajaților privind colectarea selectivă a deșeurilor;

f) programul de raportare a rezultatelor;

g) programul de informare a vizitatorilor instituției publice;

h) detaliile contractului de predare a deșeurilor colectate selectiv.

Art. 8. -

Instituțiile publice sunt obligate să asigure finanțarea pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate în cadrul acestora, pe categoriile prevăzute la art. 3.

Art. 9. -

Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor trebuie să respecte următoarele condiții:

a) containerele și recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripționează cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate;

b) în fiecare birou/incintă al/a instituției publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectivă a deșeurilor. Acestea vor avea următoarele culori, în funcție de tipul de deșeuri colectate: albastru pentru deșeuri de hârtie și carton, galben pentru deșeuri de metal și plastic și alb/verde pentru sticla albă/colorată;

c) pe fiecare etaj/nivel al instituției publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă;

d) recipientele vor fi amplasate într-un loc ușor accesibil, marcat și indicat corespunzător;

e) fiecare instituție publică este obligată să înființeze la intrarea în instituție un punct de colectare selectivă a deșeurilor destinat vizitatorilor și să asigure informarea acestora în acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deșeuri corespunzătoare fiecărui container;

f) recipientele din interiorul clădirii aparținând instituției publice vor fi golite în funcție de intensitatea activității/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea curățeniei;

g) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafața totală vizibilă;

h) inscripționarea și aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile și vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinației containerelor și a recipientelor de colectare selectivă.

Art. 10. -

(1) Instituția publică este obligată să pună la dispoziția operatorului economic autorizat să preia deșeurile colectate selectiv spații de depozitare speciale în incinta instituției publice.

(2) În spațiile de depozitare vor fi instalate containere de colectare selectivă a deșeurilor de mare capacitate. Numărul și capacitatea containerelor se calculează în funcție de cantitatea de deșeuri colectate și de numărul lunar de goliri.

(3) Preluarea deșeurilor colectate selectiv se face la intervale de timp de maximum 30 de zile. Periodicitatea preluării deșeurilor este stabilită în contractul încheiat între instituția publică și operatorul economic autorizat.

Art. 11. -

(1) Fiecare instituție publică este obligată să implementeze un program de informare și instruire a propriilor angajați cu privire la organizarea colectării selective a deșeurilor, fie prin forțe proprii, fie prin delegarea responsabilității către terți, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Personalul însărcinat cu efectuarea curățeniei va fi instruit suplimentar.

(3) În cazul în care instituția publică deleagă responsabilitatea implementării colectării selective către terți, obligativitatea implementării programului prevăzut la alin. (1) revine terței părți, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Art. 12. -

(1) Fiecare instituție publică este obligată ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să încheie un contract de predare a deșeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care să garanteze predarea acestora în vederea reciclării și tratării corespunzătoare, conform legislației specifice în domeniu, fie prin forțe proprii, fie prin delegarea responsabilității către terți.

(2) În cazul în care instituția publică deleagă responsabilitatea încheierii contractului de predare a deșeurilor colectate selectiv, obligativitatea încheierii contractului de predare a deșeurilor colectate selectiv revine terței părți, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a contractului dintre instituția publică și terța parte.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) cu care se vor încheia contractele de predare a deșeurilor colectate selectiv se supun autorizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13. -

(1) Fiecare instituție publică este obligată să țină evidența cantităților de deșeuri colectate selectiv.

(2) Deșeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantitățile vor fi consemnate într-un registru de evidență a deșeurilor colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate lunar către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Art. 14. -

Neîndeplinirea de către responsabilul cu organizarea colectării selective a atribuțiilor prevăzute în fișa postului atrage răspunderea disciplinară a acestuia.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

A. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, nerespectarea de către conducătorul instituției publice a următoarelor obligații:

a) de a delega responsabilitatea privind gestionarea colectării selective unui angajat al instituției sau unui terț;

b) de a asigura aplicarea colectării selective a deșeurilor în interiorul instituției publice pe care o conduce;

B. cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei, nerespectarea de către conducătorul instituției publice sau de terța parte a obligației de a încheia un contract de predare a deșeurilor colectate selectiv către un operator economic autorizat pentru reciclarea/valorificarea acestora;

C. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

a) preluarea deșeurilor care nu sunt colectate selectiv de către operatorul economic autorizat să preia deșeurile;

b) neasigurarea de către operatorul economic autorizat a preluării selective a deșeurilor.

Art. 16. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 15 se fac de către comisarii și persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Art. 17. -

Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 15 și 16 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 30 iunie 2010.

Nr. 132.

ANEXĂ

- Model -

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DEȘEURILOR COLECTATE SELECTIV

A. Date de identificare
Date de înregistrare:
Denumirea instituției publice ......................................................................................................................................................................
Sediul: localitatea ......................................................................, sectorul ......................, str. ..................................................................
nr. ........................................................................................, cod poștal .................................................................................................,
județul .......................................................................................................................................................................................................
Date de contact: telefon ......................................, fax ..............................................., e-mail .................................................................
B. Detalii despre instituție
1. Numărul total de salariați la data de 31 decembrie .........
C. Cantitatea de deșeuri colectate
Nr. crt. Denumirea deșeului Codul deșeului1) Cantitatea colectată (kg)
1
...
...

1) Se va înscrie codul deșeului potrivit Listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare.

;
se încarcă...