Colegiul Medicilor Dentiști din România - CMDR

Codul Deontologic al medicului dentist din 15.05.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduită morală și profesională obligatorii, în legătură cu exercitarea drepturilor și îndatoririlor medicului ca profesionist, față de pacienți și față de ceilalți medici dentiști.

Art. 2. -

Prezentul cod deontologic are rolul:

a) de a promova o relație de încredere între medicul dentist și pacient;

b) de a promova un comportament profesional-deontologic între membrii echipei medicale;

c) de a defini abaterile de la disciplina de corp profesional;

d) de a apăra reputația corpului medicilor dentiști și libera practică a profesiei de medic dentist;

e) de a garanta secretul profesional.

Art. 3. -

Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toți membrii Colegiului Medicilor Dentiști din România și pentru toți medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care practică medicina dentară în România.

Art. 4. -

Toți membrii Colegiului Medicilor Dentiști din România au drepturi egale.

Art. 5. -

(1) Medicul dentist are obligația de a apăra drepturile fundamentale ale profesiei și prestigiul acesteia.

(2) Medicul dentist are libertatea alegerii investigațiilor, manoperelor de diagnostic și tratament și a prescripțiilor medicale pe care urmează să le aplice pacientului.

Art. 6. -

Medicul dentist trebuie să își perfecționeze cunoștințele profesionale prin forme de educație medicală continuă pe tot parcursul activității sale profesionale.

Art. 7. -

Medicul dentist nu trebuie să accepte exercitarea profesiei în condiții susceptibile de a compromite calitatea actului medical și securitatea pacientului.

Art. 8. -

Medicul dentist angajat în una dintre formele de exercitare a profesiei nu trebuie să accepte un contract care prevede retribuirea bazată exclusiv pe norme de productivitate sau alte dispoziții, care au drept consecință afectarea calității actului medical.

Art. 9. -

Medicul dentist nu trebuie să efectueze tratamente și/sau să formuleze prescripții medicale în domenii care depășesc competența sa profesională.

Art. 10. -

Medicul dentist are datoria de a-și trata pacienții după normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentiști din România și incluse în ghidurile de practică medicală sau în tratatele de specialitate recunoscute de societățile științifice de profil.

Art. 11. -

Pentru investigațiile paraclinice și planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimțământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia.

CAPITOLUL II Relația dintre medicul dentist și pacient

Art. 12. -

(1) Medicul dentist tratează fără discriminare pacienții și are o atitudine corectă față de aceștia.

(2) Cu excepția cazurilor de urgență, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale ori personale.

(3) Se consideră urgență medico-dentară situația în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecției sau sângerării.

Art. 13. -

(1) Este indicat ca medicul dentist să prezinte pacientului în prealabil un deviz estimativ.

(2) Este interzisă reducerea onorariilor în scopul atragerii clientelei.

(3) Medicul dentist poate acorda și îngrijiri medicale gratuite.

Art. 14. -

În situația în care se impune o consultare interdisciplinară între medicul dentist curant și alt medic, sunt admisibile tarife distincte.

Art. 15. -

În situația în care este imposibil să obțină consimțământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist poate să acorde numai îngrijirile medico-dentare de urgență.

Art. 16. -

Medicul dentist va respecta secretul profesional.

Art. 17. -

Mass-media nu are dreptul să intre în cabinetul de medicină dentară decât cu acordul medicului.

Art. 18. -

Garantarea directă sau indirectă a unui act medical este interzisă.

Art. 19. -

Medicul dentist care participă la cercetări biomedicale trebuie să vegheze ca studiul să nu lezeze încrederea pacientului și să nu afecteze continuitatea tratamentului.

Art. 20. -

(1) Medicul dentist trebuie să întocmească pentru fiecare pacient documente de evidență primară.

(2) Documentele trebuie păstrate în arhivă timp de 5 ani. O copie a acestor documente se poate elibera conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 21. -

Medicul dentist nu trebuie să expună pacientul unui risc nejustificat în investigațiile sau actele terapeutice efectuate.

