Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2016/1953 privind instituirea unui document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și de abrogare a Recomandării Consiliului din 30 noiembrie 1994
Număr celex: 32016R1953

Modificări (...)

În vigoare de la 07 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 15 septembrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 octombrie 2016.

întrucât:

(1) Returnarea resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de ședere sau de rezidență în statele membre, cu respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale, în special a principiului nereturnării, și în conformitate cu Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului(2), este o parte esențială a eforturilor cuprinzătoare depuse pentru a asigura credibilitatea și funcționarea corespunzătoare și efectivă a politicii Uniunii în domeniul migrației și pentru a reduce și a descuraja migrația ilegală.

(2) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008).

(2) Autoritățile naționale ale statelor membre se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală care nu dețin documente de călătorie valabile.

(3) Îmbunătățirea cooperării în materie de returnare și de readmisie cu principalele țări de origine și de tranzit ale resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală este esențială pentru creșterea ratelor de returnare, care sunt nesatisfăcătoare. În acest sens este relevantă o versiune îmbunătățită a documentului european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală.

(4) Actualul document de călătorie standard pentru returnarea resortisanților țărilor terțe, instituit prin Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 1994 (3), nu este acceptat pe scară largă de autoritățile țărilor terțe, inclusiv din cauza standardelor sale de securitate necorespunzătoare.

(3) Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui document de călătorie standard pentru îndepărtarea resortisanților țărilor terțe (JO C 274, 19.9.1996).

(5) Prin urmare, este necesar să se promoveze acceptarea de către țările terțe a unei versiuni îmbunătățite și uniforme a documentului european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, care să servească drept document de referință în scopul returnării.

(6) Ar trebui instituită o versiune mai sigură și mai uniformă a documentului european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (denumit în continuare "documentul european de călătorie pentru returnare"), cu scopul de a facilita returnarea și readmisia resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală pe teritoriul statelor membre. Elementele de securitate și specificațiile tehnice consolidate ale documentului european de călătorie pentru returnare ar trebui să faciliteze recunoașterea sa de către țările terțe. Respectivul document ar trebui, prin urmare, să faciliteze efectuarea returnărilor în contextul acordurilor de readmisie sau al altor acorduri încheiate de Uniune sau de statele membre cu țările terțe, precum și în contextul cooperării în materie de returnare cu țări terțe, care nu intră sub incidența acordurilor formale.

(7) Readmisia propriilor cetățeni constituie o obligație ce decurge din dreptul internațional cutumiar pe care toate statele trebuie să o respecte. Identificarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și emiterea de documente, inclusiv a documentului european de călătorie pentru returnare ar trebui, atunci când este cazul, să se facă prin cooperare cu reprezentanțele diplomatice și prin negocieri cu țările terțe care încheie acorduri de readmisie fie cu Uniunea, fie cu statele membre.

(8) Acordurile de readmisie încheiate de Uniune cu țările terțe ar trebui să vizeze recunoașterea documentului european de călătorie pentru returnare. Statele membre ar trebui să vizeze recunoașterea documentului european de călătorie pentru returnare în cadrul acordurilor bilaterale și al altor acorduri, precum și în contextul cooperării în materie de returnare cu țări terțe care nu intră sub incidența acordurilor formale. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura utilizarea efectivă a documentului european de călătorie pentru returnare.

(9) Documentul european de călătorie pentru returnare ar trebui să contribuie la reducerea sarcinilor administrative și birocratice asupra structurilor administrative ale statelor membre și ale țărilor terțe, inclusiv a serviciilor consulare și a duratei procedurilor administrative necesare pentru a asigura returnarea și readmisia resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală.

(10) Prezentul regulament ar trebui să armonizeze doar formatul, elementele de securitate și specificațiile tehnice ale documentului european de călătorie pentru returnare, nu și normele privind eliberarea sa.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...