CAPITOLUL III Relațiile dintre medici

Art. 22. -

(1) În relațiile intercolegiale medicul dentist trebuie să își trateze confrații așa cum ar dori el însuși să fie tratat de ceilalți.

(2) Medicii dentiști trebuie să mențină între ei relații colegiale. Ei au datoria de a lua apărarea unui coleg acuzat pe nedrept.

(3) Constituie abatere disciplinară blamarea și defăimarea colegilor în fața pacientului, a personalului sanitar, precum și orice expresie sau act capabil să zdruncine încrederea pacientului în medicul curant și autoritatea acestuia.

Art. 23. -

(1) În cazul unor divergențe apărute între colegi, medicii dentiști vor face eforturi pentru reconciliere. Dacă problemele nu se rezolvă, se vor adresa conducerii colegiului din care fac parte pentru rezolvarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(2) În cazul în care medicul se va adresa mass-mediei înainte de a fi soluționată problema la nivelul colegiului, aceasta va constitui abatere disciplinară.

(3) Medicii dentiști care consultă împreună un pacient au datoria de a evita în timpul sau ca urmare a unei consultații să discute în contradictoriu ori să se denigreze reciproc în fața pacientului sau a familiei acestuia.

Art. 24. -

(1) Medicul dentist nu are dreptul să se pronunțe cu privire la tratamentele altui coleg, decât dacă sănătatea pacientului este pusă în pericol.

(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) medicul expert, în situațiile prevăzute de lege.

Art. 25. -

Deturnarea pacienților sau tentativa este interzisă.

Art. 26. -

(1) Când mai mulți medici dentiști colaborează la examinarea sau tratamentul unui pacient, aceștia trebuie să se informeze reciproc.

(2) Fiecare medic dentist își asumă responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.

Art. 27. -

Medicul dentist trebuie să își încurajeze și să își susțină colegii mai tineri.

Art. 28. -

Medicii dentiști, în cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialități, trebuie să respecte independența profesională a acestora.

CAPITOLUL IV Reclama și publicitatea

Art. 29. -

(1) Reputația medicului dentist trebuie să se sprijine doar pe competență și demnitate, fără contribuția reclamei de orice fel.

(2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicată ca o activitate comercială.

Art. 30. -

(1) Într-un anuar sau în alte publicații ori pe site web sunt autorizate să apară numai următoarele indicații:

a) numele, prenumele medicului dentist și sediul, numărul de telefon, numărul de fax, programul de consultații ale cabinetului de medicină dentară;

b) specialitatea/competența, gradul profesional.

(2) Orice alte date și informații publicate sunt considerate publicitate și sunt interzise.

Art. 31. -

(1) Sunt interzise editarea și distribuirea de broșuri publicitare în legătură cu activitatea profesională.

(2) Sunt interzise reclama comercială și publicitatea personală, inclusiv în interesul unor terți.

(3) Medicii dentiști nu pot face reclamă și nu pot susține reclama de orice fel, inclusiv în interesul unor terți, pentru medicamente sau bunuri medicale de consum, cu excepția situațiilor în care acestea sunt menționate în cuprinsul unor articole sau studii de specialitate.

Art. 32. -

Orice consultație efectuată în afara cabinetului de medicină dentară legal autorizat este interzisă.

Art. 33. -

Medicul dentist poate să participe la programe/acțiuni cu caracter de educație pentru sănătate, inițiate de Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor Dentiști din România sau alte organisme autorizate în acest sens, utilizând pentru aceasta numai date confirmate științific.

Art. 34. -

Este interzis orice acord neprincipial cu alți medici, farmaciști sau personal auxiliar în scopul creșterii numărului de pacienți.

Art. 35. -

Colaborarea cu presa scrisă și audiovizuală trebuie făcută doar în scopul informării publicului în legătură cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acordă subiectelor de interes public și nu persoanei medicului dentist.

Art. 36. -

(1) Medicii dentiști pot furniza informații profesionale prin internet, situație în care trebuie să dea dovadă de sinceritate, corectitudine și demnitate.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...